Ἡ περιουσία τῶν μετόχων τοῦ χρηματιστηρίου στὸ στόχαστρο καὶ ΠΩΣ ἀντιμετωπίζεται!!!

Ἡ περιουσία τῶν μετόχων τοῦ χρηματιστηρίου στὸ στόχαστρο καὶ ΠΩΣ ἀντιμετωπίζεται!!!Σημαντικὴ νομικὴ ἀνακοίνωσις!!!

Ἐνδιαφέρει τοὺς ἐπενδυτὲς μετόχους τοῦ Χρηματιστηρίου Ἀξιῶν Ἀθηνῶν.
(Πλὴν θεσμικῶν.)

Ἐνημερῶστε τοὺς φίλους σας γιὰ αὐτὸ ποὺ ἀκολουθεῖ!

Μὲ τὴν νέα ὑπουργικὴ ἀπόφαση ὁδηγοῦνται -μαθηματικά- οἱ Ἕλληνες ἐπενδυτὲς μέτοχοι σὲ δήμευση τῆς περιουσίας τους, ἐφ΄ ὅσον ΜΟΝΟΝ οἱ ξένοι ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ φέρνουν ἀπὸ ἔξω χρῆμα γιὰ νὰ τὸ ἐπενδύσουν στὸ χρηματιστήριο καὶ νὰ καθοδηγοῦν, κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, παράνομα καὶ ἐναντίον συναλλακτικῶν ἠθῶν, τὶς τιμὲς τῶν μετοχῶν, ἐνᾦ οἱ Ἕλληνες ἐπενδυτές (πλὴν θεσμικῶν) ὑποχρεοῦνται νὰ κάνουν κινήσεις μόνον μὲ ὅσα διαθέσιμα χρήματα ἔχουν στὸν λογαριασμό τους, ποὺ τηρεῖται ἀπὸ τὴν χρηματιστηριακὴ ἑταιρεία, στὴν ὁποία δίδουν ἐντολές, χωρὶς νὰ ἔχουν πρόσβαση στοὺς τραπεζικούς τους λογαριασμούς, γιὰ νὰ ἀγοράσουν μετοχές! (Ἀκριβῶς ἐπειδὴ τοὺς ἀπαγορεύεται νὰ ἀναλαμβάνουν ἄνω τῶν 420 εὐρῶ ἑβδομαδιαίως!!!)

Αὐτὴ ἡ ὑπουργικὴ ἀπόφασις ἀφ΄ ἑνὸς μὲν ὑποχρεώνει τοὺς Ἕλληνες ἐπενδυτὲς σὲ ἀκινησία (γεγονὸς ποὺ ἀποτελεῖ ἀντισυνταγματικὴ καὶ ἀπάνθρωπη δέσμευση τῆς περιουσίας τους), δήμευση τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῶν Ἑλλήνων -φυσικῶν καὶ νομικῶν προσώπων- (πλὴν θεσμικῶν), ἐφ΄ ἑτέρου δὲ σὲ περίπτωση κινήσεως τῶν ὑπολοίπων τους τὸ ποσὸν ποὺ θὰ ἐπενδυθῆ-κινηθῆ εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ ἀπωλεσθῆ, ἐφ΄ ὅσον οἱ τιμὲς θὰ καθορίζονται ΜΟΝΟΝ ἀπὸ τοὺς ἀλλοδαποὺς μεγαλοεπενδυτές τῶν δισεκατομμυρίων εὐρῶ. (BlackRock κλπ.)

Διάβασα μὲ προσοχὴ τὶς ἔως ἐχθὲς ἀνακοινώσεις τοῦ συνδέσμου χρηματιστῶν (ΣΜΕΧΑ) καὶ τοῦ συνδέσμου ἐπενδυτῶν (ΣΕΔ) κι -ἐνᾦ [ἱδιαιτέρως τῆς ΣΜΕΧΑ], ἔχουν νομικὲς βάσεις λίαν ἀξιόλογες- προσωπικὰ τὶς ἀξιολογῶ ὡς ψοφοδεεῖς καὶ εὔχομαι ἀπὸ καρδιᾶς νὰ διαδευσθῶ.

Σὲ κάθε ὅμως περίπτωση οὔτε μία ἀπὸ τὶς παρόμοιες μαζικὲς ἀγωγές/Class actions, ἤ πιλοτικὲς δίκες ΔΕΝ ἔχει γίνει δεκτὴ στὸν Ἄρειο Πάγο, οὔτε σχετικὲς αἰτήσεις ἀκυρώσεως στὸ ΣτΕ, πλὴν ἐκείνων περὶ ἐνστόλων, δικαστικῶν καὶ ἐπιδόματος ΛΑΦΚΑ. (Μία καὶ σὲ ἐκεῖνες ἐπρόκειτο περὶ τοῦ κομματικοῦ κράτους.)

Μικρομέτοχοι καὶ μεγαλομέτοχοι τοῦ χρηματιστηρίου Ἀθηνῶν ἡ δική μου νομικὴ ἄποψις εἶναι ὅτι ἔφθασε τὸ τέλος σας!!!
Γιατὶ σᾶς θεωροῦν ὑπηκόους ἀποικίας!!!
Καὶ γιὰ αὐτὸ σᾶς φέρονται ἔτσι, ἐπειδὴ γνωρίζουν ὅτι ΔΕΝ θὰ ἀντιδράσετε!!!

Ὅσοι τυχὸν ἀπὸ ἐσᾶς θελήσετε νὰ ἀντισταθεῖτε στὴν μεθοδευμένη μὲ ΔΟΛΟ περιουσιακὴ ζημία σας, ἤ ἀκόμη καὶ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ σας, σᾶς περιμένω νὰ στοιχηθεῖτε σὲ δικαστικὸ ἀγῶνα:

  • Μὲ τὴν κατάθεση (μεταξὺ ἄλλων, ἀπολύτως νομίμων μέτων…), προσφυγῆς καὶ αἰτήσεως ἀναστολῆς τῆς ἐν λόγῳ ὑπουργικῆς ἀποφάσεως καὶ
  • συζήτηση προσωρινῆς διαταγῆς κατὰ τῆς ὑπουργικῆς ἀποφάσεως, τοῦ Χρηματιστηρίου Ἀξιῶν Ἀθηνῶν κλπ.
Σημείωσις  πρώτη:
Σὲ αὐτὸ τὸ κείμενον (καὶ γιὰ λόγους ἀσφαλείας σας) παρακαλῶ ἀπαντεῖστε μου μὲ προσωπικὸ μήνυμα στὸ [email protected], γράφοντας ὀνοματεπώνυμον, διεύθυνση, τηλέφωνο (καὶ ἄν ἐπιθυμεῖτε κάποια ἄλλα στοιχεῖα) γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσω μαζύ σας.
Λυπᾶμαι ἀλλὰ ΔΕΝ ὑπάρχει χρόνος γιὰ τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία, πρὸς τὸ παρόν, λόγῳ τῆς δημιουργηθείσης καταστάσεως!!!
Σημείωσις δευτέρα:
Θὰ παρακαλέσω νὰ ΜΗΝ ὑπάρξουν σχόλια ἐπὶ τῆς ἀνακοινώσεως.
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ
Ὁδὸς Γ. Σεφέρεη, ἀριθμὸς 9, 172 34 Δάφνη
Τηλ./Φαξ: 210-6428888
Φορητό : 693-6428888
E-mail : [email protected]
 
(Visited 104 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ περιουσία τῶν μετόχων τοῦ χρηματιστηρίου στὸ στόχαστρο καὶ ΠΩΣ ἀντιμετωπίζεται!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ περιουσία τῶν μετόχων τοῦ χρηματιστηρίου στὸ στόχαστρο καὶ ΠΩΣ ἀντιμετωπίζεται!!! | GEORGE PAPANASTASIOU

Leave a Reply