Ἔχουμε πάντα μαζύ μας τὰ πολύτιμα…

Ἔχουμε πάντα μαζύ μας τὰ πολύτιμα...Τὰ ὁποῖα εἶναι οἱ ἀναμνήσεις μας, οἱ σκέψεις μας, ἡ ἀντίληψίς μας, ἡ κρίσις μας, τὰ ὄνειρά μας καὶ ἡ αὐτογνωσία μας.
Ὅλα αὐτά, στὸν βαθμὸ ποὺ τὰ ἔχουμε ἀναπτύξει, εἶναι τὰ σημαντικότερα ποὺ χρειαζόμεθα γιὰ νὰ πορευθοῦμε στὴν ζωή μας.
Τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ εἶναι παρελκόμενα. Θὰ μπορούσαμε νὰ τὰ ἔχουμε, θὰ μπορούσαμε καὶ νὰ μὴν τὰ ἔχουμε.
Ἤ, ἀκόμη χειρότερα, θὰ μπορούσαμε μέσα σὲ μίαν μόνο στιγμὴ νὰ τὰ χάσουμε γιὰ πάντα.
Τὰ πολύτιμα ὅμως εἶναι μόνον αὐτὰ ποὺ πράγματι ἀξίζουν, μαζὺ μὲ τὰ ἀγαπημένα μας πρόσωπα.
Μόνον αὐτὰ πρέπει νὰ προστατεύουμε.

Ἡ αὐτοεκτίμησίς μας, γιὰ παράδειγμα, εἶναι κάτι ποὺ τὸ κτίζουμε καθημερινῶς, ἤ ποὺ τὸ χάνουμε ἡμέρα μὲ τὴν ἡμέρα.
Ὅσο πιὸ ὑψηλή, καθαρὴ καὶ συγκεκριμένη εἶναι, τόσο πιὸ εὔκολα μποροῦμε νὰ τὰ πιάσουμε ὅλα, ξανὰ καὶ ξανά, ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Ἡ ζωή μας μπορεῖ νὰ μᾶς παίξῃ πολλὰ παίγνια.
Ἄς εἴμαστε προετοιμασμένοι, ἔχοντας συνειδητοποιήσει πὼς τὰ πολύτιμα, τὰ πραγματικὰ πολύτιμα, δὲν ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ὕλη, ἀλλὰ μὲ τὴν καρδιὰ καὶ τὴν ἀντίληψιν.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply