Ἡ μάχη στὸ Κιόνελι…

Κατὰ παράβασιν κλασσικῶν κανόνων στρατηγικῆς, οἱ ἐπιτιθέμενοι εἶναι τέσσερις φορὲς λιγώτεροι ἀπὸ τοὺς ἀμυνομένους.
Κατὰ παράβασιν κλασσικῶν κανόνων στρατηγικῆς, οἱ ἐπιτιθέμενοι ἐπὶ ἀποψιλωμένου ἐδάφους, ἐναντίον μονίμων ὀχυρωματικῶν ἔργων (πολυβολείων) ἐκ σκυροδέματος, δὲν διαθέτουν ἱκανοποιητικὴ κάλυψη πυροβολικοῦ καὶ σοβαρὴ ὑποστήριξη ἁρμάτων.
Κατὰ παράβασιν κλασσικῶν κανόνων στρατηγικῆς, ἡ ἐπίθεσις ἐγένετο χωρὶς τὴν βοήθεια τῶν προγραμματισμένων καὶ σχεδιασμένων ἐπιθέσεων ἀντιπερισπασμοῦ, ἀπὸ τὸ 301 ΤΠ (Βορρᾶ), 361 ΤΠ (Ἀνατολᾶς) καὶ λόγου ὁπαδῶν Λυσσαρίδου. (Δυσμᾶς).

Κι ὅμως…
Οἱ ΕΛΔΥΚάριοι ἔφθασαν καὶ ἔσπασαν τὴν πρώτη γραμμὴ τῶν Τούρκων…
Ἀναδιπλώθηκαν, κατόπιν διαταγῆς, λόγῳ τοῦ ὅτι ἦσαν ἐκτεθειμένοι στὴν τουρκικὴ ἀεροπορία καὶ διότι τὰ μέσα ποὺ διέθεταν, γιὰ νὰ διασπάσουν ἄμυνα πολλαπλασίων σὲ ἀριθμὸ ἀνδρῶν τοῦ ἐχρθοῦ, ἐπὶ ὀχυρωματικῶν ἔργων, ἦταν οὐσιαστικῶς ἀνύπαρκτα. Ἡ μάχη στὸ Κιόνελι...

(Φωτογραφία μὲ τὰ ὀχυρωματικὰ ἔργα στὸ Κιόνελι)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 426 times, 1 visits today)
Leave a Reply