Πρώην Γάλλος ἀξιωματοῦχος ὁμολογεῖ τὸ σχέδιον ἐπιθέσεως κατὰ τῆς Συρίας!!!

Πρώην Γάλλος ἀξιωματοῦχος ὁμολογεῖ τὸ σχέδιον ἐπιθέσεως κατὰ τῆς Συρίας!!!Ὁ πρώην ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶντῆς Γαλλίας εἶχε δηλώση σὲ τηλεοπτική ἐκπομπὴ στὸ LCP, ὅτι οἱ Ἄγγλοι ἀξιωματοῦχοι τοῦ εἶχαν πῆ σχετικὰ μὲ προετοιμασίες γιὰ πόλεμο στὴν Συριά, δύο χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῶν διαδηλώσεων τοῦ 2011 στὴν Συρία.

Ὡς αἰτία γιὰ αὐτὸν τὸν πόλεμο, ἔδωσε, τὴν ἀντι-Ἰσραηλινὴ στάση τῆς Συριακῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία ἔκανε τὴν Συρία στόχο γιὰ ἀλλαγὴ καθεστῶτον, ὑποκινούμενη ἀπὸ τὴν Δύση!!!

Τὸ Χρήσιμον

15 Ιουν 2013
France’s Former Foreign Minister, Roland Dumas, has stated in a televised program on LCP that UK government officials had told him about preparations for war in Syria two years prior to the start of the 2011 protests and conflict. The reason given for this war is the Syrian government’s anti-Israel stance that made Syria a target for Western-backed regime change.

France’s Former Foreign Minister: UK Government Prepared War in Syria Two Years Before 2011 Protests

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply