Τὸ χρῆμα παραμένει τὸ …μέσον!!!

Τὸ χρῆμα παραμένει τὸ ...μέσον!!!Τὸ νὰ βλέπῃς πιὰ ἀστέγους στὰ σκαλιὰ πολυτελῶν κτιρίων, στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, ἔχει γίνει μιὰ συνηθισμένη εἰκόνα, ποὺ τὴν ἔχουμε δεῖ τόσες φορές, ποὺ ὁ ἐγκέφαλός μας κοντεύει νὰ ἀρχίσῃ νὰ τὴν προσλαμβάνῃ σὰν κάτι φυσιολογικό…
Ὑπάρχουν αὐτοὶ ποὺ καταριοῦνται τὰ χρήματα καὶ τὰ θεωροῦν μιὰν ἀναγκαία ἀνηθικότητα. Ὑπάρχουν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ τὰ θεοποιοῦν.
Κατὰ τὴν γνώμη μου ἡ χυδαιότητα τοῦ χρήματος δὲν ἔγκειται στὴν ὕπαρξή του ἀλλὰ στὴνν ἔλλειψή τοῦ.
Στὴν σπανιότητά του καὶ στὴν ἄνιση κατανομή του.

Ἡ θρησκεία μας ἀλλὰ καὶ οἱ βασικὲς πεποιθήσεις που ἔχουμε σὰν λαὸς πλέκουν τὸ ἐγκώμιο τῆς φτώχειας, λὲς καὶ ἡ φτώχεια ἀποτελεῖ μιὰ ὕψιστη ἀρετή.
Ἡ φτώχεια συσσωρεύει στερήσεις καὶ ταπεινώσεις καὶ ἐπεκτείνει τὴν δυσφορία καὶ τὴν ντροπή.

Τὸ βασικὸ πρόβλημα μὲ τὰ χρήματα εἶναι οἱ πεποιθήσεις στερήσεως, μὲ τὶς ὁποῖες μεγαλώσαμε, ποὺ κάνουν τὰ χρήματα νὰ μᾶς καταδιώκουν μὲ τὴν ἀπουσία τους καὶ νὰ μᾶς βαραίνουν μὲ τὴν παρουσία τους, χωρὶς νὰ μποροῦμε νὰ ἔχουμε μιὰ ἰσορροπημένη σχέση μαζί τουὺς…
Μεγαλώσαμε οἱ περισσότεροι μὲ τὸ «φτωχὸς ἀλλὰ τίμιος» ἀλλὰ κανεὶς δὲν σκέφτεται τὰ χρήματα περισσότερο ἀπὸ ἐκείνους ποὺ δὲν τὰ ἔχουν, παρόλο ποὺ τὰ θεωροῦν βρώμικα….
Νομίζω ὅτι εἶναι τὸ ἴδιο παρανοϊκὸ νὰ περιφρονοῦμε τὰ χρήματα ὅσο καὶ νὰ τὰ λατρεύουμε. Τὰ χρήματα εἶναι ἀθῷα, εἶναι μιᾷ μορφῇ ἐνεργείας.
Ὑπάρχει ὅμως μιὰ λεπτή, καὶ ἀδιόρατη γραμμή, ποὺ χωρίζει τὸ χρῆμα ὡς μέσον καὶ τὸ χρῆμα ὡς σκοπό.
Εἶναι ἴσως σημαντικὸ να ἐπαναπροσδιορίσουμε καὶ νὰ ἀποκαταστήσουμε τὴν σχέση μας μὲ τὰ χρήματα, σὲ μιὰ χώρα, ὅπως ἡ Ἑλλάδα, που ὑπάρχει μιὰ σύγχυση σὲ σχέση μὲ αὐτά… Ἀπὸ τὴν μιὰ τὰ καταριόμαστε καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη σκοτώνουμε τὸν ἑαυτό μας, ἐπειδὴ δὲν μπορεῖ νὰ ζήσῃ χωρὶς αὐτά.
Πιστεύω ὅτι ἡ κρίση ποὺ περνᾶμε εἶναι κρίση ἀξιῶν, ἡ ὁποία ἀντανακλᾶται στὰ οἰκονομικά.
Ἴσως πρέπει νὰ ἐπαναπροσδιορίσουμε τὶς ἱεραρχίες μας ἀπέναντι στοὺς «παράδες» καὶ νὰ μποροῦμε νὰ ἀντιτάξουμε καὶ ἄλλα πλούτη, πολιτισμικά, αἰσθητικά, πνευματικά.
Νὰ ἀναζητήσουμε τὴν πολυτέλεια στὴν ἕνωςή μας μὲ τὴν φύση, στὴν σιωπὴ στὸν διαλογισμό, στὴν ἀπόλαυση τῶν μεγάλως ἔργων τοῦ πνεύματος.
Γιατὶ τὸ πιὸ σπουδαῖο στὴν ζωὴ εἶναι ἡ ἐπινόηση τοῦ σκοποῦ τῆς ἰδίας τῆς ζωῆς.

Σούσουλα Γιῶτα

(Visited 54 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ χρῆμα παραμένει τὸ …μέσον!!!

Leave a Reply