Ἐμεῖς πάλι θά σώσουμε τήν Εὐρώπη;

Ἐμεῖς πάλι θά σώσουμε τήν Εὐρώπη; Τὴν χρεοκοπία ΔΕΝ τὴν γλυτώνουμε, κατὰ πῶς φαίνεται.
Καὶ δὲν τὸ λέω ἐγὼ φυσικά, ἀλλὰ πολλοί. Καὶ δυστυχῶς, αὐτοὶ οἱ πολλοί, εἶναι σαφῶς καλλίτεροι γνῶστες ἀπὸ ἐμέναν, τῶν θεμάτων τῆς οἰκονομίας. (Ὄχι τῶν προσθαφαιρέσεων, τῶν λογιστικῶν πράξεων καὶ τῆς ἀριθμητικῆς. Τῶν δικῶν τους οἰκονομικῶν λέμε…!!!)

Καί τί σημαίνει «κούρεμα» γιά ἀρχή, καί μετά …κατάῤῥευσις;
Σημαίνει πὼς ὅλο αὐτὸ τὸ πλασματικὸ χρέος ποὺ μᾶς φόρτωσαν, μὲ τὰ ἐκατοντάδες ΚΛΙΚ τους, θὰ μετακυλήση στὶς πλᾶτες τῶν ἑταίρων μας. Μετακυλῶντας ὅμως ἐκεῖ θὰ δημιουργήση, ἐὰν δὲν ἔχῃ ἤδη δημιουργήσει, καὶ σὲ αὐτοὺς ἀνάλογα, ἤ καὶ μεγαλύτερα οἰκονομικὰ προβλήματα. Κι ἕνας λαὸς ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ἐπιβιώσῃ ξεχνᾶ πολὺ γρήγορα κάθε διάθεσιν γιὰ ἐπανάστασιν. Καθίσταται, πολὺ εὔκολα, ἀπολύτως δοῦλος.
Ὅπως δῆλα δὴ στοχεύουν νὰ μᾶς καταστήσουν ὅλους μας οἱ …«περιούσιοι» ἐκλεκτοί!

Ὅλοι μας, οἱ μὴ οἰκονομολόγοι, ποὺ γνωρίζουμε …μπακαλικὴ ἀριθμητική, ἀντιλαμβανόμεθα πὼς αὐτὸ τὸ τερατούργημα ποὺ λέγεται Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις, μὲ τὸν τρόπο ποὺ πορεύεται, πρέπει νὰ καταστραφῇ. Νὰ ἐξαφανισθῇ ἀπὸ προσώπου γῆς.
Διότι αὐτὸ τὸ πείραμα ποὺ ἐφαρμόζεται πλέον ἐπισήμως, καὶ δίχως προσχήματα στοὺς λαούς της, εἶναι ἐγκληματικὰ γενοκτονικό, μὰ οὐδεὶς ἐκ τῶν εἰδικῶν ἐνδιαφέρεται νὰ τὸ ἀλλάξη. Λὲς κι ὅλοι κατήντησαν …γενοκτονικοὶ κατὰ τῶν λαῶν ποὺ διοικοῦν!!!
Καὶ εἶναι ὅλοι …μάνατζερς… (Ναί, εἴπαμε, ἀπὸ τὰ γνωστὰ κολλέγια τῶν …«περιουσίων» ἀπόφοιτοι κι ἐλεγμένοι!!!).
Ἤδη στὴν Ἰσπανία καὶ στὴν Ἰταλία οἱ αὐτοκτονίες ἔχουν ξεπεράσει τὶς ἐδῶ καὶ αὐτὸ τείνει νὰ ἐπεκταθῇ σὲ κάθε περιοχὴ ποὺ ἡ «κρίσις» κτυπᾶ ὅλο καὶ μεγαλυτέρους πληθυσμούς.
Κι ἐὰν ἐξακολουθήσουμε ἔτσι, κατὰ πῶς ἐκτιμῶ, σὲ λίγα χρόνια (ἴσως καὶ μῆνες) δὲν θὰ ὑπάρχη πληθυσμὸς στὴν Εὐρώπη ποὺ νὰ μὴν ἀντιμετωπίζῃ τὰ ἴδια μὲ ἐμᾶς προβλήματα. (Ἴσως καὶ χειρότερα!!!)
Διότι τὸ πρόβλημα ποὺ καλούμεθα νὰ ἀντιμετωπίσουμε ΔΕΝ εἶναι οἰκονομικὸ ἀλλὰ πολιτικό!!!
Τὸ πρόβλημα λέγεται «δουλοποίησις τῶν λαῶν» καὶ ἐξελίσσεται σὲ πολλὰ ἐπίπεδα καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους, μὲ βαθύτερον στόχο τὸν ἀποπληθυσμό. Καὶ δὲν θὰ σταματήση ἐὰν δὲν τὸ σταματήσουμε.

Πῶς θά τό σταματήσουμε;
Ἄς τὸ πιάσουμε ὅμως …ἀνάποδα.
Τί εἶναι αὐτό πού τρέφει καί συντηρεῖ καί δυναμώνει τό τέρας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως σήμερα; Μήπως ἡ ὑπακοή τῶν λαῶν της;
Γιατί αὐτοί οἱ λαοί εἶναι τόσο ὑπάκουοι ὅμως;
Μήπως διότι κάπου ἀκόμη κάποια ἐλπίδα τούς συντηρεῖ τό …ὄνειρο;
Μά ἐάν ΔΕΝ ἔχουν ἐλπίδες, τότε τί θά συμβῆ;
Ἁπλό… Ἤ θὰ αὐτοκτονήσουν, ὁμαδικῶς, ἤ θὰ πολεμήσουν γιὰ νὰ ζήσουν. Μέσοι ὁδοὶ δὲν ὑπάρχουν.
Κι ὁ πόλεμος, δῆλα δὴ ὁ πραγματικὸς ἀγὼν γιὰ τὴν ἐπιβίωσιν καὶ κατ’  ἐπέκτασιν γιὰ τὴν ἐλευθερία, ἔρχεται μόνον ὅταν οἱ γέφυρες τῆς ἐπιστροφῆς ἔχουν καταστραφεῖ.
Δῆλα δὴ ΜΟΝΟΝ ὅταν καὶ ἡ τελευταία ἐλπὶς …ἐξατμίζεται!!!

Τί θά συμβῆ;
Μὰ δὲν εἶμαι μάντης. Ἁπλῶς ἀναλύοντας λογικὰ τὰ δεδομένα καταλήγω, ἀπὸ ὅποιαν ὀπτικὴ κι ἐὰν τὸ ἐξετάσῳ, σὲ ἕνα συμπέρασμα καὶ μόνον καταλήγω: τὴν ἀνάγκη τῆς ἰσοπεδώσεως!!!
Ἐὰν αὐτὸ ποὺ ἔχουμε ἐπάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια μας δὲν καταστραφῇ ὁλοσχερῶς, ἐὰν δὲν διαλυθῇ στὰ ἐξ ᾦν συνετέθῃ, ἐλπὶς δὲν ὑπάρχει. Διέξοδος δὲν θὰ βρεθῆ! Διαφυγὴ δὲν θὰ ἀναζητηθῆ.
Μόνον ὁ κίνδυνος ἀφυπνίζει. Μόνον τὰ ἀδιέξοδα ὁδηγοῦν σὲ ἀποφάσεις καὶ πράξεις.
Ἡ Ἀνάγκη ξυπνᾶ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν ὑποχρεώνει ἤ νὰ ἀγωνισθῇ ἤ νὰ παραιτηθῇ.
Κι αὐτὸ πλέον εἶναι εἴπαμε ΑΝΑΓΚΑΙΟΝ!!!
Ἄλλως τέ…  Ἀνάγκα καὶ …θεοὶ πείθονται!

Βέβαια…
Γιὰ νὰ φθάσουμε σὲ ἐκεῖνον τὸ ἐπίπεδον ποὺ θὰ μποροῦμε νὰ συζητᾶμε γιὰ κινητοποίησιν, λόγῳ Ἀνάγκης, γιὰ ὅλους, εἶναι κάτι ποὺ θέλει χρόνο. Ἐμεῖς ὅμως, εἶτε ἄθελά μας, εἶτε ἐν γνώσει μας, συντελοῦμε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις γιὰ νὰ συμβῇ κάτι τέτοιο.
Σαφῶς καὶ οἱ περισσότεροι γύρω μας ἐπιζητοῦν κάτι ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἔχασαν, ἤ, ἀκόμη χειρότερα, πασχίζουν ἐναγωνίως νὰ διατηρήσουν ὅ,τι τοὺς ἀπέμεινε. 

Πολλὲς φορὲς ὅμως, τὶς περισσότερες ἴσως, ὁ ἀσθενὴς ἀδυνατεῖ νὰ κατανοήσῃ τὸ μέγεθος τοῦ προβλήματος τῆς ἀσθενείας του.
Αὐτὸ τὸν διατηρεῖ σὲ κατάστασιν ἀγνοίας τοῦ κινδύνου, ἐὰν φυσικὰ τοῦ ἔχουν ἀποκρύψει ἐπιμελῶς τὸ πόσο κοντὰ εἶναι τὸ τέλος του. Μία κατάῤῥευσις ὅμως θὰ ἀποκαλύψη πολλὲς πτυχὲς αὐτῆς τῆς βρωμιᾶς, ποὺ μᾶς ἔπεισαν πὼς πρέπει νὰ προστατεύουμε, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ζωή μας. Καὶ ἡ βρωμιὰ λέγεται Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις. Αὐτὸ τὸ σαπισμένο κατασκεύασμα πρέπει νὰ καταστραφῇ ἐκ θεμελίων καὶ διὰ παντός. Καὶ θὰ καταστραφῆ.

Τότε λοιπόν, ὅταν ὅλη ἡ Εὐρώπη θὰ κυττᾶ ἐμᾶς, ὅπως καὶ τώρα, θεωρῶντας μας ὑπευθύνους τῆς μεγάλης της δυστυχίας, θὰ ἀδυνατοῦν νὰ κατανοήσουν τὸ πόσο κοντὰ θὰ εὑρίσκονται σὲ μίαν νέα ἀρχή. Θὰ ἀδυνατοῦν νὰ συνειδητοποιήσουν τὸ πόσο καλὸ εἶναι γιὰ ὅλους μας ἡ καταστροφὴ τοῦ μέσου ποὺ μᾶς κρατᾶ ἐν δουλείᾳ. Διότι τὰ κάγκελα φτιάχνουν τὴν φυλακή. Ὅταν τὰ κάγκελα διαλύονται, τότε ἡ φυλακὴ ἀνοίγει. (Ἤ, γιὰ κάποιους, ἀλλάζει!!!)
Κι ἐκεῖ θὰ συμβῆ τὸ θαῦμα.
Τὰ πάντα καὶ πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀρχή.
Ἀπὸ ἐκείνην τὴν ἀρχὴ ποὺ θὰ τὰ θέση ὅλα σὲ νέες βάσεις, μὲ πραγματικὲς ἀρχὲς καὶ μὲ ἀνθρωπίνους στόχους.
Ἴσως νὰ καταλάβουν… Ἴσως κι ὄχι…
Ἐμεῖς ὅμως πρέπει νὰ ξέρουμε.
Πρέπει νὰ προετοιμαστοῦμε γιὰ νὰ ξέρουμε…
Διότι θὰ συμβῆ καὶ θὰ εἶναι μεγαλοπρεπές.
Ἀξίζει τὸν κόπο νὰ τὸ ζήσουμε καὶ νὰ φτιάξουμε ἕναν πραγματικὰ φιλόξενο, γιὰ τὸν Ἄνθρωπο, πλανήτη.

Φιλονόη

Υ.Γ. ΔΕΝ θὰ σώσουμε τὴν Εὐρώπη συνειδητῶς. Ἁπλῶς θὰ ἀνοίξουμε δρόμο πάλι.

φωτογραφία

 

(Visited 23 times, 1 visits today)
One thought on “Ἐμεῖς πάλι θά σώσουμε τήν Εὐρώπη;

Leave a Reply