Ἕνας νέος κύκλος «πάσῃ θυσίᾳ» ἔρχεται…

Ἀπὸ ὅ,τι δείχνουν τὰ πράγματα, ὁδηγούμεθα ὁλοταχῶς σὲ ἕνα νέο κύκλο «πάσῃ θυσίᾳ» καὶ μάλιστα μὲ συνθῆκες ἀκραίας πολώσεως.

Ἀκραίας πολώσεως, διότι, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ «μένουμε Εὐρώπη» ἀνεθάῤῬησαν καὶ νομίζουν ὅτι κάποιοι φυσικοὶ νόμοι ὁδηγοῦν ἄνευ ἑτέρου στὴν ἐπικράτησή τους, οἱ ἄλλοι, τῆς ἄλλης πλευρᾶς, δὲν ἔχουν καθόλου ἐξαφανισθεὶ καὶ οὐδόλως συμμερίζονται τίς ἴδιες ἰδέες καὶ ἀπόψεις, περὶ καταστροφῆς τῆς χώρας ἀπὸ τὸν Σύριζα.

Πιστεύουν ἀντίθετα ὅτι ὁ Τσίπρας κάνει λιγότερα ἀπὸ ὅσα ἔπρεπε νὰ κάνῃ καὶ ὅτι ἡ λύσις εἶναι ὄχι νὰ γίνῃ περισσότερο «εὐρωπαϊστής», ἀλλά, ἀντίθετα, νὰ σκληρύνῃ τὴν στάσι του. Κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔχει ἀπαγορευτικὲς δεσμεύσεις, μιὰ καὶ μέχρι τώρα τοὐλάχιστον ἡ προσπάθειά του δὲν εἶναι νὰ πείσῃ ὅτι πιστεύῃ σὲ αὐτὰ ποὺ κάνει, ἀλλὰ ὅτι τὰ κάνει ἐπειδὴ ἐκβιάζεται ἀπὸ τίς σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ ἐπιβουλεύονται τὴν πατρίδα καὶ τὸν κρυμμένο, ἀπεριόριστο πλοῦτο της.

Ἔτσι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς κινδυνεύει νὰ μπῇ σὲ ἕναν νέο κύκλο ἐξαπατήσεως, παραδίδοντας ἐν λευκῷ τὴν ἐξουσία σὲ αὐτοὺς ποὺ ὄχι μόνον τὸν ἔφεραν ἐδῶ ἀλλὰ καὶ ποὺ ἀπὸ τὸ 2010 ἕως τὸ 2015 ἔκαναν ὅτι μποροῦσαν γιὰ νὰ συντηρήσουν τίς αἰτίες τῆς παρακμῆς καὶ νὰ ἀποτρέψουν κάθε θετικὴ ἀλλαγή. Τὴν φορὰ αὐτὴ τὸ ἄλλοθι, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν καταστροφέα Τσίπρα, θὰ εἶναι ὁ σωτῆρας Κυριάκος, ποὺ μόνος του ἀρκεῖ γιὰ νὰ ξεπλύνῃ στὰ μάτια τῶν πανικοβλήτων «μένουμε Εὐρώπη» ὅλον τὸν ἑσμὸ τῶν ἀλητῶν, ποὺ παραμένει ἀκέραιος στοὺς κόλπους τῆς ΝΔ καὶ ποὺ περιμένει πῶς καὶ πῶς τὴν νέα του εὐκαιρία.

Συνεχίζουμε νὰ πολιτευόμεθα μὲ ἀκραῖα διλήμματα καὶ μὲ εἰκονικὲς καταστάσεις κατεπείγοντος. Γεγονὸς ἀπαγορευτικὸ γιὰ κάθε σχεδιασμό, κάθε δέσμευσι τῶν διεκδικητῶν τῆς ἐξουσίας, κάθε ἔλεγχο καὶ κάθε ἀλλαγὴ στὸ ὕφος καὶ τὴν ποιότητα τῆς διακυβερνήσως. Καὶ ἡ φθορὰ σωρεύεται μὲ τρόπο ποὺ ἀπὸ καιρὸ εἶναι πλέον μὴ ἀντιστρεπτός.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply