Νίκη σανδαλιζομένη

Νίκη σανδαλιζομένηἈριστούργημα τοῦ πλούσιου ρυθμοῦ ποὺ ἄνθισε στὰ τέλη τοῦ 5ου αἰῶνος π.Χ.

Δεξιὸ τμῆμα πλάκας ἀπὸ τὸ θωράκιο ποὺ ἐπέστεφε τὴν νότια πλευρὰ τοῦ πύργου τοῦ ναοῦ τῆς Ἀθηνᾶς Νίκης.
Παριστάνεται μία Νίκη (ποὺ συνήθως ἀποκαλεῖται «σανδαλιζομένη»), ἡ ὁποία σκύβει μὲ φιλαρέσκεια γιὰ νὰ τακτοποιήσῃ τὸ σανδάλι της. Στρέφεται πρὸς τὰ ἀριστερὰ λυγίζοντας ἔντονα τὰ σκέλη, ἐνῶ τὰ φτερά της ἁπλώνονται πίσω της. Τὸ ἰμάτιο πέφτει ἀπὸ τὸ ἀριστερό της χέρι καὶ ὑπογραμμίζει μὲ καμπύλες πτυχὲς τὴν κίνηση τῆς νεαρῆς γυναικός.

Ἔργο ἑνὸς ἀπὸ τοὺς νεοτέρους καλλιτέχνες ποὺ ἐργάσθηκαν γιὰ τὸ θωράκιο καὶ γενικότερα γιὰ τὸν γλυπτὸ διάκοσμο τοῦ ναοῦ ποὺ προσγράφεται στὸ ἐργαστήριο τοῦ Ἀγοράκριτου.
Τὸ ἔργο σώζεται σχεδὸν ἀκέραιο καὶ ἀποτελεῖ ἐξαιρετικὸ καλλιτεχνικὸ δεῖγμα τοῦ ὕστερου 5ου αἰῶνος π.Χ.
Μουσεῖο Ἀκροπόλεως

Χλόη

ἀπὸ σελίδες ἱστορίας κι ἐπιστήμης

(Visited 74 times, 1 visits today)
Leave a Reply