Ἡ καρδιά μας δὲν εἶναι κι ὁ καλλίτερος σύμβουλος.

Ἡ καρδιά μας δὲν εἶναι κι ὁ καλλίτερος σύμβουλος.Ἡ Λογικὴ εἶναι σαφῶς κάτι ποὺ δὲν χαρακτηρίζει τὴν ἐποχή μας.
Τὸ συναίσθημα κυριαρχεῖ καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς παραμένουμε δέσμιοί του.
Μάλιστα, τὶς περισσότερες φορές, ἀλλὰ συνήθως …κατόπιν ἑορτῆς, ἀνακαλύπτουμε πὼς εἴχαμε πράγματι ὅλες τὶς πληροφορίες, ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγοῦσαν στὸ νὰ λάβουμε ὀρθότερες ἀποφάσεις, ἀλλὰ ΔΕΝ τοὺς δόσαμε σημασία, διότι τὰ συναισθήματά μας τὶς ἀποδυνάμωναν.

Μποροῦμε ὅμως σιγὰ σιγὰ νὰ κτίσουμε τὴν λογική μας ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Νὰ τῆς δόσουμε χρόνο, χῶρο καὶ ἐνέργεια γιὰ νὰ ἀρχίσουμε νὰ τὴν ἐμπιστευόμεθα.
Νὰ ἐπιλέξουμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον θέλουμε νὰ λαμβάνουμε τὶς ἀποφασεις μας καὶ νὰ τὸν υἱοθετήσουμε μὲ συνέπεια.

Ὅταν κάποιος ἀποφασίζῃ μὲ βάσιν τὴν λογική του, δὲν σημαίνει πὼς οἱ ἀποφάσεις του θὰ εἶναι …ἄκαρδες, διότι μέσα στὶς παραμέτρους ποὺ συνυπολογίζει ἐνυπάρχει ΚΑΙ αὐτὸ ποὺ τοῦ ὑπαγορεύει ἡ καρδιά του.
Ὅταν ὅμως κάποιος ἀποφασίζει μόνον βάσει τοῦ συναισθήματος, τότε εἶναι βέβαιον πὼς διαρκῶς θὰ ἀντιμετωπίζη τὴν πίκρα, ὡς ἀποτέλεσμα πολλῶν κι ἐπαναλαμβανομένων ἀποτυχιῶν.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 54 times, 1 visits today)
Leave a Reply