Φυσικὰ πράγματα…

Φυσικὰ πράγματα...Πόσο ὄμορφο εἶναι τὸ νὰ μποροῦμε νὰ εἴμαστε αὐτάρκεις.
Τὸ νὰ μποροῦμε νὰ μὴν ἐξαρτώμεθα ἀπὸ ἄλλους…
Τὸ νὰ εἴμαστε ἱκανοὶ καὶ ἄξιοι νὰ κερδίζουμε κάθε σπυρὶ σιτάρι μόνοι μας…
Τὸ νὰ μὴν περιμένουμε ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ μᾶς ἐκτιμήσουν, γιὰ νὰ ἐκτιμήσουμε τοὺς ἑαυτούς μας…
Τὸ νὰ μὴν περιμένουμε ἀπὸ τὴν …θεὰ τύχη νὰ μᾶς προτιμήσῃ…
Τὸ νὰ μὴν τρέχουμε πίσω ἀπὸ φροῦδες ἐλπίδες γιὰ νὰ ἐξακολουθήσουμε τὴν ἐπιβίωσιν, χάνοντας τὴν ζωή μας…

Ἡ Φύσις πάντα μᾶς δείχνει τὸν δρόμο.
Μᾶς ἀποδεικνύει πὼς τὸ κάθε μικρὸ ζῶο ξέρει πάντα, ἀπὸ τὴν πρώτη του ἀνάσα, νὰ ἀγωνίζεται γιὰ τὸ δικαίωμα στὴν ζωή του.
Νὰ μετακινεῖται ὅταν δὲν ἐντοπίζῃ τροφή…
Νὰ μάχεται ὅταν πρέπῃ νὰ ὑπερασπιστῇ τὴν ζωή του…
Νὰ γεννᾷ ὅταν ἡ Φύσις του τοῦ τὸ «ἐπιβάλλει» κι ὄχι ἐπεὶ δὴ τοῦ …κάπνισε ἤ …ἔτυχε.
Νὰ σέβεται κάθε ἄλλην μορφὴ ζωῆς, ὅσο ξένη κι ἐὰν τοῦ φαντάζῃ…
Νὰ πεθαίνῃ ὅταν φθάνῃ ἡ ὥρα του δίχως ἀναβολὲς καὶ παρακάλια…

Ἐμεῖς χάσαμε τὸν δρόμο μας… Ὄχι ὅλα τὰ ὑπόλοιπα πλάσματα.
Ἐμεῖς πρέπει νὰ ξαναμελετήσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή τὰ πάντα.
Ἐμεῖς νὰ παρατηρήσουμε πὼς τὸ δίκαιον εἶναι κάτι ὑποκειμενικόν, τοπικὸν καὶ διαρκῶς μεταβαλλόμενον, πάντα ὅμως βάσει φυσικῶν νόμων κι ἀναγκῶν.
Ἐμεῖς νὰ συνειδητοποιήσουμε πρέπει πὼς ὅλα τὰ ζῶα τῆς φύσεως, καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὑπάρχουν διότι ὑπὸ κάποιας δυνάμεως ἤ ἀρχῆς ὑπάγονται. Δὲν εἴμαστε θεοί… Δὲν ἔχουμε δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου ὁπουδήποτε καὶ γιὰ ὁποιονδήποτε λόγο, παρὰ μόνον γιὰ νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὴν ζωή μας καὶ τὴν οἰκογένειά μας καὶ τὴν Πατρίδα μας-ὁμάδα μας-ἀγέλη μας.
Ἐμεῖς ξεχάσαμε… Ἐμεῖς πρέπει νὰ θυμηθοῦμε.
Ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀνασύρουμε τὸ ἀγαθὸ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ἱστορίας καὶ νὰ τὸ κάνουμε πρότυπον.
Ἐμεῖς…
Εἰδὲ ἄλλως…

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply