Ἐπίγνωσις

Σπουδαία λέξις, μά…
…χιλιοειπωμένη, δίχως φυσικὰ νὰ ἔχουμε κι …ἐπίγνωσιν τῆς ἐννοίας ποὺ κουβαλᾶ.
Τὴν ἐπαναλαμβάνουμε, καθημερινῶς, ἀλλὰ μᾶλλον ΔΕΝ ἀντιλαμβανόμεθα αὐτὸ ποὺ πασχίζει νὰ μᾶς ἐξηγήσῃ.

Ἐπίγνωσις, κατὰ Δημητράκο, σημαίνει, στὴν δημοτική, ἀναγνώρισις.
Μὰ στὴν οὐσίαν σημαίνει ἔρευνα, ἐξέτασις, σαφὴς γνῶσις, κατανόησις.
Ἐπὶ καὶ γνῶσις δῆλα δή.
Ἐπὶ τῆς γνώσεως βαδίζω, πορεύομαι, ἐρευνῶ.
Ἤ, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε πιὸ ἁπλᾶ, εἶναι μία σπειροδειδὴς πορεία διαρκοῦς ἀναζητήσεως κι ὄχι κάτι ποὺ θὰ κάτσουμε ἐπάνω του γιὰ νὰ δεχόμαστε συγχαρητήρια!!!

Ὅταν λοιπὸν ἀναφέρουμε τὴν λέξιν ἐπίγνωσιν, μᾶλλον ΔΕΝ ἔχουμε …ἐπίγνωσιν τοῦ τὶ λέμε!!!
Ἔχω ἐπίγνωσιν τοῦ χαρακτῆρος μου, γιὰ παράδειγμα, σημαίνει πὼς ἔχω ἐρευνήσει, ἐξετάσει, γνωρίζω, σὲ μεγάλον βαθμό, τὸ πῶς θὰ συμπεριφερθῶ καὶ δὲν εἶναι κάτι ποὺ θὰὰὰ προκύψη ἀναλόγως τῶν ἐκάστοτε δεδομένων.
Ἔχω ἐπίγνωσιν τοῦ ῥόλου μου, σὰν Ἄνθρωπος, σημαίνει πὼς ΔΕΝ περιμένω ἀπὸ τὶς συνθῆκες νὰ μοῦ ὑποδείξουν τὸ πῶς θὰ πορευθῶ, ἀλλὰ ἐγὼ διαμορφώνω καὶ ὁρίζω τὶς συνθῆκες.
Ἔχω ἐπίγνωσιν τῆς θέσεώς μου στὴν κοινωνία, σημαίνει πὼς ΔΕΝ θέτω τὸν ἑαυτόν μου ὑψηλότερα ἤ χαμηλότερα, ἀναλόγως τοῦ περιβάλλοντος, ἀλλὰ πάντα τὸν διατηρῶ στὴν αὐτὴν θέσιν ΤΟΥ!!!

Ἡ ἐπίγνωσις ΔΕΝ χαρίζεται.
Ἀπαιτεῖ καθημερινὸ κόπο, ἐνασχόλησιν καὶ διάλογο. Ἀπαιτεῖ νηφιαλιότητα καὶ συνείδησιν.
Ἀπαιτεῖ ἕνα μεγάλο Θέλω ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπισκιάσῃ καὶ νὰ παραμερίσῃ ἐθισμούς, καθωσπρεπεισμοὺς καὶ περιττὲς συνήθειες, ὠθῶντας τὸν Ἄνθρωπο στὸ νὰ ἐνασχολεῖται ΜΟΝΟΝ μὲ τὰ σημαντικὰ καὶ νὰ ἀγνοῇ τὰ περιττά. 

Ἡ ἐπίγνωσις εἶναι διαδρομή, ὄχι κατάστασις. Εἶναι πορεία, ὄχι νῆμα, σὲ ἀγῶνα δρόμου, ποὺ καλούμαστε νὰ κόψουμε.
Εἶναι ἀγωνία, πόνος, κόπος καὶ ἐπιβράβευσις ποὺ ὅμως μοιραζόμαστε ΜΟΝΟΝ μὲ τὸν …ἐαυτόν μας.

Ἡ ἐπίγνωσις ΔΕΝ στήνει βάθρα, γιὰ νὰ ἀνεβοῦμε ἐπάνω τους. Τὰ γκρεμίζει.
Δὲν συντηρεῖ τυπικότητες. Τὶς καταργεῖ.
Δὲν δίνει χῶρο στὰ ἀνούσια. Ὁδηγεῖ, κι ἐξαναγκάζει, τὸν Ἄνθρωπο νὰ ὁδεύῃ ΜΟΝΟΝ πρὸς τὴν Οὐσία.
Δῆλα δὴ πρὸς τὶς ἀλήθειες.

Φιλονόη.

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν σημερινὴ λέξιν ἦταν κάποιες σκέψεις τῆς Γιῶτας, ἀπὸ ἐδῶ:

Χρειάζεται ἐπίγνωσις γιὰ νὰ χαράξῃς τὸν δικό σου δρόμο.

 

(Visited 98 times, 1 visits today)
Leave a Reply