Μισὲς λογικὲς καὶ μισὲς …ἀλήθειες!

Μισὲς λογικὲς καὶ μισὲς ...ἀλήθειες!Κοιτᾶξτε τὶ γράφει ὁ κ. Στούπας στὸ «Κεφάλαιο»:

«Ένας ιδιώτης αγόρασε ένα σπίτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που μπορούσε να πληρώσει.
Το αγόρασε με δανεικά τις καταθέσεις κάποιου που, αντί να αγοράσει σπίτι, αποταμίευε.
Αν του χαριστούν τα δανεικά, για να κρατήσει το σπίτι, ο καταθέτης θα χάσει τα λεφτά.
Είναι δηλαδή σαν να παίρνεις το σπίτι από τον συνετό και να το χαρίζεις στον ασύνετο..»


Καὶ συνεχίζει:

«Όποιο οικονομικό σύστημα πριμοδοτεί τους τεμπέληδες και τους ασύνετους αντί των συνετών και εργατικών πτωχεύει και εξαφανίζεται.»

Καὶ ὄχι.
Για τὸν κ. Στοῦπα καὶ τὶς σκοπιμότητες ποὺ ὑπηρετεῖ δὲν προϋπῆρξε καμμία κρίση.
Ἀκομη κι ἂν προϋπῆρξε, ὁ ἀδύναμος δανειολήπτης, ποὺ τὸ 2009 εἶχε τὴν εὐχέρεια νὰ ἀποπληρώνει τὶς ὑποχρεώσεις του, ἀλλὰ σήμερα ἀδυνατεῖ, θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν εἶχε προβλέψει.
Καὶ τὸ γέγονος ὅτι δὲν τὴν προέβλεψε, ἀρκεῖ γιὰ νὰ τὸν κατατάξει στὴν κατηγορία τῶν ἀσύνετων, ποὺ πρέπει νὰ τιμωρηθοῦν.

Οἱ μόνοι οἱ ὁποῖοι δικαιοῦνταν νὰ μὴν ἔχουν προβλέψει τὴν κρίσῃ εἶναι οἱ πολιτικοί, οἱ τραπεζῖτες καὶ οἱ περισπούδαστοι οἰκονομικοὶ ἀναλυτές.
Οἱ ἴδιοι ἀκριβῶς ποὺ τὴν προκάλεσαν, γεμίζοντας μὲ αὐτοπεποίθηση καὶ σιγουριὰ γιὰ τὴν θωρακισμένη οἰκονομία μας, τὰ μυαλὰ τῶν καθημερινῶν ἀνθρώπων.

Καὶ γιὰ νὰ πᾶμε παρακάτω.
Ἅν σήμερα γίνει μιὰ εὐκολία στὸν ἀνήμπορο νὰ πληρώσει φόρους, εἰσφορές, τόκους, δόσεις, αὐτὸ θὰ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν κακὴ πράξη τοῦ οἰκονομικοῦ ἐκείνου συστήματος, ποὺ πριμοδοτεῖ τοὺς τεμπέληδες, ἀντὶ γιὰ τοὺς συνετοὺς καὶ τοὺς ἐργατικούς.
Καὶ μᾶς τὸ λέει αὐτὸ ὁ κ. Στούπας, ἀναλύοντας καὶ ὑπερασπίζοντας τὴν κατάσταση μιᾶς οἰκονομίας, ἡ ὁποία φορολογεῖ αὐτὸν ποὺ παράγει στὴν ἰδιωτικὴ οἰκονομία καὶ παίρνει 500 εὐρῶ, γιὰ νὰ τὰ δώσει στὸν διορισμενο μὲ πλάστα πιστοποιητικὰ κρατικὸ ὑπάλληλο, ὁ ὁποῖος χτυπάει ἄχρηστες σφραγῖδες, σὲ ἔνα γραφεῖο καί, βάσει τῆς συμφωνίας ποὺ ἔκανε ὅταν πουλοῦσε τὴν ψῆφο του στοὺς μαυρογυαλούρους, παίρνει χίλια καὶ χίλια πεντακόσια.

Ὁ κ. Στούπας εἶδε τὸ φαινόμενο αὐτὼ τώρα μόλις. Τρεῖς δεκαετίες, ποὺ τὸ κράτος κυνηγοῦσε τὴν δημιουργία καὶ ἀντάμοιβε τὴν ἀπάτη, τὴν ἁρπαχτὴ καὶ τὸν παρασιτισμό, ὁ κ. Στούπας δέν ἔβλεπε τίποτα.

Προφανῶς, ὅλες αὐτὲς οἱ λογικὲς ἀρχὲς ποὺ μᾶς ἀναλύει, (καὶ εἶναι πράγματι λογικές), ἰσχύουν γιὰ τοὺς ἰδιῶτες καὶ ὄχι για τὸ κράτος, τὴν πολιτικὴ τάξη καὶ τὴν δημοσιουπαλληλία.

Δυστυχῶς ὅμως μὲ μισὲς λογικὲς  καὶ μισες ἀλήθειες δὲν πάει κανεὶς πουθενά, οὔτε μέχρι τὴν ἑπομένη γωνία, χωρὶς νὰ συντριβεῖ.
Αὐτά ποὺ λεει ὁ κ. Στούπας εἶναι δόλια.
Ἡ μόνη περίπτωση νὰ δικαιολογηθοῦν θὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ χαρακτηρισθοῦν ἁπλοϊκά.
Οἱ λύσεις πρέπει νὰ εἶναι πιὸ στοχαστικές, ἀλλοιῶς δὲν θὰ εἶναι λύσεις.
Τὶς βασικες ἀρχὲς τῆς συνετῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως τὶς ξερουμε ἀπὸ καιρὸ καὶ δὲν χρειάζεται νὰ τὶς ἐπαναδιατυπώνουμε κάθε τόσο.
Αὐτο ποὺ πρέπει εἶναι νὰ τὶς προσωποποιοῦμε δικαία καὶ νὰ κατανέμουμε τὸ κόστος.
Αὐτὸ γίνεται μὲ τὴν γνώση κάποιων ἄλλων ἀρχῶν.
Τῶν ἀρχῶν τῆς πολιτικῆς, τὴν ὁποία ἔχουμε ξεχάσει καὶ πρέπει ἐπειγόντως νὰ τὴν ξαναθυμηθοῦμε.

Ἀλλοιῶς ὁ πόλεμος ποὺ θὰ φέρει τὴν καταστροφὴ ὅλων εἶναι ἀναπόφευκτος.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

Τὸ κείμενον ἦταν ἀτονίκό, καὶ γιὰ λόγους ἀντιμπαμπινιωτικούς, πολυτονίστηκε. Νὰ μὴν τοῦ δίδουμε καὶ χαροῦλες τοῦ ἀτιμούτσικου…

φωτογραφία

(Visited 31 times, 1 visits today)
One thought on “Μισὲς λογικὲς καὶ μισὲς …ἀλήθειες!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: ΕΠΙΛΟΓΕΣ : 10 Οκτωβρίου 2014 (Θέματα για Ορθοδοξία, Ελλάδα, κόσμο, γεωπολιτική, ιστορία, γλώσσα, πολιτισμό, κλπ) | Ῥωμηῶν Ἐνημέρωση

Leave a Reply