Ὁ κέρνος τῆς Σάμου

Ὁ κέρνος τῆς Σάμου, μὲ διακόσμηση ἀπὸ μορφές, τρία κύπελα, , ῥόδια καὶ ζῷα.

Σκεῦος γιὰ σπονδὲς στὶς θρησκευτικὲς τελετὲς πρὸς τιμὴν τῆς Ἥρας.
7ος αἱ π.Χ.
Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Σάμου.Ὁ κέρνος τῆς Σάμου1

Στὶς εἰκόνες, ὁ κέρνος ἀπὸ τὶς δύο πλευρές του.
Γενικότερα, ὁ κέρνος ἦταν ἀγγεῖο ποὺ ἐξυπηρετοῦσε τελετουργικοὺς σκοποὺς καὶ τελετὲς πανσπερμίας.
Εἶναι γνωστὸς ἀπὸ τοὺς προϊστορικοὺς χρόνους, ὅμως ἀπέκτησε τυποποιημένη μορφὴ σὲ μεταγενέστερες ἐποχὲς ἐνῶ ἡ χρήσις του διατηρήθηκε μέχρι τὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχή.

Συνήθως ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸ κυρίως σῶμα, στὸ ἄνω μέρος τοῦ ὁποίου ὑπῆρχαν μία ἢ δύο σειρὲς μικρῶν ἀγγείων ποὺ ὀνομάζονταν κοτυλόσκοι.
Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ ἀγγεῖο αὐτὸ χρησίμευε στὶς τελετουργίες τῆς λατρείας τῆς Δήμητρος καὶ κατασκευαζόταν ἀποκλειστικὰ γι’ αὐτές. Οἱ πιστοὶ γεμιζαν τοὺς κοτυλίσκους μὲ μικρὲς ποσότητες διαφόρων προϊόντων ἀπὸ τὶς πρῶτες συγκομιδές, σπόρους καὶ διαφόρους  καρπούς, ἐνῶ στὴν μεσαία κοιλότητα τοποθετοῦσαν τὸ ὑγρὸ (λάδι, κρασί, μέλι, γάλ κ.ἅ.), γιὰ τὴν ἀπαραίτητη σπονδὴ στὴν θεότητα, ὥστε νὰ πάει καλὰ ἡ σοδειά.Ὁ κέρνος τῆς Σάμου2

Προσέφεραν τὸ ἀγγεῖο συμβολικὰ στὴν θεὰ καὶ γεύονταν τὰ περιεχόμενά του μετὰ τὴν λειτουργία.
Ὅσοι συμμετεῖχαν στὴν τελετουργέα ἔφεραν τὸν κέρνο δεμένο στὸ κεφάλι μὲ ἄσπρες ταινίες.

Τὸ ἄνοιγμα τοῦ κέρνου σκεπαζόταν πολλὲς φορὲς μὲ διάτρητο κάλυμμα, τὸ ὁποῖο ἀποτέλεσε ἀφορμὴ νὰ θεωρηθῇ τὸ ἀγγεῖο ὡς εἶδος θυμιατηρίου. Τὸ πιθανότερο ὅμως εἶναι ὅτι τοὺς χρησιμοποιοῦσαν ὡς ἀναθήματα πρὸς τὴν Θεά.

Κέρνοι βρέθηκαν καὶ στὴν Κρήτη, στὸ Ἀνάκτορο τῶν Μαλλίων.
Εὑρήματα ἐκτίθενται σήμερα στὸ Λοῦβρο, καθὼς καὶ στὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Ἡρακλείου.

Νεφέλη Ὠκεανίς
ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδω

(Visited 222 times, 1 visits today)
One thought on “Ὁ κέρνος τῆς Σάμου

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Κέρνοι… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply