Μᾶς πείραξε λοιπόν ἡ μαντήλα;

Ὡραῖα… Καλὰ μᾶς ἔκανε. Διότι αὐτὸ σημαίνει πὼς ἔςτὧ καὶ ἀργὰ τὰ ἀντανακλαστικά μας δουλεύουν.
Ἀλλὰ ἀπὸ τὸ «κακῶς κυκλοφόρησε ἡ μαντῆλα» ἔως τὸ ἐὰν «δικαιούμεθα νὰ ἀπαιτοῦμε νὰ μὴν κυκλοφοροῦν μαντῆλες», ἔχει ἀποστάσεις τεράστιες.

Ποιός θυμᾶται αὐτό;

Αὐτὸ ποὺ ἐγὼ θυμᾶμαι εἶναι τὰ ἐπιφωνήματα θαυμασμοῦ τῶν συμπατριωτῶν μου.
Κι ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε καλῶς ἔπραξαν, διότι ἐὰν μία δασκάλα, ἀπὸ μόνη της, ἀρνεῖται νὰ συνειδητοποιήσῃ τὸ τὶ εἶναι μία παρέλασις μνήμης, τότε καὶ τὰ παιδιὰ ποὺ αὐτὴ διδάσκει ἀδυνατοῦν νὰ κατανοήσουν τὸ τὶ σημαίνει παρέλασις μνήμης. Κι ἐπεὶ δὴ ὅλοι μας, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο, περάσαμε ἀπὸ τέτοιες δασκάλες, ἔχουμε ἐνσωματώσει στὸ πετσί μας τὴν …«διδαχή» τους.
Κι ἔτσι τὸ κάθε ξέκωλον κυκλοφορεῖ ἐλεύθερα, προβάλλει βυζί, πόδι καὶ μεσούλα καὶ αἰσθάνεται πολὺ …γυναῖκα, διότι ἔτσι τὴν ἐκπαίδευσε ἡ κάθε δασκάλα καὶ διότι ἡ μάννα της καὶ ὁ πατέρας της πρὸ πολλοῦ ἔχασαν τὴν αἴσθησιν τοῦ μέτρου, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ τὴν διδάξουν καὶ νὰ τὴν συγκρατήσουν.

Πᾶμε τώρα στήν μαντήλα;
Ἐξ ὅσων διάβασα τὸ κοριτσάκι μὲ τὴν μαντήλα προέρχεται ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο. Αὐτὴν τὴν Αἴγυπτο τῆς ὀποίας ὁ Ἰμπραὴμ πασσᾶς ξέσκισε τὴν Πελοπόννησον καὶ τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν σφαγὴ τοῦ Μεσολογγίου. Αὐτὲς ὅμως οἱ λεπτομέρειες εἶναι ψιλὰ γράμματα γιὰ τοὺς δασκάλους, τοὺς συμβούλους τους καὶ τὸ μπαμπινιώτειο ὑπουργεῖον ἀπαιδείας. Καὶ κακῶς ἀναμένουμε σεβασμό, ἀπὸ κάτι τέτοια ἐργαλεῖα τοῦ συστήματος, ἐφ΄ ὅσον ἔως σήμερα γιὰ τὸ μοναδικὸ ζήτημα ποὺ ἔχουν ἀντιδράσει εἶναι γιὰ τὰ μισθά τους. Ἄτομα ποὺ κόπτονται μόνον γιὰ τὸ χρῆμα εἶναι ἀδύνατον νὰ ἔχουν ἀξίες καὶ πολὺ περισσότερο νὰ διδάσκουν αὐτὲς τὶς ἀξίες.
Κι ἐὰν ἐμᾶς, τὸ σύνολον τῆς κοινωνίας, δὲν μᾶς ἐνόχλησε ἔως σήμερα αὐτὴ ἡ κατάστασις, τότε δὲν ἔχουν οἱ δάσκαλοι τὸ πρόβλημα ἀλλὰ ἐμεῖς, ποὺ ἀποδεχθήκαμε ὡς ὀρθὸ τὸ σύστημα καὶ τὰ «ἰδανικά» ποὺ μᾶς «ἔκτισε προσωπικότητες». Κι ἀν τὶ νὰ ξεκινήσουμε νὰ ἀναρωτόμεθα γιὰ τὸ ποιὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς «ἀξίες» καὶ τὰ «ἰδανικά» ἀξίζει νὰ διατηρήσουμε, ἀναπαράγοντάς τα, βλέπουμε τὴν μαντήλα καὶ παθαίνουμε …πατριωτισμό. Λὲς κι ὁ πατριωτισμὸς εἶναι κάτι ποὺ περιμένει μίαν μαντήλα γιὰ νὰ ἐκδηλωθῇ.

Θὰ μοῦ πῆ ἴσως κάποιος πὼς οἱ δάσκαλοι δὲν μποροῦν νὰ κάνουν πολλά, ἐφ΄ ὅσον τὸ ὑπουργεῖον ἀποφασίζει γιὰ τὰ πάντα.
Θὰ σᾶς ἀπαντήσω ὅμως πὼς αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ψέμματα, διότι οἰ δάσκαλοι ἐφαρμόζουν κατὰ γράμμα τὶς ἐντολὲς τοῦ ὑπουργείου, ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν πνευματικὴ κατάστασιν τῶν παιδιῶν καὶ ἐνδιαφέρονται μόνον γιὰ τὶς …κοπάνες τους, ἐξαντλώντας τὶς ἄδειες, τὶς παροχὲς μητρότητος καὶ τὶς ἀπολαβὲς ποὺ τοὺς προσδίδει ἡ θέσις τους, ἀρνούμενοι νὰ ἀντιμετωπίσουν τὰ παιδιὰ σὰν ἀνθρώπους, παρὰ μόνον σὰν ἀντικείμενα …διδαχῆς τῶν ἀντιλήψεών τους.
Κι ἔτσι, ἀν τὶ νὰ ἑστιάζουν στὰ προβλήματα ποὺ  πολλαπλασιάζονται μὲ τὴν ὑποτακτικότητά τους, αὐτοὶ σηκώνουν τὰ χέρια ψηλά, δίχως ἐνοχές, ἰσχυριζόμενοι πὼς πρέπει νὰ ὑπακούσουν καὶ πὼς ὁ «δικός τους ἀγῶνας εἶναι ἠθικός»… Συνήθως μάλιστα, οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν, ἀναπαράγουν, ὡς καλὲς μαϊμοῦδες, ὅλες τὶς προπαγάνδες καὶ τὶς κατευθύνσεις τῶν ἱδρυμάτων τοῦ Soros, αἰσθανόμενοι πὼς εἶναι καὶ …πρωτεργάτες καὶ …έκσυγχρονιστὲς καὶ …διαπαιδαγωγοί, μὴ ἀντιλαμβανόμενοι πὼς παπαγαλίζουν ἀπαιδευσίες, ἀνωμαλίες καὶ κανόνες δουλοποιήσεως τῶν μαζῶν.

Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ γενικῶς παραμένουν ἐκείνη ἡ βαθμίδα τοῦ συστήματος ποὺ θὰ μᾶς ἐκπαιδεύσῃ ὅλους γιὰ νὰ γίνουμε ὑπάκουα ζωντόβολα.
Ἀλήθεια, πότε κάποιοι ἀπό αὐτούς κινητοποιήθησαν κατά τοῦ τρόπου διδασκαλίας; Πότε ἀντέδρασαν σέ τήν ὕλη κάποιου βιβλίου; Πότε ἐπέστρεψαν «γραμματικές» πού ἀλλοιώνουν τήν γλῶσσα; Πότε ὑπερασπίσθησαν ἱστορικές πραγματικότητες; Πότε ἔνοιωσαν ἕνα μέ τά παιδιά πού ἀνέλαβαν νά ἐκπαιδεύσουν; Πότε ἄφησαν ἔξω ἀπό τό σχολεῖο τίς κομματικές τους ταὐτότητες;
Οὐδέποτε. Πάντα ἦσαν καὶ εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν τὸ μακρὺ χέρι τοῦ συστήματος στὶς ζωές μας.

Τοὺς ἀρέσει αὐτὸς ὁ ῥόλος καὶ θὰ ἀγωνισθοῦν μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις γιὰ νὰ μὴν τὸν χάσουν, ἀκόμη καὶ τότε ποὺ ὅλα θὰ ἔχουν καταῤῥεύσει καὶ θὰ πεινοῦν. Τόσο ὑποταγμένοι.
Κι ἐμεῖς ἀρνούμεθα νὰ κατανοήσουμε πὼς τὸ ψάρι ἀπὸ τὸ κεφάλι βρωμᾶ…
Ὅπως ἐπίσης ἀδυνατοῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς δὲν ἔπεσε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ μία ξεκάρφωτη μαντήλα, ἀλλὰ συνοδεύεται ἀπὸ πρόσωπα ποὺ τὴν φοροῦν, ποὺ δὲν ἔφθασαν ἐδῶ τυχαίως καὶ ποὺ τελικῶς, ἐὰν πράγματι ἐσέβοντο τὴν ΔΙΚΗ μας ἱστορία, ἐφ΄ ὅσον παραμένουν στὴν χώρα μας, θὰ ὄφειλαν καὶ νὰ τὴν τιμοῦν, μαζὺ μὲ τὴν ἱστορία της καὶ τοὺς θεσμούς της. Τὸ γιατὶ δὲν τὸ κάνουν πάλι σὲ ἐμᾶς κρύβει τὰ αἴτια.
Ἀλλὰ αὐτὰ ἐμεῖς, πρῶτοι ἐμεῖς, ἀρνηθήκαμε νὰ τὰ σκεφθοῦμε καὶ νὰ τὰ ἀντιμετωπίσουμε.
Καὶ τώρα κάνουμε διαπιστώσεις. Χά!!!!

 Πατριῶτες… εἶναι μεγάλο τὸ κομμάτι τῆς μαντήλας, τοῦ δελτίου εἰδήσεων στὴν ἀραβική, τῶν ἀνοικτῶν συνόρων, τῶν ἐκατομμυρίων εἰσαγωμένων «προσφύγων» ἀπὸ τὸ Μαρόκο, τὴν Τυνησία, τὸ Μπαγκλαντές, τὸ Πακισταν, τὸ Ὀμάν, τὸ …πουθενιστάν, τῶν κομμάτων ποὺ ψηφίσαμε, τῶν τραπεζῶν ποὺ τὰ ὀρίζουν μὰ κυρίως τῆς δικῆς μας ἀγνοίας γιὰ τὴν ἱστορία μας, γιὰ τὴν γλῶσσα μας καὶ γιὰ τὸ χρέος μας. Καὶ μακάρι μία μαντήλα νὰ σταθῇ ἀφορμὴ ἀφυπνίσεως, ἀλλὰ πολὺ φοβᾶμαι πὼς οὔτε κι αὐτὴ μπορεῖ.
Ξέρετε γιατί;
Διότι αὐτὸ ποὺ ξέραμε ὡς Ἑλλάδα, πάει, τὸ χάσαμε. Τὸ παραδώσαμε στὴν αὐτοκαταστροφή του ἐδῶ καὶ χρόνια. Καὶ τώρα, τρομαγμένοι, συνειδητοποιώντας πὼς μαζὺ μὲ αὐτὸ ποὺ θεωρούσαμε ὡς Ἐλλάς, χάνεται καὶ ἡ ζωή μας, σηκωθήκαμε… Ἔμ… εἶναι ἀργά. Τὸ οἰκοδόμημα καταῤῥέει κι ἐμεῖς εἴμαστε μέσα.
Τὸ λιγότερο ποὺ ἔχουμε νὰ πάθουμε, εἶναι νὰ μᾶς πλακώσῃ.
Τὸ περισσότερο δὲν θέλω νὰ τὸ σκέπτομαι…

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἐὰν θέλουμε Πατρίδα θὰ πρέπη νὰ τὴν βροῦμε. Ἀπὸ τὴν ἀρχή. Διότι αὐτὸ ποὺ μᾶς εἶπαν πὼς εἶναι Πατρίς, ὅλο, μὰ ὅλο, εἶναι μόλις κάτι ψήγματα τῆς πραγματικῆς μας Πατρίδος, γιὰ νὰ μᾶς κρατοῦν ἐν ὑπνώσει.

Μᾶς πείραξε λοιπόν ἡ μαντήλα;Υ.Γ.2. Καί δέν μᾶς πείραξε τό ὕψος τῆς φούστας παιδιῶν; Δέν μᾶς πείραξε πού ἐκπορνεύουμε τά παιδιά μας; Τὶ κρίμα…

Υ.Γ.3. Ναί, ἡ μαντῆλα φέρνει μεσαιωνικὲς καταστάσεις στὴν Εὐρώπη. Νὰ θυμᾶστε ὅμως πὼς ἁπλῶς τὴν χρησιμοποιοῦν γιὰ τὴν νέα ὁμογενοποιητικὴ θρησκεία ποὺ μᾶς φέρνουν. Θύματα εἶναι κι αὐτοί, ὅπως ὅλοι μας.

εἰκόνα

(Visited 387 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μᾶς πείραξε λοιπόν ἡ μαντήλα;

Leave a Reply