Ἀρχαῖα χειρουργικὰ ἐργαλεῖα

Ἀρχαῖα χειρουργικὰ ἐργαλεῖαΤὰ ἀρχαῖα χειρουργικὰ ἐργαλεῖα δὲν ἔχουν τίποτα νὰ ζηλέψουν ἀπὸ τὰ σημερινά. Ὅπως καὶ ὅλα τὰ ἀρχαῖα οἰκιακὰ ἐργαλεῖα, ὅταν λάβουν τὴν πρακτικὴ τελική τους μορφή, δὲν χρειάζεται νὰ ἀλλάξουν. Ἔτσι τὸ νυστέρι ἔχει τὴν ἴδια μορφή.

Τὰ πρῶτα ἐργαλεῖα, ποὺ ἔχουμε βρεῖ ἤδη ἀπὸ τὸ 1000 π.Χ., δηλαδὴ τὸ κεφαλοτρύπανο τοῦ 2ου αἰῶνος π.Χ., ποὺ βρέθηκε στὸ Δῖον, εἶναι πανομοιότυπο μὲ τὸ σημερινό, ἁπλῶς τότε ἦτο χειροκίνητο, ἐνῷ σήμερα εἶναι ἠλεκτροκίνητο, ἀλλιῶς τὸ τρυπάνι εἶναι ἀκριβῶς ὅμοιο, τὰ ἄγκιστρα εἶναι πανομοιότυπα, οἱ λαβίδες εἶναι ὅμοιες, οἱ οὐροκαθετῆρες ἁπλῶς ἄλλαξαν καὶ ἔγιναν ἀπὸ πλαστικό, ἐνῷ στὴν ἀρχαία ἐποχὴ ἔπαιρναν τὴν μορφὴ τῆς οὐρήθρας καὶ ἦσαν ἀπὸ μολύβι ἢ ὀρείχαλκο, μάλιστα ὄχι μόνον δὲν ἔχουν τίποτα νὰ ζηλέψουν, ἀλλὰ κληροδότησαν καὶ μέχρι σήμερα τὰ ἀρχαῖα ὀνόματά τους.
Ἕνα βλεφαροκάτοχο ἔχει τὸ ὄνομά του ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα καὶ παραμένει μέχρι σήμερα βρεφαροκάτοχο, ἡ λαβίδα παραμένει καὶ σήμερα λαβίδα, τὸ νυστέρι τὸ ἴδιο, κρατοῦν τὰ ἴδια ὀνόματα ἀπὸ τότε, ὄχι μόνον στὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα ἀλλὰ καὶ στὴν Γαλλικὴ καὶ στὴν Γερμανικὴ καὶ τὴν Ἀγγλική, ὅπου μεταφράζονται ἀπὸ τὰ Λατινικά.

Στὴν Ναυπλία τῆς Ἀργολίδος, καὶ μάλιστα σὲ ἕναν τάφο, ποὺ θὰ μποροῦσε καὶ θὰ θέλαμε πολὺ νὰ ἦταν τοῦ Παλαμήδη, τοῦ ἥρωα τῆς Ἰλιάδας, βρέθηκαν τὰ ἀρχαιότερα χειρουργικὰ ἐργαλεῖα. Πρόκειται γιὰ σπάνια εὑρήματα καὶ γιὰ τὰ πιὸ ἀντιπροσωπευτικὰ ἐργαλεῖα, ποὺ δείχνουν, ὅτι ἤδη ἀπὸ τότε οἱ ἰατροὶ ἔκαναν χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις καὶ χρησιμοποιοῦσαν χειρουργικὰ ἐργαλεῖα, ὅπως καὶ σήμερα.

Ἕνα ἐργαλεῖο, τὸ ὁποῖο εἶναι τελειοποιημένο ἤδη στὴν Ὁμηρικὴ ἐποχή, χρειάζεται ἑκατοντάδες χρόνια, γιὰ νὰ φθάσῃ σὲ αὐτὴν τὴν τέλεια μορφή.
Καὶ βεβαίως πρὶν ἀπὸ τὸν σίδηρο χρησιμοποιοῦσαν τὸν ὀψιδιανό, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἦταν ἕνα τέλειο μαχαιρίδιο, τὸ ὁποῖο ἔκοβε πάρα-πάρα πολὺ λεπτά. Ὀψιδιανοί, ποὺ βρέθηκαν στὸν Ἅγιο Κοσμᾶ, στὸν Ἄλιμο, ἔδειξαν, ὅτι μποροῦσε νὰ ξυρισθῇ κάποιος μὲ αὐτά, χωρὶς νὰ κοπῇ. Οἱ ὀψιδιανοὶ αὐτοὶ εἶναι τοῦ 8000 π.Χ.

Στέφανος Γερουλάνος, Καθηγητὴς χειρουργικῆς.
Τμῆμα ἂρθρου ποὺ παρεχώρησε ὁ καθηγητὴς στὸ περιοδικὸ «Δαυλός», τεῦχος 313, Μάιος 2008.
Περισσότερα γιὰ τὸν καθηγητὴ ἐδῶ.

(Visited 74 times, 1 visits today)
One thought on “Ἀρχαῖα χειρουργικὰ ἐργαλεῖα

Leave a Reply