Μείγμα γιὰ Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο!!!

Μείγμα γιὰ Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο!!!

Τὸ ISIS εἶναι χρηματοδοτούμενο καὶ ἐξοπλιζόμενο ἀπὸ Ἀγγλία, Η.Π.Α., Ἰσραήλ, Σαουδικὴ Ἀραβία, Τουρκία κατὰ κύριο λόγο (ὁ κάθε ἕνας γιὰ διαφορετικοὺς γεωπολιτικοὺς καὶ οἰκονομικοὺς λόγους. Ἐπίσης, ὁ κάθε ἕνας ὑποστηρίζει διαφορετικὲς ὁμάδες τοῦ ISIS: Τζαμπὰντ ἄλ Νούσρα, Τζαμπὰντ ἄλ Ἰσλάμ, «Μετριοπαθείς» ἀντάρτες κτλ.).

Παράλληλα τσιμπούσαν ἀπὸ πωλήσεις ὅπλων ἡ Γερμανία καὶ ἡ Γαλλία…
Ἡ Συρία ἐπίσης, μέχρι τὸ 1947, ἦταν Γαλλικὴ ἀποικία…
Κύριος στόχος ὁ Ἄσσαντ, ἐμπόδιο γιὰ τὰ σχέδια τοῦ κάθε ἑνὸς ξεχωριστὰ καὶ ὅλων μαζύ.
Παράλληλα παρούσα καὶ ἡ Ῥωσσία, μὲ τὰ συμφέροντά της στὴν Συρία, ἀλλὰ καὶ στὴν εὑρύτερη περιοχή.

Οἱ Κοῦρδοι στηρίζονταν, ἀρχικά, ἀπὸ οἰκονομικὰ καὶ πετρελαϊκὰ συμφέροντα τῆς Ἀγγλίας, τῶν Η.Π.Α. καὶ τοῦ Ἰσραήλ.
Φανατικοὶ ἐχθροὶ τῶν Τούρκων, ποὺ εἶναι ὅμως καὶ σύμμαχοι τῶν Η.Π.Α καὶ τῆς Ἀγγλίας.
Τελευταία στηρίζονται καὶ ἀπὸ τὴν Ῥωσσία, μὲ ἐξοπλισμὸ σὲ πρώτη φάση, εἰδικὰ μετὰ τὴν κατάῤῥιψη τοῦ Ῥωσσικοῦ Su-24 τὸν Νοέμβριο τοῦ 2015.
Κοῦρδοι ὑπάρχουν στὸ κράτος τῆς Τουρκίας, τοῦ Βορείου Ἰρὰκ καὶ τῆς Συρίας.

Ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ τοὺς παραπάνω (Ἀγγλία, Η.Π.Α, Ἰσραήλ, Σαουδικὴ Ἀραβία, Τουρκία) στηρίζει τὴν ἀνακήρυξη Κουρδικοῦ κράτους, γιὰ τοὺς δικούς του λόγους…

Παράλληλα οἱ Κοῦρδοι, γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους, φαίνεται ὅτι ἔχουν συμμετάσχει τὰ τελευταῖα χρόνια, στὸ «ξέπλυμα» κλεμμένου συριακοῦ καὶ ἰρακινοῦ πετρελαίου, ποὺ στὴν συνέχεια πωλοῦσαν σὲ ἐξευτελιστικὲς τιμὲς στὴν ἀγορὰ τῆς Τουρκίας καὶ τοῦ Ἰσραὴλ κατὰ κύριο λόγο.

Τὸ Ἰράν εἶναι παραδοσιακὸς σύμμαχος τῆς Ῥωσσίας καὶ τῆς Συρίας ἐδῶ καὶ χρόνια, παραμένει φανατικὸς ἐχθρὸς τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας καὶ τῶν ἄλλων ἰσλαμικῶν χωρῶν τοῦ Κόλπου, γιὰ θρησκευτικοὺς κυρίως λόγους (Σηίτες – Σουνίτες).
Ἐπίσης τὸ Ἰρὰν εἶναι φανατικὸς ἐχθρὸς τοῦ Ἰσραὴλ καὶ γι’ αὐτὸ στήριζε καὶ στηρίζει δυναμικὰ ὀργανώσεις καὶ σχήματα τῶν Παλαιστινίων καὶ τὴν Χεζμπολὰχ τοῦ Λιβάνου.
Συμμετέχει δυναμικὰ στὴν στήριξη τῆς Συρίας μὲ τὴν Ῥωσσία.
Ἰσχυρὴ στρατιωτικὴ δύναμις καὶ πιθανῶς πυρηνική.

Ἰσραήλ, ὁ νταβατζὴς τῆς περιοχῆς.
Λυκοσύμμαχος καὶ ἐχθρὸς μὲ ὅλους, ἀνάλογα τὴν περίπτωση.
Ἰσχυρὴ στρατιωτικὴ καὶ πυρηνικὴ δύναμις, στηριζομένη στρατιωτικὰ καὶ οἰκονομικὰ ἀπό τις Η.Π.Α. καὶ τὸ ἐκεῖ ἰσχυρὸ ἑβραϊκὸ λόμπυ, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν Ἀγγλία.
Παραδοσιακὸς ἐχθρὸς τῆς Συρίας, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ πατέρα τοῦ Ἄσσαντ καὶ τὴν ἵδρυση, ὡς κρατῶν, τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Συρίας, τὸ 1947 καὶ τὸ 1948 ἀντίστοιχα.
Θεωρητικά, παραδοσιακὸς ἐχθρὸς ὅλων τῶν μουσουλμάνων, ποὺ ὅμως στὴν περίπτωση τῆς Συρίας στήριξε στρατιωτικὰ καὶ ὑγειονομικὰ ὁμάδες τῶν χρηματοδοτουμένων ἀπὸ τὶς Η.Π.Α. καὶ Ἀγγλία «ἰσλαμιστῶν μετριοπαθῶν» ἀνταρτῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ ἰδίου τοῦ ISIS ἣ παρακλαδιῶν του.
Τὸ 2014 τὸ 70% τῶν ἀναγκῶν του σὲ πετρέλαιο τὸ κάλυψε μὲ κλεμμένο πετρέλαιο ἀπὸ τὸ ISIS, ἀπὸ τὴν Συρία καὶ τὸ Ἰράκ, ποὺ «βαπτίσθηκε» Κουρδικό.
Μεγάλη ποσότητά του διεκινήθη ἀπὸ τὸ λιμάνι Τσεϊχὰν τῆς Τουρκίας
(Ποὺ θεωρητικὰ ὅμως ἡ Τουρκία εἶναι θανάσιμοι ἐχθροὶ μὲ τοὺς Κούρδους).
«Ἐχθρός» μὲ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, ἀλλὰ στήριξε ὁμάδες χρηματοδοτούμενες ἀπὸ αὐτὴν στὸν πόλεμο κατὰ τῆς Συρίας.
«Ἐχθρός» καὶ μὲ τὴν Τουρκία κατὰ καιροὺς (ὑπόθεσις Μαβὶκ Μάρμαρα, δηλώσεις Ἐρντογὰν κατὰ τῶν Ἑβραίων), ἀλλὰ ἑτοιμάζονται γιὰ συνεργασία σὲ ἀγωγὸ ποὺ θὰ προωθῆ τὸ ἀέριο τῆς Κύπρου καὶ τοῦ Ἰσραὴλ πρὸς τὴν Εὐρώπη.

Ῥωσσία, παραδοσιακὸς σύμμαχος τῆς Συρίας ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἀνακηρύξεώς της ὡς ἀνεξάρτητο κράτος τὸ 1947, ἐπὶ διακυβερνήσεως ἀπὸ τὸν πατέρα τοῦ Ἄσαντ.
Στὸ λιμάνι Ταρτοῦς τῆς Συρίας εἶχε τὴν μοναδικὴ ναυτικὴ βάση της στὴν Μεσόγειο.
Ἔχει ἰσχυρὰ συμφέροντα στὴν Συρία καὶ συμμετέχει μὲ ποσοστὸ στὰ πετρέλαιά της, ὅπως ἐπίσης συμμετέχει καὶ ἡ Κίνα.
Ὑπερδύναμις καὶ πυρηνικὴ δύναμις, μετὰ τὴν ἀναστήλωσή της ἀπὸ τὸν Ποῦτιν.
Ἔχει ἔλθει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀναμίξεώς της στὴν Συρία, σὲ συμφωνία συνεργασίας μὲ τὸ Ἰσραὴλ γιὰ ἀποφυγὴ ἐμπλοκῆς τῶν στρατευμάτων τους ἀπὸ λάθος.

Τουρκία, ὁ ἕτερος νταβατζὴς τῆς περιοχῆς, ἴσως καὶ ὁ χρήσιμος ἠλίθιος σήμερα.
Ἐχθρὸς τῆς Συρίας, μὲ μικρὴ μειονότητα στὰ τουρκμενικὰ χωριὰ τῆς Βορειοανατολικῆς Συρίας.
Στήριξε οἰκονομικά, μὲ ἐξοπλισμὸ καὶ ὑγειονομικά, ὄλες σχεδὸν τὶς ἐξτρεμιστικὲς ἰσλαμικὲς ὁμάδες, που δροῦσαν καὶ δροῦν στὸ ἔδαφος τῆς Συρίας, τοὐλάχιστον ἀπὸ τὸ 2011 καὶ μετά.
Σύμμαχος τῶν Η.Π.Α, τῆς Ἀγγλίας, ποὺ ὅμως στηρίζουν καὶ τὴν ἵδρυση Κουρδικοῦ Κράτους (μαζὺ καὶ τὸ Ἰσραήλ), φανατικῶν ἐχθρῶν τῆς Τουρκίας.
Σύμμαχος καὶ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, ποὺ στέλνει ἤδη μαχητικὰ καὶ στρατό, γιὰ εἰσβολὴ στὴν Συρία.
Διατηροῦσε πολὺ καλὲς οἰκονομικὲς σχέσεις μὲ τὴν Ῥωσσία μέχρι τὴν κατάῤῥιψη τοῦ ῥωσσικοῦ ἀεροσκάφους  Su-24, τὸν  Νοέμβριο τοῦ 2015.

Ἑλλάδα, ὁ μαλάκας τῆς ὑποθέσεως. Στὴν κοσμάρα μας. Πετᾶμε χαρταετό….
Τρῶμε τὰ «ἀπόνερα» τῆς συγκρούσεως τῶν παραπάνω.
Δίχως κέρδος κέρατα!!!

Παπανικολάου Σωτήρης

εἰκόνα

(Visited 232 times, 1 visits today)
Leave a Reply