Τοῦρκοι. Οἱ καταλῦτες τῆς καταστροφῆς τῆς Ἑλλάδος.

Τοῦρκοι. Οἱ καταλῦτες τῆς καταστροφῆς τῆς Ἑλλάδος.Ἀπὸ τὴν μάχη τοῦ Μαντζικέρτ, στὶς 26 Αὐγούστου τοῦ 1071, μέχρι σήμερα, δὲν ἔχουμε ποτὲ σχεδὸν νικήσει τοὺς Τούρκους, ἐνῶ ἔχουμε ὄχι μόνο ὑποταχιεῖ σὲ αὐτούς, ἀλλὰ ἔχουμε σχεδὸν ἀφανιστεὶ ὡς ἔθνος.
Παρεπιπτόντως, ἡ Τουρκία τοῦ Ἐρντογὰν ἑτοιμάζεται νὰ ἑορτάσῃ μὲ πρωτόγνωρες τελετὲς τῷ 2022, 100στη ἐπέτειο τῆς ἑλληνικῆς κατσταροφής, τῷ 2053 600στή ἐπέτειο τῆς τελικῆς ἁλώσεως τοῦ Βυζαντίου καὶ τῷ 2071 1000στή ἐπέτειο τοῦ Μαντζικέρτ, ποὺ ἐδραίωσε τοὺς Τούρκους στὴν Ἰωνιά.
(Ἂν καὶ ἡ Ἑλλὰς ὡς ἔθος καὶ πολιτισμὸς εἶχε πρὸ πολλοῦ ὑποκύψει, παρὰ ταῦτα ὑπῆρχε ἑλληνόφωνο ὑλικό, ἔστω καὶ σὲ λανθάνουσα καταστάση γιὰ παλιγγενεσία.)

Ἀπὸ τὸ Μαντζικερτ κι ἐντεῦθεν μέχρι τὴν Ἅλώση, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἐπανάσταση τοῦ 1821, οἱ Ἕλληνές ποτὲ δὲν νίκησαν τοῦ Τούρκους μέχρι τέλους.
Ἡ Ἐπανάσταση σώθηκε ἀπὸ παρέμβαση τῶν ξένων, ὁ πόλεμος τοῦ 1897 ἤταν μιὰ θλιβερὴ ἀλλὰ ὄχι καταστροφικὴ ἧττα, ἐνῶ ἡ Βαλκανικοὶ πόλεμοι ἤταν συμπράξις μεταξὺ τριῶν, Σέρβων, Βουλγάρων καὶ Ἑλλήνων. Ἡ τελικὴ ὅμως καταστροφὴ ἦρθε τῷ 1922. Ἐκεῖ σύρθηκε ἡ ταφόπετρά ποὺ περιμένει τὴν τελική της σφράγιση.

Τῷ 1922 ἡ Ἑλλὰς ἀριθμοῦσε περὶ τὰ πέντε ἐκατομμύρια καὶ ἡ Τουρκία ὀχτώ, ἐνῶ σήμερα ἐμεὶς ἁπλῶς διπλασιάσαμε τὸν ἀριθμὸ καὶ οἱ Τούρκοι τὸν δεκαπλασίασαν.
Στὸ διάστημα ἀπὸ 1922 μέχρι σήμερα χάσαμε τὴν μισὴ Κύπρο καὶ ὑπολείπεται τὸ ἄλλο μισὸ (ζήτημα χρόνου νὰ περάσῃ στὴν Τουρκία), χάσαμε ἑλληνικοὺς πληθυσμοὺς στὴν Μικρὰ Ἀσία ἐνῶ οἱ Τούρκοι τῆς Θρᾴκης πολλαπλασιάστηκαν (καὶ εἶναι ἐπίσης ζήτημα χρόνου νὰ βλέπουμε τὴν Θρᾴκη στὴν ἄλλη πλευρά), ἐνῶ ἀπὸ φόβο διαρκῶς ὑποχωροῦμε σὲ ἀξιώσεις, ὅπως στα Ἴμια.

Ἕνα ἐρώτημα εἶναι, ποῖοι οἱ Τούρκοι.
Ὁ μῖσος πληθυσμὸς προέρχεται ἀπὸ τουρκοποιημένους Ἕλληνες μὲ τουρκικὴ συνείδηση καὶ φανατικότεροι τῶν ἰδίων τῶν Τουρκομογγόλων.
Ὁ Ὀζὰλ εἶχε ἑλληνικὲς ῥίζες, ὁ Ἐρντογὰν δεν χορεύει τυχαία ποντιακοὺς χορούς…
Ὅμως αὐτοὶ οἱ γεννίτσαροι ἤταν καὶ εἶναι ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος τῶν Ἑλλήνων.

Δεν μπορὼ να ἐκτιμήσω τὴν τελικὴ πλοκὴ τῆς Ἱστορίας, ἀφοῦ πολλοὶ παράγοντες συνδράμουν στὴν ἐκτυλιξή της, ἀναμένομεν!

Τρύφων Ὀλύμπιος

φωτογραφία

(Visited 142 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Τοῦρκοι. Οἱ καταλῦτες τῆς καταστροφῆς τῆς Ἑλλάδος.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τοῦρκοι. Οἱ καταλῦτες τῆς καταστροφῆς τῆς Ἑλλάδος. | Idisis.eu

Leave a Reply