Οἱ Τοῦρκοι μουσουλμᾶνοι ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιοῦν πλέον χαρτὶ τουαλέτας.

Η χρήση του χαρτιού τουαλέτας χαρακτηρίστηκε  επιτρεπτή από τον Ισλαμικό νόμο (حلال halal,)  από την  θρησκευτική αρχή της Τουρκίας Diyanet, μετά από αιώνες απαγορεύσεως  από την ισλαμική  εθιμοτυπία για την τουαλέτα.

Η τουρκική Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων εξέδωσε φετβά (θρησκευτική μουσουλμανική  απόφαση), δηλώνοντας ότι είναι πλέον αποδεκτό να χρησιμοποιούν οι πιστοί το χαρτί τουαλέτας για την προσωπική τους  υγιεινή, αλλά μόνο αν το νερό δεν βρίσκεται πουθενά.

«Αν δεν μπορεί να βρεθεί νερό για τον καθαρισμό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα υλικά καθαρισμού. Ακόμα κι αν κάποιες πηγές θεωρούν το  χαρτί σαν ακατάλληλο για  υλικό καθαρισμού, καθώς είναι ένα μέσο που χρησιμοποιείται για την γραφή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην χρήση του χαρτιού τουαλέτας», αναφέρει η απόφαση , όπως αναφέρθηκε από την Hurriyet Daily News.

Η προηγουμένη απαγόρευση σχετικά με την χρήση του χαρτιού τουαλέτας καθιερώθηκε  από το  Qadaa Αλ Haajah, ένα  εξαιρετικά απαγορευτικό σύνολο κανόνων με λεπτομέρειες  για το πώς και πότε ένας μουσουλμάνος πρέπει να αφοδεύει.

Οι κανόνες  σχεδιάστηκαν πριν από την εφεύρεση του χαρτιού τουαλέτας ή  από τα καθίσματα τουαλέτας.

Αν και δεν είναι υποχρεωτικοί  τηρούνται από πολλούς ευσεβείς μουσουλμάνους.

Μεταξύ άλλων, οι κανόνες ορίζουν ότι πρέπει κανείς να πει μια σύντομη προσευχή πριν και μετά την επίσκεψη στην τουαλέτα, ότι δεν θα πρέπει να κάνει την ανάγκη του όρθιος, και στην πράξη  δεν θα  πρέπει να πηγαίνει  στην τουαλέτα καθόλου, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.

Για τον καθαρισμό  πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει το νερό ή  τρεις πέτρες  ή το αριστερό χέρι του.

Ακόμη και πριν από την τελευταία χαλάρωση των κανόνων ορισμένοι κατασκευαστές  προϊόντων υγιεινής  εμπορεύονταν  «χαλάλ χαρτί τουαλέτας» σε όλο τον κόσμο, προβάλλοντας  ετικέτες με την  έγκριση από τις τοπικές μουσουλμανικές αρχές.

Δεν είναι σαφές πώς αυτό συμβιβάζεται με την τήρηση των κανόνων  Qadaahul Haajah, αλλά τουλάχιστον για τους Τούρκους μουσουλμάνους τυχόν ασυνέπειες έχουν πλέον επιλυθεί.

ΠΗΓΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

To άρθρο είναι απολύτως πραγματικό και περιγράφει μία σημερινή εξέλιξη των μουσουλμανικών εθίμων στην Τουρκία.

Οι περισσότεροι, που θα το διαβάσουν, μπορεί να γελάσουν ή να θεωρήσουν τους μουσουλμάνους υποανάπτυκτους.

Η αλήθεια όμως είναι πολύ διαφορετική.

Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν «παράλογα» θρησκευτικά έθιμα, αλλά και άνθρωποι διαφόρων θρησκειών, που τα τηρούν ευλαβικά.

Οι ορθόδοξοι χριστιανοί πχ τηρούν νηστεία από το κρέας και άλλα τρόφιμα κατά το Πάσχα.

Οι Ιουδαίοι και οι μουσουλμάνοι δεν τρώνε γενικά το χοιρινό κρέας.

Οι Κινέζοι δεν τρώνε ζώα, που η σπονδυλική τους στήλη λιάζεται στον ήλιο (ερπετά).

Όλα τα παραπάνω έθιμα πρέπει να τα βλέπουμε ως αποδεκτά και να μην τα κοροιδεύουμε, γιατί έχουν κάποια σκοπιμότητα, που ενδεχομένως αγνοούμε.

Το μουσουλμανικό έθιμο, σχετικά με τον τρόπο καθαρισμού μετά από την φυσική ανάγκη, υποδηλώνει ότι οι μουσουλμάνοι σέβονται τόσο τον εαυτό τους, που προτιμούν να χρησιμοποιούν το πολύτιμο νερό για τον καθαρισμό τους.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι και οι πέτρες και το νερό είναι εξίσου δυσεύρετα σε μία έρημο.

Αυτό ίσως να οδηγούσε τους πιστούς μουσουλμάνους να έχουν προσωπικά και φυσικά  μέσα σωματικής υγιεινής.

Αλλιώς θα ήταν αναγκασμένοι να ψάχνουν μέσα στην έρημο για τρεις πέτρες με το κατάλληλο σχήμα ή να χρησιμοποιήσουν το αριστερό τους χέρι.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, αν σε χαιρετούσαν, χρησιμοποιούσαν το δεξί χέρι.

Αυτή η συνήθεια ίσως να δικαιολογεί γιατί ο χαιρετισμός στην δύση γίνεται σχεδόν πάντα με το δεξί χέρι…

Η απαγγελία μίας προσευχής πριν ή και μετά την φυσική ανάγκη δεν είναι παράλογη.

Πράγματι σε ένα εχθρικό περιβάλλον, κατά την  χρονική στιγμή της φυσικής ανάγκης  οποιοσδήποτε γίνεται ιδιαίτερα ευάλωτος, καθώς όλοι συνηθίζουν να κάνουν την σωματική τους ανάγκη κρυμμένοι και μακριά από τους άλλους ανθρώπους.

Σκεφθείτε μόνο τι θα μπορούσε να πεταχθεί μέσα από ένα θάμνο, όταν  σκυμμένοι κάνετε την ανάγκη σας.

Δεν δικαιολογεί αυτό μία μικρή προσευχή για κάθε μουσουλμάνο;;;

Φαντάζομαι ότι ως τώρα θα έχετε σκάσει στα γέλια…

Το γέλιο είναι μία ανθρώπινη αντίδραση και προκύπτει, όταν κάτι το θεωρούμε  ξαφνικό και συγχρόνως ευχάριστο.

Είναι μία απόλυτα προσωπική, αλλά και κοινωνική αντίδραση και μας βοηθάει να χαλαρώσουμε.

Υπάρχουν όμως άλλα ισλαμικά έθιμα, που δεν μας κάνουν να γελάμε καθόλου.

Το να κλέψει κάποιος σε ένα Ισλαμικό κράτος  μπορεί να του στοιχίσει το κόψιμο του χεριού, σύμφωνα με την ισλαμική  σαρία.

Το να μην αλλαξοπιστήσει  ένας χριστιανός μπορεί να τον κάνει σκλάβο ή να τον οδηγήσει σε θάνατο δι’  αποκεφαλισμού.

Ακόμη και σήμερα σε Αραβικά μουσουλμανικά κράτη υπάρχουν χριστιανοί, που σταυρώνονται ή σφάζονται σαν αρνιά.

Και αυτά τα έθιμα περιγράφονται με επαρκείς λεπτομέρειες, όπως ακριβώς και το χέσιμο…

Αφού διαβάσετε λοιπόν αυτό το άρθρο,  φανταστείτε λόγω των ημερών έναν αθώο άνθρωπο επάνω στον σταυρό να πεθαίνει ελεύθερος και πιστός στον Θεό του. Δεν το κάνει από επιλογή, ούτε  για να τηρήσει κάποιο βάρβαρο έθιμο.

Το κάνει μόνο για να θυμίσει στους άλλους «απίστους» ανθρώπους  ότι όλοι οι άνθρωποι τελικά πεθαίνουν,  αλλά μόνο οι πιστοί και οι ελεύθεροι μπορούν να ξαναζήσουν (ή να αναστηθούν).

Σας εύχομαι από καρδιάς Καλό Πάσχα και Καλή Προσωπική Ανάσταση…

 

 

Οἱ Τοῦρκοι μουσουλμᾶνοι ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιοῦν πλέον χαρτὶ τουαλέτας.

Son ofEon

(Visited 369 times, 1 visits today)
Leave a Reply