Χρειάζεται ἐπίγνωσις γιὰ νὰ χαράξῃς τὸν δικό σου δρόμο.

Χρειάζεται ἐπίγνωσις γιὰ νὰ χαράξῃ κάποιος τὸν δικό του δρόμο καὶ νὰ ξέρῃ τὶ συμβαίνει στὴν τωρινὴ στιγμή.

Ἐπίγνωσις σημαίνει νὰ ἀρχίζῃς νὰ βλέπῃς, νὰ ἀκοῦς, νὰ γεύεσαι, νὰ μελετᾷς καὶ νὰ ἀξιολογῇς ἀνεξάρτητα, ἀποῤῥίπτοντας τὶς παλαιὲς ἀπόψεις, ποὺ διαστρεβλώνουν τὴν εἰκόνα τῆς πραγματικότητος.

Ἐπίγνωσις σημαίνει νὰ ἀντιλαμβάνεσαι τὸν κόσμο μέσα ἀπὸ τὴν προσωπική σου συνάντηση μὲ αὐτὸν καὶ ὄχι μὲ τὸ πῶς ἐδιδάχθης νὰ τὸν βλέπῃς.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
One thought on “Χρειάζεται ἐπίγνωσις γιὰ νὰ χαράξῃς τὸν δικό σου δρόμο.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἐπίγνωσις | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply