Ἡ διαχείρισις τοῦ ὕδατος στὴν ἀρχαία Ἀθήνα.

Βασικὸς ἄξονας τῆς ῥυμοτομίας, σὲ ὅλες τὶς περιόδους, ἦταν ὁ Ἡριδανὸς ποταμὸς μὲ τὶς πηγές του στοὺς πρόποδες τοῦ Λυκαβηττοῦ, πορεία μέσα ἀπὸ τὴν Ἀθῆνα καὶ ἐκβολὲς στὸν Ἱλισσὸ ποταμό. Ἡ ῥοή του ἦταν συνεχής, ἐνῶ αὐξανόταν μὲ τὶς μεγάλες βροχές. Ἡ διαχείρισις τοῦ ὕδατος στὴν ἀρχαία Ἀθήνα.

Κατὰ τὴν Ὑστεροκλασικὴ περίοδο (5ο, 4ο αἱ. π.χ.) ἡ κοίτη, μὲ πλάτος 2,60 μ. ὀριοθετεῖται ἀπὸ μεγάλους κροκαλοπαγεῖς λίθους. Δύο μονοπάτια, βόρεια καὶ νότια, ὅριζαν τὴν οἰκοδομικὴ γραμμὴ γιὰ τὰ κτίρια ποὺ ἄρχισαν νὰ οἰκοδομοῦνται καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές.

Νεφέλη Ὠκεανίς

(Visited 29 times, 1 visits today)
Leave a Reply