Στοὺς Νεκρούς μας σεβασμός!!!

Στοὺς Νεκρούς μας σεβασμός!!!Δὲν ἔχουν σημασία τὰ ὅσα κάθε σκουπίδι παπαγαλίζει…
Οὔτε ἔχουν σημασία τὰ ὅσα προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἐπιβάλουν μὲ τὴν …«θέλησίν» μας οἱ …«ἐκπρόσωποί» μας.
Οὔτε τὸ ἐὰν πράγματι τὸ κάθε κουδουνισμένο πιστεύῃ, ἤ ὄχι, τὶς παπαριὲς τοῦ ὁποιουδήποτε soro-πράκτορος, ποὺ ἀμοίβεται καλά, γιὰ νὰ προσβάλλῃ τὴν μνήμη μας, τὴν ἱστορία μας καὶ τοὺς δεσμούς αἵματός μας.
Οὔτε ἔχει σημασία τὸ ἐὰν προσπαθοῦν νὰ μᾶς παραπλανήσουν γιὰ νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ ἐκτὸς λεηλασίας καὶ πλιατσικολογήματος θέματα, πρὸ κειμένου ἀνενόχλητοι νὰ μᾶς δουλοποιοῦν μὲ τὴν βούλα.

Σημασία ἔχει μόνον μία λεπτομέρεια.
Οἱ Νεκροί μας, οἱ ἀδικοχαμένοι μας Νεκροί, τὰ θύματα τῆς γενοκτονίας, εἶναι ὑπαρκτοί.
Οἱ μόνοι ποὺ ἔχουν δικαίωμα νὰ ὁμιλοῦν γιὰ αὐτοὺς εἶναι αὐτοὶ ποὺ μποροῦν νὰ τοὺς τιμήσουν.
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ αἰσθάνονται συνεχιστὲς καὶ κληρονόμοι τῆς παναρχαίας ἱστορίας τους, μὰ καὶ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἀποφασίσει νὰ ἐξακολουθήσουν τὸν ἀγῶνα τους σήμερα καὶ νὰ κληροδοτήσουν τὶς μνῆμες τους στὶς ἐπερχόμενες γενεές.
Οἱ μόνοι ποὺ ἔχουν δικαίωμα νὰ ὁμιλοῦν εἶναι οἱ αὐτοὶ ποὺ συναισθάνονται τὴν βία, τὸν πόνο, τὴν εὐθύνη ποὺ βίωσαν οἱ Νεκροί μας.
Οἰ μόνοι ποὺ ἔχουν δικαίωμα νὰ ὁμιλοῦν εἶναι αὐτοὶ ποὺ τοὺς σέβονται.
Οἱ μόνοι ποὺ ἔχουν δικαίωμα νὰ τοὺς πιάνουν στὸ στόμα τους εἶναι αὐτοὶ ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν σιωπὴ ἀποτίουν τὸν μέγιστο φόρο τιμῆς καὶ μνήμης!!!

Αὐτὴ ἡ γιαγιά, μὰ καὶ ὅσοι συνειδητοποίησαν τὴν πράξιν της, εἶναι μόνον ὁλίγοι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔχουν δικαίωμα νὰ ὁμιλοῦν.
Μόνον!!!

Ὅλοι οἱ ἄλλοι, σκουπίδια, πράκτορες, ἐξαγορασμένα ὑπανθρωπίδια, ἀνθέλληνες, προδότες δὲν ἔχουν τέτοια δικαιώματα.
Οὔτε νὰ ὁμιλοῦν, οὔτε νὰ κρίνουν, οὔτε νὰ …«ἐκτιμοῦν», οὔτε νὰ ἐκφέρουν ἀπόψεις, οὔτε νὰ παπαγαλίζουν «γραμμές», οὔτε νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν ἐντολές, οὔτε κἄν νὰ τολμοῦν νὰ ψιθυρίζουν κάτι σχετικό, διότι οὔτε γνωρίζουν, οὔτε μποροῦν νὰ γνωρίζουν μὰ κυρίως δὲν ἀντέχουν νὰ συμπεριφερθοῦν ὡς Ἄνθρωποι καὶ νὰ σεβαστοῦν τὸν πόνο τῶν συνανθρώπων τους γενικῶς καὶ εἰδικῶς…
Ἡ …«ἀνθρωπιά» τους περιορίζεται μόνον στὶς γραμμὲς ποὺ τοὺς δίδει τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ καὶ οἱ ΜΚΟ ποὺ χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸν ἀγαπημένο τους Soros καὶ τὶς ἐπιχειρήσεις τῆς νέας τάξεως καὶ στόχο ἔχουν τὸν ἐθνομηδενισμὸ καὶ τὴν ἐξαφάνισιν κάθε φωνῆς ποὺ ἐκφράζει τὴν μνήμη, ἐξαφανίζοντας ὅμως κάθε ἀνθρώπινο ὄν ποὺ ἀντιστέκεται στὶς ἰδοπεδωτικές τους γραμμές.
Ἡ …«ἀνθρωπιά» τους ἀρχίζει καὶ τελειώνει ἐκεῖ ποὺ ξεκινᾶ το προσωπικό τους συμφέρον. Οὔτε φιλοξένησαν κάποιον ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ πρόσφυγα, οὔτε ἀνεγνώρισαν ὡς μὴ πρόσφυγα κάποιον εἰσβολέα, μὰ οὔτε καὶ προστάτευσαν τὸν συμπολίτη τους, τὸν ἰθαγενή, τὸν Ἕλληνα, μὲ τὸν ὁποῖον διαβιοῦν δίπλα δίπλα ἐδῶ καὶ αἰῶνες. Στὴν πραγματικότητα ἐξαντλοῦν καὶ ἐξολοθρεύουν τὸν Ἕλληνα.
Διότι ἡ στόχευσίς του δὲν ἀφορᾶ στὴν βοήθεια τῶν προσφύγων καὶ στὴν ἀπάλυνσι τοῦ πόνου τους, ἀλλὰ στὴν διάβρωσιν τῶν κοινωνικῶν κι ἐθνικῶν κορμῶν τῆς εὐρωπαϊκῆς ἠπείρου, κάτι ποὺ ἔως σήμερα κάνουν καλῶς, μὲ τὶς πλᾶτες καὶ τὴν χρηματοδότησιν τῶν ἀφεντικῶν τους.
Ὁ …«ἀνθρωπισμός» τους ἐξαντλεῖται στὰ νομομαγειρέματα τῆς ΤαCIAς γιὰ «ἑλληνοποιήσεις» παντὸς εἴδους, ποὺ δὲν στοχεύουν στὴν διευκόλυνσιν τῶν προσφύγων ἀλλὰ στὴν πολτοποίησίν τους καὶ τὸν ἐφοδιασμὸ μὲ ἐκατομμύρια προθύμους δούλους τὶς ἐπιχειρήσεις τῶν …«περιουσίων» ἀφεντικῶν τους.
Οὐσιαστικῶς ὁ …«ἀνθρωπισμός» τους ἐξυπηρετεῖ τὰ νέα φέουδα ποὺ θὰ δουλοποιήσουν, μέσῳ τῶν νομομαγειρεμάτων τους, κάθε ἀνθρώπινο ὄν, καὶ τῆς Εὐρώπης, μόνον καὶ μόνον γιὰ νὰ μποροῦν οἱ …«ἐκπρόσωποί» μας νὰ διαβιοῦν μέσα στὴν χλιδὴ καὶ τὴν ἀτιμωρησία, τὴν ὥρα ποὺ οἱ τράπεζες ἀναλαμβάνουν τὰ ἡνία τῶν ζωῶν μας καὶ σφραγίζουν τὴν δουλεία μας.
Ὁ …«ἀνθρωπισμός» τους τέλος ἀρχίζει καὶ τελειώνει στὸ ἐὰν θὰ ὑπάρχη ἤ δὲν θὰ ὑπάρχη τζαμί, τὴν στιγμὴ ποὺ ὄχι μόνον δὲν σέβονται τὶς ὅποιες θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ τοὺς προσβάλλουν διαρκῶς μὲ δηλώσεις, ἀποφάσεις καὶ πράξεις, μετατρέποντάς τους σὲ μειονοτικὲς ὁμάδες μέσα στὸν τόπο τους.

Σεβασμὸς στοὺς Νεκρούς λοιπόν!
Σεβασμός.
Ὄχι δὲν θὰ ὑπάρξη σεβασμὸς ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἄθλια μηδενιστικὰ κουδουνισμένα. Ἐμεῖς πρέπει κι ὀφείλουμε νὰ τοὺς τὸ ἐπιβάλλουμε!

Φιλονόη

εἰκόνα

 

(Visited 124 times, 1 visits today)
Leave a Reply