Ἡ προσωπική μας δύναμις

Ἡ προσωπική μας δύναμιςΟἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δύσκολα συνειδητοποιοὺν ὅτι διαθέτουν ἤδη ὅλη τὴν ἐσωτερικὴ σοφία, τὴν δύναμη καὶ τὴν δημιουργικότητα ποὺ χρειάζονται γιὰ νὰ κάνουν τὰ ὄνειρά τους πραγματικότητα.
Κι αὐτὸ γιατὶ ἡ πηγὴ αὐτῆς τῆς ἀστείρευτης προσωπικῆς δυνάμεως βρίσκεται κρυμμένη βαθειὰ κάτω ἀπὸ τὶς ὑποχρεώσεις τῆς ἐπιβιώσεως, κάτω ἀπὸ τοὺς λογαριασμούς, τὴν ἐκνευριστικὴ ὁδήγηση, τὶς προθεσμίες ποὺ πρέπει νὰ τηρηθοῦν, τὰ ἐπαγγελματικὰ ταξείδια, τὴν οἰκονομικὴ κρίση. Εἶναι κρυμμένη τόσο βαθειά, ποὺ εἶναι δύσκολα νὰ τὴν προσεγγίσουμε μέσα στὴν καθημερινότητά μας.

Ὅταν δὲν μποροῦμε νὰ πλησιάσουμε τὶς ἐσωτερικές μας πηγὲς καὶ τὰ ἐσωτερικά μας ἀποθέματα, καταλήγουμε σὸο λανθασμένο συμπέρασμα πὼς ἡ εὐτυχία καὶ ἡ πληρότητα ἐξαρτῶνται μόνον ἀπὸ ἐξωτερικοὺς παράγοντες.

Διαθέτεις ἤδη ὅλα ὅσα χρειάζεσαι γιὰ νὰ ζήσῃς μιὰ ζωὴ πληρότητος.
Ὁ τρόπος γιὰ νὰ φτάσῃς σὲ αὐτὴ τὴν γνώση εἶναι μέσα ἀπὸ ἔνα ἐσωτερικὸ ταξείδι ποὺ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα μιὰν συναισθηματική, ψυχολογικὴ καὶ πνευματικὴ μεταμόρφωση.

Ὑπάρχουν ἕξι θεμελιακὲς ἀρχὲς ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸ νὰ κάνουμε αὐτὸ τὸ ἐσωτερικὸ ταξείδι.
Ἡ πρώτη ἀρχὴ εἶναι ἡ εὐγνωμοσύνη.
Ὅταν μποροῦμε νὰ κάνουμε μιὰ ἀπογραφὴ καὶ να ἐκτιμήσουμε αὐτὰ ποὺ ἔχουμε, τότε ἀνακαλύπτουμε πόσο πλούσιοι εἴμαστε.
Μετὰ τὴν εὐγνωμοσύνη ἔρχεται ἡ ἁπλότητα. Ἡ ἁπλότητα εἶναι ἡ ἐπιθυμία μας να ξεκαθαρίσουμε τὰ πράγματα, νὰ τὰ κάνουμε λιγότερο περίπλοκα καὶ να ἀντιληφθοῦμε τὶι μᾶς εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ νὰ ζήσουμε πραγματικὰ καλά.
Ἡ ἁπλότητα φέρνει μαζὶ τῆς καὶ τὴν τάξη, τὴν ἐσωτερικὴ ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξωτερική. Ἡ αἰσθήσητῆς τάξεως μᾶς χαρίζει ἁρμονία.
Ἡ ἁρμονία μας ἐξασφαλίζει ἐσωτερικὴ γαλήνη], γιὰ να μπορέσουμε νὰ ἐκτιμήσουμε τὴν ὀμορφιὰ ποὺ βρίσκεται ὁλόγυρά μας κάθε ἡμέρα.
Καὶ ἡ ὀμορφιὰ ἀνοίγει τὸν δρόμο γιὰ τὴν χαρά.

Ἀλλὰ ὅπως συμβαίνει μὲ κάθε ὑπέροχο ἔργο τέχνης τὰ χρώματα ἐναλλάσσονται μὲ ἔναν τόσο ἁρμονικὸ τρόπο, ποὺ δὲν μπορεῖ κανεὶς εὔκολα νὰ διακρίνῃ τὸ ποῦ σταματᾶ τὸ ἕνα χρῶμα καὶ ποῦ ἀρχίζει τὸ ἄλλο…
Ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ αὐτές τὶς ἕξι ἀρχές.

Ἀρχισε σήμερα νὰ ζωγραφίζῃς στὸν δικό σου καμβά, ἄνοιξε τὰ μάτια τῆς ἐσωτερικῆς σοῦ ἀντιλήψεως καὶ κατανοήσεως γνωρίζοντας ὅτι μέσα στὸν συρφετὸ καὶ στὶς σκοτοῦρες τῆς καθημερινότητος βρίσκονται χρυσᾶ νήματα ἐνὸς γεμάτου πληρότητα κόσμου.

Σᾶς φιλῶ καὶ εἰς αὔριο μὲ ὑγεία.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply