Σύμφωνον Ἐπιβιώσεως ποιός θά ψηφίση;

Οὐδείς…
Διότι τὸ σύμφωνον ἐπιβιώσεως τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ κάθε λαοῦ στὸν πλανήτη, προϋποθέτει σεβασμὸ στὴν ταὐτότητα τοῦ κάθε λαοῦ, στὴν ἱστορία του, στὰ ἤθη, στὰ ἔθιμά του μὰ κυρίως στὴν προσωπικότητά του καὶ στὴν συνέχειά του.
Ὅταν ὅμως τὴν σήμερον ἀναφέρεται κάποιος σὲ λαοὺς καὶ φυλὲς αὐτομάτως μετατρέπεται σὲ ῥατσιστή, φασίστα, ἀναχρονιστικὸ καὶ στοχοποιεῖται ἀπὸ τὰ παπαγαλάκια-πράκτορες ἤ καὶ σκέτο ἀνεγκεφάλους ὁπαδούς.

Τὸ φερόμενον ὡς «σύμφωνον συμβιώσεως», ποὺ ἀποποινικοποιεῖ ἐπὶ πλέον τὴν παιδεραστία, στοχεύει ξεκάθαρα στὴν μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ παγκοσμίως. Λιγότερες γεννήσεις εἶναι τὸ ζητούμενον, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ὑπάρχουν γεννήσεις, ἐλεγχόμενες γεννήσεις, ἐλεγχόμενοπι πληθυσμοὶ καὶ τελικῶς ἐλεγχόμενες μικρο-κοινωνίες, ἐφ΄ ὅσον τὸ παρὰ φύσιν ἐλέγχεται, ἐκβιάζεται, κατευθύνεται κατὰ πῶς ἐξυπηρετεῖ τὴν ἑκάστοτε ἐξουσία.
Ἄλλως τέ… Ἕνα παιδὶ ποὺ μεγαλώνει μὲ τὴν φυσικὴ οἰκογένειά του, θὰ ἀκολουθήση τὸν δρόμο αὐτῆς τῆς οἰκογενείας καὶ τὴν φυσικὴ ὁδὸ ἀναπαραγωγῆς τῶν εἰδῶν.
Ἕνα παιδὶ ποὺ μεγαλώνει μὲ τὴν μὴ φυσικὴ οἰκογένειά του θὰ ἀναπαράξη τὴν μὴ φυσικὴ ὁδό, ἄρα τὴν μὴ ἀναπαραγωγή.
(Τέτοιοι ποὺ καταντήσαμε, θὰ μοῦ πεῖτε, τί νά ἀναπαράξουμε;)

Οἱ λαοὶ ἔχουν παραδόσεις, δεσμοὺς ἰσχυροὺς καὶ φυσικὴ συνέχεια. Ἀναμειγνύοντας αὐτοὺς τοὺς λαοὺς ἐξαφανίζονται τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα, ἡ γλῶσσα τους, ἡ ἱστορία τους μὰ πρὸ πάντως ἡ φυσικὴ συνέχεια, ἐφ΄ ὅσον σπάζουν οἱ συνδετικοί τους δεσμοί.
Κι αὐτὸ ἀκριβῶς στοχεύει τὸ σύμφωνον συμβιώσεως, ποὺ προωθεῖται ἀπὸ τὴν νέα (καὶ παλαιά) τάξιν πραγμάτων, μὲ χρηματοδότησιν τοῦ Soros καὶ γραμμὲς ἀπὸ τὸ Economist τῶν Rothschild.
Σύμφωνον Ἐπιβιώσεως ποιός θά ψηφίση;1

Τὸ «σύμφωνον συμβιώσεως» εἶναι πρώτης προτεραιότητος νομοθέτημα!!!

Economist-Rothschild, Obama, Hillary, McCaine, Netanyahu…

Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον;

Ὁ ἀποπληθυσμός μας.
Αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος.
Γιὰ αὐτὸν τὸν στόχο δουλεύουν ὅλοι οἱ στρατοὶ τοῦ πλανήτου σήμερα. Γιὰ αὐτὸν τὸν στόχο τὰ ἐγκλήματα στὴν Παλαιστίνη, στὴν Συρία, στὴν Σερβία, στὴν Αἴγυπτο, στὴν Λιβύη, στὴν Οὐκρανία, στὴν Κένυα, στὴν Ἑλλάδα, στὴν Πορτογαλία, στὴν Ἰσπανία, στὴν Ἰταλία, στὴν Σουηδία ἀλλὰ καὶ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ στὸν πλανήτη, ποὺ ἐφαρμόζονται οἱ ἐντολὲς τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων.

Σύμφωνον Ἐπιβιώσεως ποιός θά ψηφίση;3

Ὄχι καλό μου… Ἡ NESARA δὲν εἶναι γιὰ ἐμᾶς!!!

Ἀποπληθυσμὸς σημαίνει μείωσις πληθυσμῶν σὲ τέτοιον ἐπίπεδον ποὺ νὰ ἐλέγχεται ἀπολύτως, δίχως νὰ κινδυνεύουν ἀπὸ ἀνατροπὲς οἱ κρατοῦντες . Σημαντικὴ μείωσις. Τοὐλάχιστον κατὰ 85-90%!!!
Ὅμως μὲ τὶς πιθανότητες εἰς βάρος τους, ποὺ δηλώνουν πὼς κατ’ ἀναλογίαν θὰ ἐπιβιώσουν καὶ οἱ …«ἀντιδραστικοί», μεριμνοῦν οἱ κρατοῦντες, ταὐτοχρόνως μὲ τὴν μείωσιν τῶν πληθυσμῶν νὰ γίνῃ καὶ σημαντικὴ ἀλλοίωσις τοῦ ἀντιληπτικοῦ ἐπιπέδου αὐτῶν τῶν πληθυσμῶν.
Πῶς; Εὔκολα… Μεικτοὶ γάμοι, ἐπιμειξίες, ἀνακάτεμα γενετικοῦ ὑλικοῦ…
Ἐμεῖς δὲν ξέρουμε τὸ γιατὶ ἀλλὰ αὐτοὶ γνωρίζουν πολὺ καλὰ τὸ γιατί…

Ἡ νέα φυλὴ ποὺ μᾶς ἑτοιμάζουν!

Φυσικὲς ἐπιστῆμες, ἰατρικὲς ἐπιστῆμες, ἐκπαιδευτικὰ συστήματα, πολεμικὲς μηχανές, κρατικὲς μηχανές, δικαστικοὶ μηχανισμοί, εὐρωπαϊκὲς συνθῆκες, παγκόσμιες συνθῆκες, κλιματολογικὲς ἐπεμβάσεις, ἀρχηγοὶ κρατῶν, κομματικὰ στελέχη, ἐπιστημονικὲς ὁμάδες, πανεπιστημιακοί, δάσκαλοι, δημοσιογράφοι, ἐπιχειρηματίες, παραγωγοὶ τροφίμων, βιομηχανίες κάθε εἴδους εἶναι στὴν γραμμὴ τῆς θεωρίας τοῦ ἀποπληθυσμοῦ καὶ τῆς μεταλλάξεως αὐτῶν ποὺ θὰ ἐπιβιώσουν, ἐν γνώσει τους ἤ ἐν ἀγνοίᾳ τους. ΟΛΟΙ!!! ΟΛΟΙ!!!
Ἐὰν κάποιος ξεφύγῃ ἀπὸ τὸ «μαντρί», μὲ ἕνα «κλίκ» πλέον, ἐξαφανίζεται!!!
(Γιατί ἄρα γέ «κόβονται» τόσο πολύ γιά τήν κατάργησιν τῶν μετρητῶν; Στήν φοροδιαφυγή στοχεύουν; Τότε γιατί ὅλοι οἱ πραγματικοί ἐγκληματίες, πού ἀποδεδειγμένα ἔχουν λεηλατήσει τίς ζωές μας, παραμένουν ἐκτός ἐλέγχων, τιμωρίας καί ὑπόκεινται σέ παραγραφές;)

Οἱ ἠλίθιοι-ἀνεγκέφαλοι ὀπαδοί, οἱ πράκτορες καὶ οἱ …«ἐκπρόσωποί» μας ἁπλῶς ἐντολὲς ἐκτελοῦν, δίχως νὰ ἀντιλαμβάνονται τὸ τὶ ἀκριβῶς συμβαίνει γύρω μας, στὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων. 
Συνυπογράφουν, ὅλοι τους, κάθε ἐγκληματικὴ πράξιν εἰς βάρος τῆς ἀνθρωπότητος, ὄχι διότι ἀπαραιτήτως γνωρίζουν τὸ τὶ κάνουν, ἀλλὰ διότι ἡ ἀντίληψίς τους εἶναι καὶ πρόσκαιρη καὶ ἐπιδερμικὴ καὶ κυρίως ἐλεγχομένη. Μὲ αὐτοὺς τοὺς καραγκιόζηδες πορευόμεθα κι αὐτοὺς τοὺς καραγκιόζηδες μᾶς ἔθεσαν ὡς …«ἐπὶ κεφαλῆς» μας.
Αὐτοὶ ὑπαγορεύουν «νομοσχέδια», νόμους, κυβερνήσεις, μόδες, γραμμές, ἀποδεκτὲς καὶ μὴ ἀποδεκτὲς ἰδεολογίες, τάσεις, δικαιώματα. Αὐτοὶ ὅμως εἶναι βιτρίνες καὶ στρατοί. (Κόμματα, κινήματα, ὀργανώσεις, Μ.Κ.Ο., σύλλογοι, ἀκόμη κι ἐπιχειρήσεις…!!!)
Οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἔλαβε ὑπ΄ ὄψιν του τὶς πραγματικὲς ἀνάγκες τῆς ἀνθρωπότητος, οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν βιοπορίζεται ἀκροβατώντας, μεταξὺ πείνας καὶ φτώχειας, οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπειλεῖται ἀπὸ τὸ σύστημα. Εἶναι ὅλοι τους μέλη μίας εὑρυτέρας πυραμιδοειδοῦς μορφῆς ἐξουσίας, μὲ κεφαλὴ τὴν νέα (ποὺ εἶναι στὴν πραγματικότητα ἡ παλαιά) τάξιν πραγμάτων καὶ μὲ μέσον τὸ χρῆμα, ποὺ δολίως ἀποσποῦν ἀπὸ ἐμᾶς.

Σύμφωνον Ἐπιβιώσεως ποιός θά ψηφίση;2

Κι ἐγὼ δὲν ἀπολαμβάνω τὸ νὰ βλέπῳ κομμένα κεφάλια…

Θά μποροῦσε λοιπόν ποτέ νά ὑπάρξῃ κάποιος ἐξ αὐτῶνπού θά ἐστρέφετο ἐνάντια στά (πρόσκαιρα) συμφέροντά του;
Σαφῶς κι ὄχι…
Ἡ κοντοφθαλμία τους εἶναι τόσο μεγάλη, ποὺ τελικῶς καταντᾶ ἀστεῖα.
Ἁπλῶς, ὅσον ἀφορᾶ στὸ δικό μας κομμάτι, ὀφείλουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ ποιοὶ εἶναι ὅλοι αὐτοὶ καὶ τοὺς ῥόλους τους.
Ὅσο ταχύτερα τὸ ἐπιτύχουμε, τόσο ταχύτερα θὰμπορέσουμε νὰ ἐξέλθουμε τῶν μηχανισμῶν ποὺ ἀσκοῦν ἐπάνω μας ἐξουσίες, μὲ ὅλους τοὺς φανεροὺς ἤ μὴ τρόπους καὶ τόσο ταχύτερα θὰ συμβάλλουμε στὸ νὰ διαλυθῇ ὁ Παρὰ Φύσιν μηχανισμὸς ἐξουσίας τους.
Ἡ ἀπελευθέρωσις τοῦ Ἀνθρώπου εἶναι ὁ πραγματικός μας στόχος.
Αὐτὸ ὅμως δὲν χρειάζεται «σύμφωνα» καὶ λοιπὲς ἀρλουμπολογίες.
Ὁ Ἄνθρωπος ἕνα χρειάζεται: νὰ βρῇ τὴν ταὐτότητά του.
Καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσιν ὅλος ὁ πλανήτης πλέον ἐργάζεται πυρετωδῶς…
Εἶτε τὸ βλέπουμε, εἶτε ὄχι…

Φιλονόη.

Υ.Γ. Κατὰ βάσιν ὅλοι αὐτοὶ συνυπογράφουν τὸ δικό τους «σύμφωνον ἐπιβιώσεως», εἰς βάρος μας. Μὰ μᾶλλον ὑπογράφουν δίχως τὸν …ξενοδόχο!!!

(Visited 186 times, 1 visits today)
Leave a Reply