Εὐθιξία

Ἡ λέξις θίγω προέρχεται ἀπὸ τὸ θιγγάνω, ποὺ σημαίνει ἐγγίζω, χειρίζομαι, ψαύω, κρατῶ, πιάνω, ἐναγκαλίζομαι, συνευρίσκομαι, ἐπιχειρῶ, βάζω χέρι καὶ τελικῶς προσβάλλω.. (Ἐξ οὔ κι ἀθίγγανος, ποὺ εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος ΔΕΝ ἀρέσκεται νὰ τὸν ἐγγίζουν.)
Θίξις εἶναι ἡ ἐνέργεια τοῦ θιγγάνω, ἡ ψαῦσις, ἡ ψηλάφησις.

Ὅμως….
Ἡ λέξις εὐθιξία σημαίνει εὐφυΐα, ἀγχίνοια καὶ εὔθικτος σημαίνει αὐτὸς ποὺ εἶναι εὐφυής, ἀγχίνους μὰ καὶ εὐκόλως θιγόμενος, ὁ εὐερέθιστος.

(Ἀγχίνους ἤ ἀγχίνοος εἶναι ὁ εὔστροφος τὸ πνεῦμα, ὁ ταχύνους.)

Δῆλα δή…
Ἡ λέξις εὐθιξία σημαίνει τὴν εὐκολία μὲ τὴν ὁποίαν κάποιος θίγεται, βάλλεται ἤ προσβάλλεται. (Τὸ ἴδιο εἶναι!)
Καὶ ἡ εὐθιξία συμβαίνει σὲ πολλοὺς τομεῖς. Ἀπὸ τὸ κοινωνικὸν καὶ τὸ οἰκογενειακὸν ἐπίπεδον, ἔως τὸ προσωπικόν.

Ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς ἔχει δικά του «στεγανά» καὶ ὅρια. Συνεπῶς ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς ἔχει διαφορετικὸ βαθμὸ καὶ εἶδος εὐθιξίας.

Τί χρειαζόμεθα;
Χρειαζόμεθα κοινὲς ἀρχὲς καὶ κοινὰ ὅρια. Χρειαζόμεθα περισσοτέρα εὐθιξία γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ παραμένουμε περισσότερο αὐτάρκεις κι ἐλεύθεροι. Οἱ εὔθικτοι ἄνθρωποι δὲν ζητιανεύουν, δὲν έλπίζουν, δὲν έπιτρέπουν σὲ ἄλλους νὰ τοὺς προσβάλλουν, ἀκόμη καὶ γιὰ ἀσήμαντα ζητήματα. Προασπίζουν τὴν ἀτομική τους ἐλευθερία καὶ καθορίζουν μὲ ἀπόλυτον σαφήνεια τὰ ὅρια.
Ἀλλὰ ἐμεῖς, σὰν κοινωνία, σὰν οἰκογένειες καὶ σὰν ἄτομα ΔΕΝ ἔχουμε ἰσχυρὰ καὶ σαφῆ ὅρια εὐθιξίας.
Καὶ πρέπει νὰ τὸ ἀλλάξουμε αὐτό.

Φιλονόη

Leave a Reply