Ἡ «ἀγαπημένη καὶ φιλέσπλαχνος» Γερμανία

Ἀγαπημένη Γερμανία…

Ἡ «ἀγαπημένη καὶ φιλέσπλαχνος» Γερμανία

Τοὺς πρώτους 1.000-10.000 πρόσφυγες μπροστὰ στὴν κάμερα τοὺς ὑπεδέχθη μὲ λουλούδια.
Γιὰ τοὺς ὑπολοίπους τοὺς περιμένει ἔλεγχος διαβατηρίου (ἐδῶ γελᾶμε) στὰ σύνορα τῆς Αὐστρίας, στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων, καὶ στὴν  χειροτέρα τὰ κέντρα «φιλοξενίας» τους Οὐγγανίας καὶ τῆς πρῴην ἑλληνικῆς δημοκρατίας τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵμου.

Ἀλέξανδρος

φωτογραφία

(Visited 204 times, 1 visits today)
Leave a Reply