Στὸ Ἰδαῖον Ἄνδρον.

Στὸ Ἰδαῖον Ἄνδρον.Τύμπανο ἀπὸ τὸ Ἰδαῖον Ἄνδρον, περίπου στὰ μέσα 8ου π.Χ. αἰῶνος.

Ἀναπαρίστατο τὸ Ἰδαῖον ἄνδρον ποὺ ἀνετράφηκε ὁ Δίας.

Ὁ δεξιόθεν καὶ ὁ ἀριστερόθεν ἄνδρας εἶναι ἱερεῖς τῶν Κουρητῶν καὶ φέρουν κύμβαλα, φοροῦν δὲ τὴν ἱερατικὴ στολὴ τῶν Μυκηναίων τῆς 2ας π.Χ. χιλιετίας (τὴν στολὴ αὐτὴ τὴν βλέπουμε σὲ πάμπολλα ἱερατικὰ δακτυλίδια καὶ σφραγιδολίθους).

Ὁ Μεσαῖος ἄνδρας εἶναι Ἱερέας τῆς Ῥέας Σωτείρας καὶ βιβάζει λέοντα – φέρει δὲ ἱερατικὴ ζώνη μὲ 3εις λωρίδες ποὺ δηλώνουν τὴν Ῥέα καὶ στὸ ἔνδυμά του ἱερογλυφικὰ γιὰ τὴν Δέσποινα Ῥέα.
Τὸ ἀκριβῶς ἐπάνω ἀπὸ τὸν λέοντα σχέδιο μαζὺ μὲ αὐτὸ στὴν περιφέρεια τῆς στεφάνης εἶναι κρητικὰ ἱερογλυφικά, ποὺ λέγεται πὼς εἶναι ἡ Ῥέα καὶ ὁ Δίας, ποὺ  ἀναπαρίστατο ὡς λέων καὶ ὁ Ζαγρέας ὡς ταῦρος.

Ἡ τεχνοτροπία τῶν ἀναγλύφων παραστάσεων δὲν ἔρχεται, ὅπως νομίζουν ἐντελῶς λανθασμένα οἱ ἀρχαιολόγοι, ἐκ τῆς Ἀνατολῆς! Δὲν εἶναι Μεσοποτάμιοι φτερωτοὶ δαίμονες (Winged Genii)! Ἀλλὰ εἶναι 100% Ἑλληνικὴ ἀναπαράστασις λατρείας τοῦ Διὸς καὶ τῆς Ῥέας, ἐρχομένη ἀπὸ τὶς Μυκῆνες τῆς 2ας π.Χ. χιλιετίας.

Ἀμφικτύων – Εὐστάθιος Κεφάλας

***Βιβάζω = ἀνεβάζω, κάνω κάποιον νὰ ἀνεβῇ, σηκώνω, ὑψώνω.

(Visited 70 times, 1 visits today)
Leave a Reply