Χρειάζεται ἐπίγνωσις γιὰ νὰ χαράξῃς τὸν δικό σου δρόμο.

Χρειάζεται ἐπίγνωσις γιὰ νὰ χαράξῃ κάποιος τὸν δικό του δρόμο καὶ νὰ ξέρῃ τὶ συμβαίνει στὴν τωρινὴ στιγμή.

Ἐπίγνωσις σημαίνει νὰ ἀρχίζῃς νὰ βλέπῃς, νὰ ἀκοῦς, νὰ γεύεσαι, νὰ μελετᾷς καὶ νὰ ἀξιολογῇς ἀνεξάρτητα, ἀποῤῥίπτοντας τὶς παλαιὲς ἀπόψεις, ποὺ διαστρεβλώνουν τὴν εἰκόνα τῆς πραγματικότητος.

Ἐπίγνωσις σημαίνει νὰ ἀντιλαμβάνεσαι τὸν κόσμο μέσα ἀπὸ τὴν προσωπική σου συνάντηση μὲ αὐτὸν καὶ ὄχι μὲ τὸ πῶς ἐδιδάχθης νὰ τὸν βλέπῃς.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply