Κτίζοντας αὐτοεκτίμησιν…

Κτίζοντας αὐτοεκτίμησιν...2Ὅταν ἡ αὐτοεκτίμησις εἶναι χαμηλὴ οἱ ἄνθρωποι προσπαθοῦν νὰ ἀποζημιωθοῦν ἀκολουθώντας κάποια πρότυπα συμπεριφορᾶς ποὺ θὰ τοὺς δώσουν πλασματικὴ αὐτοεκτίμηση.
Γεμίζουν τὸ κενὸ ποὺ τοὺς δημιουργεῖ ἡ ἔλλειψις αὐταξίας μὲ σχέσεις ἐξαρτήσεως.
Οἱ σχέσεις ἐξαρτήσεως μπορεῖ νὰ εἶναι μὲ ἄλλους ἀνθρώπους, μὲ τὴν δουλειά, μὲ τὸ φαγητό, μὲ τὸ ἀλκοόλ, μὲ τὰ ναρκωτικὰ καὶ μὲ διαφόρους τρόπους συμπεριφορᾶς.

Οἱ ἄνθρωποι στρέφονται στὶς ἐξαρτήσεις γιὰ νὰ νοιώσουν καλλίτερα μὲ τὸν ἑαυτό τους.
Ὅταν ἡ ζωὴ εἶναι γεμάτη, πρέπει καὶ εἶμαι ἀναγκασμένος νὰ  ……….τότε ἡ προσπάθεια στρέφεται στὸ νὰ ἀνταποκριθῇ κάποιος σὲ ἐξωτερικά, ὑψηλὰ πρότυπα καὶ αὐτὸ κάνει ἀδύνατον τὸ νὰ ἔλθῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ αὐτὰ ποὺ εἶναι καὶ θέλει ἀληθινά.

Ὑπάρχει ἔνα ἐσωτερικὸ χάσμα ἀνάμεσα σὲ αὐτά ποὺ θέλει ὁ ἴδιος καὶ σὲ ἐκεῖνα ποὺ πιστεύει ὅτι θέλουν οἱ ἄλλοι ἀπὸ ἐκεῖνον, προκειμένου νὰ πάρῃ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀποδοχή τους.

Ὅταν κάποιος ἀρχίζῃ νὰ τιμᾷ καὶ νὰ σέβεται τὸν ἑαυτό του, τότε κτίζει ὅλο καὶ περισσότερο μέσα του γνήσια αὐτοεκτίμηση καὶ καταλαβαίνει ὅτι οἱ προτιμήσεις του, οἱ ἐπιλογές του καὶ οἱ στόχοι του εἶναι σημαντικοὶ καὶ ἀξίζουν, ὅπως ἀξίζουν καὶ τῶν ἄλλων.
Σταματᾶ νὰ προσποιεῖται τὸν τέλειο καὶ συνειδητοποιεῖ ὅτι εἶναι ἕνας ἄνθρωπος στὸν δρόμο τῆς ἐξελίξεως.
Μπορεῖ νὰ ἀναγνωρίζῃ τὰ λάθη του καὶ νὰ τὰ χρησιμοποιῇ γιὰ νὰ μάθῃ καὶ νὰ ἐνεργῇ καλλίτερα καὶ ὄχι γιὰ νὰ τιμωρῇ τὸν ἑαυτό του.

Δὲν ἔχει σημασία πόσον καιρὸ ἔζησε κάποιος μὲ χαμηλὴ αὐτοεκτίμηση.
Ἀπὸ σήμερα καὶ πέρα μπορεῖ νὰ κάνῃ μιὰ καινούρια ἀρχή.
Ἡ κάθε ἡμέρα εἶναι μιὰ νέα σελίδα καὶ ἐπάνω σὲ αὐτὴν μποροῦν νὰ γραφοῦν νέες, ἐξαιρετικὲς περιπέτειες.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 35 times, 1 visits today)
One thought on “Κτίζοντας αὐτοεκτίμησιν…

Leave a Reply