Χρησιμοποιώντας τὸ μυαλό μας πρὸς …ὄφελός μας!!!

Χρησιμοποιώντας τὸ μυαλό μας πρὸς ...ὄφελός μας!!!Ὅλοι μας ἔχουμε γεννηθεῖ μὲ ἕνα θαυμάσιο δῶρο, ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθήσῃ νὰ ἐπιτύχουμε ὁ,τιδήποτε θελήσουμε!
Αὐτὸ εἶναι τὸ μυαλό μας.

Οἱ περισσότεροι ξέρουν πολὺ λίγα πράγματα γιὰ τὸ πῶς λειτουργεῖ.
Τὸ μυαλό μας, ἀπὸ τὴν ἄποψη δυνατοτήτων καὶ πληροφοριῶν, ξεπερνᾶ καὶ τὸν πιὸ ἐξελιγμένο ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστή, τελευταίας τεχνολογίας. Μπορεῖ νὰ ἀποθηκεύῃ 30.000.000 μικρὲς πληροφορίες ἀνὰ δευτερόλεπτο.
Τὸ ἀνθρώπινο νευρικὸ σύστημα ἀποτελεῖται ἀπὸ 28 δισεκατομμύρια νεῦρα, μὲ τὰ ὁποῖα ἐπεξεργάζεται καὶ ταξινομεῖ τὶς πληροφορίες ποὺ λαμβάνει μέσῳ τῶν αἰσθητηρίων ὀργάνων.
Κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ νεῦρα εἶναι ἔνας μοκροσκοπικός, αὐτάρκης ἠλεκτρονικὸς ὑπολογιστής, ἰκανὸς νὰ ἀποθηκεύσῃ περίπου ἕνα ἐκατομμύριο μικρὲς πληροφορίες.
Αὐτὰ τὰ νεῦρα λειτουργοῦν ἀνεξάρτητα ἀλλὰ συνεργάζονται καὶ μεταξύ τους.
Ὁ πιὸ γρήγορος ὑπολογιστὴς μπορεῖ νὰ κάνῃ μόνο μία συσχέτιση κάθε φορά.
Ἀντίθετα ἡ ἀντίδρασις ἑνὸς νεύρου μπορεῖ νὰ ἁπλωθῇ σὲ ἐκατοντάδες χιλιάδες νεῦρα σὲ διάστημα μικρότερο τῶν 20 δευτερολέπτων, ὅσο χρόνο χρειάζεται δηλαδὴ κάποιος γιὰ νὰ ἀνοιγοκλείσῃ τὰ μάτια του.
Ὁ ἐγκέφαλος μπορεὶ να ἐπιτυχγάνῃ αὐτὴν τὴν ταχύτητα γιατὶ ἀντίθετα μὲ τὸν ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστή, ποὺ πάει βῆμα βῆμα, τὰ δισεκατομμύρια νεῦρα μποροῦν ὅλα μαζύ, ταυτοχρόνως, νὰ ἐργασθοῦν ὥστε νὰ ἐπιλύσουν ἕνα πρόβλημα.

Γιατί ὅμως δέν εἴμαστε εὐτυχισμένοι καί γιατί δέν καταφέρνουμε ὅσα ἐπιθυμοῦμε;
Ὅταν ἤλθαμε σὲ αὐτὴν την ζωὴ κανεὶς δὲν μᾶς ἔδωσε ὁδηγίες χρήσεως γιὰ τὸ πῶς λειτουργεῖ αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ ἐργαλεῖο, ἀντίθετα μὲ ἕναν ὑπολογιστή, ποὺ παίρνουμε μαζύ μας τὶς ὁδηγίες γιὰ τὴν λειτουργία του.
Κάποιοι χρησιμοποιοῦν αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ ἐργαλεῖο μὲ τρόπο καταστροφικὸ καὶ κάποιοι ἄλλοι γιὰ νὰ ἐπιτύχουν αὐτὰ ποὺ ἐπιθυμοῦν, κάνοντάς το ἕναν δυνατὸ σύμμαχο.

Αὐτὸ ποὺ  δὲν μᾶς ἔμαθε κάποιος, εἶναι ὅτι οἱ σκέψεις ποὺ κάνουμε ἔχουν μιὰ τεράστια δύναμη καὶ ἕλκουν αὐτὸ ποὺ σκεπτόμαστε ἐπίμονα.
Ἂν ἑστιαζόμαστε σὲ ἀρνητικὰ πράγματα ἤ σὲ πράγματά ποὺ δὲν θέλουμε νὰ συμβοῦν, αὐτὰ συσσωρεύονται στὴν ζωή μας.
Ἔτσι βάζουμε τὸ μυαλό μας νὰ λειτουργῇ …ἐναντίον μας.

Ἕνας ἁπλὸς τρόπος γιὰ νὰ κάνουμε τὸν νοῦ μας σύμμαχό μας εἶναι νὰ ξεκινήσουμε νὰ σκεφτόμαστε καὶ νὰ μιλᾶμε θετικά, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνῃ ὅτι δὲν θὰ ἔχουμε ἐπίγνωση τῆς πραγματικότητας.
Εἶναι καλὸ νὰ βλέπουμε τὴν πραγματικότητα καὶ νὰ ἐργαζόμαστε ἐπάνω στὴν καλλίτερη ἐκδοχή της.
Ἔτσι αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ δῶρο θὰ δουλέψη γιὰ τὸ καλό μας.

Ἂν ἐπιθυμῇς νὰ ἀλλάξῃς τὴν ζωή σου, τὸ πιὸ σημαντικὸ ποὺ ἔχεις νὰ κάνῃς, εἶναι νὰ ἀλλάξῃς τὶς σκέψεις σου.
Γιατὶ οἱ σκέψεις δημιουργοῦν πράγματα καὶ ὁ,τιδήποτε ἔχει δημιουργηθεῖ μέχρι τώρα, γεννήθηκε προηγουμένως στὸ μυαλὸ κάποιου πρὶν νὰ γίνῃ ὑλικὴ πραγματικότητα.
Αὐτὸ ἰσχύει γιὰ ὅλα.
Γιὰ τὶς σχέσεις μας, τὴν ὑγεία μας, τὸ πῶς ζοῦμε τὴν κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς μας.

Σήμερα ξεκίνησες τὴν ἡμέρα σου κάνοντας δεκάδες ἐπιλογές.
Ἀπὸ τὸ τὶ θὰ φορέσης, ποῦ θὰ πᾶς, σὲ ποῖον θὰ χαμογελάσης καὶ πολλὲς ἄλλες.
Διάλεξε σήμερα τὶ θὰ σκεφθῆς, γιατὶ οἱ σημερινές σου σκέψεις θὰ κτίσουν τὴν μελλοντική σου ζωὴ καὶ θὰ πᾶς τόσο ψηλὰ ὅσο κι αὐτές.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 106 times, 1 visits today)
One thought on “Χρησιμοποιώντας τὸ μυαλό μας πρὸς …ὄφελός μας!!!

Leave a Reply