Τὸ πολὺ …ἀποδοτικὸ «μαγαζάκι» τοῦ ISIS!!!

Τὸ πολὺ ...ἀποδοτικὸ «μαγαζάκι» τοῦ ISIS!!!Οἱ ξένοι ἔχουν ἕνα ῥητό: «Follow the money», ἤ «ἀκολούθα τὸ χρῆμα»….

Μία ἀναφορὰ τοῦ Ο.Η.Ε., τὸν Νοέμβριο τοῦ 2014, ὑπελόγισε ὅτι τὸ Ἰσλαμικὸ Κράτος ἔχει ἔσοδα ἀπὸ 846.000-1.645.000 $ τὴν ἡμέρα, ἀπὸ πωλήσεις πετρελαίου.

(A United Nations report in November last year estimated that the Islamic State earns oil revenues of $846,000 to $1,645,000 a day.)

Τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε. πρέπει νὰ διερευνήσῃ τοὺς ἀγοραστὲς πετρελαίου τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους (ISIS).

Ῥῶσσος Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν

Financial self-sufficiency fuels terrorist climate

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 111 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ πολὺ …ἀποδοτικὸ «μαγαζάκι» τοῦ ISIS!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ πολὺ …ἀποδοτικὸ «μαγαζάκι» τοῦ ISIS!!! | GRnea.gr

Leave a Reply