Ποῦ καί γιατί …χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις; (2)

 

Ἀνακοίνωσις γιὰ παραγωγοὺς ποὺ ἀναμένουν ἀποζημιώσεις – ἐπιδοτήσεις.

Οἱ αἰτήσεις γιὰ τὴν ἐπιδότησιν, ποὺ πρέπει νὰ κατατεθοῦν ἔως τὶς 11 Ἰουλίου τοῦ 2016, μποροῦν, αὐτομάτως, νὰ συνοδεύονται κι ἀπὸ τὶς σχετικὲς ἐνστάσεις.
Δῆλα δῆ.
Οἱ ἀγρότες ποὺ ὑποβάλλουν τὶς δηλώσεις ΟΣΔΕ πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ὑποβάλουν ἠλεκτρονικὰ τὴν ἔνστασή τους ἔως τὶς 11 Ἰουλίου, ἐὰν ]« τὸ σύστημα» βγάζῃ λάθος τὴν δήλωσίν τους.

Ἐὰν σᾶς ἀρνηθοῦν ἀπὸ τὴν «Γαία Ἐπιχειρεῖν» κάτι τέτοιο, ἀπαιτεῖστε τὴν παρέμβασιν ἀστυνομίας ἢ εἰσαγγελέως, διότι καὶ οἱ ἐνστάσεις, ὅπως καὶ οἱ αἰτήσεις, ἔχουν ὡς τελευταία ἡμερομηνία καταθέσεως τὴν 11η Ἰουλίου.

Στὴν περίπτωσιν ποὺ τὸ «σύστημα ἔπεσε», ἢ ποὺ δὲν ἐπιδίδεται ἀπάντησις, ἐπὶ τόπου, γιὰ τὸ ἐὰν ἡ αἴτησίς σας εἶναι ἔγκυρος, ἢ ποὺ ἀρνοῦνται νὰ παραλάβουν τὴν ἔνστασιν καὶ νὰ τὴν πρωτοκολλήσουν, δικαιοῦσθε εἰσαγγελικῆς ἢ ἀστυνομικῆς παρεμβάσεως.

Διαδῶστε τὸ παραπάνω γιὰ νὰ προλάβουν, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι, νὰ διασφαλίσουν τὰ δικά τους χρήματα!!!

Ἐπιδοτήσεις παραγωγῶν στὸ ἑλλαδοκαφριστὰν τὸ θέμα μας.
Ὁ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ὁ ἀρμόδιος ὀργανισμὸς τοῦ Δημοσίου, σφυρίζει ἀδιάφορα, μεταθέτοντας τὶς εὐθύνες του στὴν ἑταιρεία «Γαία Ἐπιχειρεῖν», ποὺ ἔχει συσταθεῖ μὲ τοὺς φορεῖς τῶν ἀγροτικῶν καὶ κτηνοτροφικῶν ἑνώσεων, τὴν Πα.Σ.Ε.Γε.Σ, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τοῦ ὑπουργείου.
(Ἡ Πα.Σ.Ε.Γε.Σ. ποὺ διαφημίζει τὴν τράπεζα Πειραιῶς, τοῦ σάλλα, ἐν τελῶς …δωρεάν!!!)

Ποῦ καί γιατί ...χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις;3α

Ποῦ καί γιατί …χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις; (1)

Μὲ τὴν σύμπραξιν Δημοσίου καὶ συνδικαλιστῶν ἐγεννήθη ἡ «Γαία Ἐπιχειρεῖν»!!!
Κοινῶς; Δὲν μᾶς ἔφθαναν αὐτοὶ ποὺ πληρώναμε ἔως τώρα, ἔπρεπε νὰ τοὺς πολλαπλασιάσουμε.

Ἡ νέα αὐτὴ ἑταιρεία, ἡ «Γαία Ἐπιχειρεῖν», ἔχει πολλὰ φωτεινὰ στοιχεῖα νὰ ἐπιδείξῃ…
…ἀλλὰ καὶ πολὺ περισσότερα …σκοτεινά!!!

Ἀπὸ τὸ πουθενὰ καὶ γιὰ …ἀγνώστους λόγους, ὁ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δὲν θεωρεῖται πλέον ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες ὑπεραρκετός, ἡ Πα.Σ.Ε.Γε.Σ. ἐπίσης συμφωνεῖ καὶ (θέλω νὰ πιστεύω ἄνευ τῆς …συνδρομῆς καὶ συμβουλῶν σᾶλλα) γεννᾶται ἕνας τρίτος φορεύς, ἐνδιάμεσος, γιὰ νὰ διαχειρισθῇ θέματα ποὺ παραμένουν ἄλυτα καὶ  χρονίζοντα.
(Λὲς καὶ ἀπὸ μόνοι τους οἱ παραγωγοὶ ἀδυνατοῦν νὰ ἐπιλύσουν τόσο ἁπλᾶ ζητήματα καὶ χρειάζονται μία στρατιὰ ἀπὸ νταβατζῆδες γιὰ νὰ πληρωθοῦν!!!)

Μὰ ἡ ὄρεξις δὲν ἐκαλύφθη μὲ τὴν «Γαία Ἐπιχειρεῖν» καὶ ἔπρεπε νὰ στηθῇ ἐπὶ πλέον καὶ δίκτυον, πέραν τῶν ὑπαρχόντων, ἐθελοντικῶν καὶ δημοσίου, γιὰ νὰ τακτοποιηθοῦν μερικὰ ἀκόμη «δικά τους παιδιά».
Τὸ δίκτυον αὐτὸ ὀνομάζεται ΚΕΑ.
Δῆλα δή… Στὴν συνέχεια ἔχουμε ἕνα κράτος ἐν κράτει τῆς ΚΕΑ καὶ τῆς «Γαῖα Ἐπιχειρεῖν», (κάτι ἀντίστοιχον μὲ τὰ ΚΕΠ-ποὺ ὅμως πληρώνονται, σχεδιάζονται, ἐλέγχονται ἀπὸ τὸ Δημόσιον κι ὄχι ἀπὸ ἰδιῶτες) ἐπὶ τῶν χρημάτων ποὺ ἀνήκουν στοὺς ἀγρότες καὶ στοὺς παραγωγούς, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον μὲ ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν στοὺς ἀγρότες…

Ποῦ καί γιατί ...χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις;11α

σχεδιασμὸς ΚΕΑ

Ἔλα ὅμως ποὺ γιὰ νὰ αἰτηθοῦν ὅλοι οἱ παραγωγοὶ τὰ χρήματά τους, ποὺ ἔχουν ἔγκριθεῖ ἤδη, σὰν ἐπιδοτήσεις, ὀφείλουν, μὲ κάθε αἴτησιν νὰ καταβάλουν ἐπὶ πλέον καὶ 85 εὐρόπουλα.
Ἔλα ὅμως ποὺ ὅλες οἱ αἰτήσεις, μέσῳ «Γαία Ἐπιχειρεῖν» καταλήγουν …λάθος καὶ τελικῶς σκουπίδια…
Ἔλα ὅμως ποὺ δὲν ἔχουν δικαίωμα ἐνστάσεως οἱ ἀγρότες…
Ἔλα ὅμως ποὺ ἂν καὶ τὰ χρήματα ἐγκρίνονται, οὐδέποτε φθάνουν στοὺς πραγματικοὺς δικαιούχους…
Ἔλα ὅμως ποὺ μόνον ἐὰν κάποιος  παραγωγὸς ἀπειλήσῃ μὲ νομικὲς διώξεις κάπως συμμορφώνονται καὶ αὐτομάτως τὸ «σύστημα ἐπανέρχεται…»….!!!
Ἔλα ὅμως ποὺ τὰ χρήματα τῶν ἀγροτῶν, ἀκόμη κι ἐὰν ἐκγριθοῦν, φθάνουν στοὺς ἀγρότες πετσοκομμένα.
Ἔλα ὅμως ποὺ 27 ἑκατομμύρια (τὸ 2013) ἔτυχαν διαχειρίσεως αὐτοῦ τοῦ μορφώματος.
Ἔλα ὅμως ποὺ τελικῶς ὅσοι καταγγέλλουν ἐπισήμως, τὸ ὁ,τιδήποτε, οὐδέποτε …βλέπουν τὴν «Γαῖα ἐπιχειρεῖν» ἀλλὰ τὸν Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε….
Ἔλα ὅμως ποὺ ἀκόμη καὶ στὴν βο(υ)λή, οἱ ἐπερωτήσεις, ἀγνοοῦν τὴν ἐν λόγῳ ἑταιρεία, ποὺ λύνει καὶ δένει μέσα στὰ οἰκονομικὰ τοῦ κράτους.
Ἔλα ὅμως ποὺ εἶτε μὲ ἀπ΄ εὐθείας ἀναθέσεις, εἶτε μὲ ἐξ ἀνάγκης ἀναθέσεις, εἶτε ἀκόμη καὶ μὲ ἐτσιθελικὲς ἀναθέσεις, μόνον ἡ «Γαία Ἐπιχειρεῖν» (καὶ φυσικὰ ἡ  Neuropublic) ἀποφασίζει γιὰ τὸ χρῆμα τῶν παραγωγῶν.
Ἔλα ὅμως ποὺ κάθε μορφῆς συνδικαλιστοπατέρας ἔχει «τακτοποιηθεῖ» ἐντὸς τοῦ παραπάνω δικτύου καὶ σφυρίζει ἀδιάφορα στὶς ἀποκαλύψεις…

Ἡ «Γαία Ἐπιχειρεῖν» λοιπόν.
(Ἵδρυσις τὸ 2014 βάσει πληροφοριῶν ποὺ ἀντλῶ ἀπὸ ἐδῶ. Ὅμως, βάσει καταγγελιῶν, καταγραφῶν καὶ δημοσιεύσεων τὸ ἑταιρικὸ αὐτὸ σχῆμα εἶναι ἀρκετὰ παλαιότερον.)
Μετέχοντες τοῦ νέου, ἑταιρικοῦ αὐτοῦ σχήματος, μὲ ἀνώνυμο μορφή, εἶναι ἐπισήμως ὅλοι οἱ ἀγροτικοὶ συνεταιρισμοὶ τῆς χώρας.

Ποῦ καί γιατί ...χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις;1α

Γαία Ἐπιχειρεῖν
ἑταῖροι-συνεταιρισμοὶ

Ποῦ καί γιατί ...χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις;2α

Γαῖα ἐπιχειρεῖν
συμβούλιον

Ἡ «Γαία Ἐπιχειρεῖν» λοιπὸν εἶναι μία νέα ἐκδοχὴ τῶν συνεργασιῶν κράτους-συνδικαλιστικῶν φορέων, σὲ καθαρὰ ἐπιχειρηματικὸ ἐπίπεδον, πού, μεταξὺ ἄλλων, μεσολαβεῖ, ἔτσι, αὐθαιρέτως, ἀνάμεσα στοὺς ἀγρότες καὶ τὶς …ἐπιδοτήσεις τους, μαζὺ μὲ πολλὰ ἄλλα στοιχεῖα δράσεώς της, ποὺ μᾶλλον ἀγνοοῦμε. Διότι μία ἐπιχείρησις, τῆς ὁποίας ἡ κεντρικὴ σελὶς ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ μόλις …πέντε καταγραφές, γιὰ δύο ἐτῶν -τοὐλάχιστον- λειτουργία, τότε ἢ ἡ ἐπιχείρησις δὲν ἔχει ἀντικείμενον, ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ἡ ἐπιχείρησις δὲν θέλει νὰ γνωρίζουμε τὸ πραγματικό της ἀντικείμενον.

Ποῦ καί γιατί ...χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις;6α

Γαῖα ἐπιχειρεῖν
οἰκονομικὰ στοιχεῖα

Ἂς δοῦμε ὅμως μερικὰ ἀπὸ τὰ δημοσιευθέντα στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν, στὴν πραγματικότητα τὴν «Γαία Ἐπιχειρεῖν», ἂν καὶ κάποιοι …δυσκολεύονται καὶ νὰ τὴν δοῦν  καὶ νὰ τὴν ὀνομάσουν.
Πολλῷ δὲ μᾶλλον νὰ τὴν στοχοποιήσουν.

Παρέμβαση Τσίπρα ζητούν οι Βιοκαλλιεργητές της Λακωνίας για την μηχανοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Διά της παρούσης επιστολής διαμαρτυρίας θέλω να θίξω αρκετά ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό χώρο αρκετά χρόνια, τα οποία συνεχώς διογκώνονται λόγω της μεγάλης αδιαφορίας που δείχνουν ορισμένοι αρμόδιοι – αναρμόδιοι καρεκλοκένταυροι του υπουργείου Αγροτικής Αναπτύξεως…. Τα θέματα που θίξαμε τότε, τον Ιανουάριο του 2015, ήταν η δυσλειτουργία του μηχανογραφικού τμήματος και του προγράμματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ευτράπελα που είχαν προκύψει από το ΟΣΔΕ, καθώς και η λειτουργία του ΕΛΓΑ….…Κύριε πρωθυπουργέ και κύριε υπουργέ, βάσει ποιας νομοθεσίας οι κύριοι του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν απαντούν σε επιστολές θεσμοθετημένων φορέων; Κύριε υπουργέ, μπορείτε εσείς να μας πείτε ποια είναι η ανώνυμη «Ομάδα Υποστηρίξεως Αγροπεριβαλλοντικών», που δίνει εντολές στις ΔΑΟΚ της επικρατείας με mail μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς πρωτόκολλο; Ποιοι κρύβονται πίσω από την ανωνυμία; Είναι σύννομο αυτό που γίνεται; Τώρα με τα δικαιώματα, κύριε υπουργέ, θα θέλαμε να μας πείτε:
α) τι θα γίνει με τους νέους αγρότες που εντάχθηκαν το 2009 και δεν πήραν δικαιώματα,
β) πώς κατέληξαν δικαιώματα σε κάποιους που δεν τα δικαιούντο.
Δώστε στην διαφάνεια τα πάντα που αφορούν στο θέμα.
Όλοι στην επικράτεια συζητούν για το μεγάλο πανηγύρι που αρχίζει τώρα….»
 ἐπιστολὴ βιοκαλλιεργητῶν Λακωνίας
ΠΑΣΕΓΕΣ

« GAIA Επιχειρείν» ή αλλιώς, ο κρατικοδίαιτος ιδιωτικός τομέας σε αγαστή συνεργασία με τον κρατικοδίαιτο αγροτοσυνδικαλισμό

Ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ ΥΠΑΑΤ για GAIA

Η «κρίση γεννά και ευ­και­ρί­ες», ει­δι­κά, θα συ­μπλη­ρώ­να­με εμείς, όταν αυτές «οι ευ­και­ρί­ες» πλη­ρώ­θη­καν και πλη­ρώ­νο­νται αδρό­τα­τα από το ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο. Μια τέ­τοια πε­ρί­πτω­ση είναι και το πο­λυ­δια­φη­μι­σμέ­νο πρό­γραμ­μα «GAIA Επι­χει­ρείν», που δη­μιουρ­γή­θη­κε από την Neuropublic Α.Ε. σε συ­νερ­γα­σία με την ΠΑ­ΣΕ­ΓΕΣ.

Για τους μη γνω­ρί­ζο­ντες, η Neuropubli c Α.Ε. ήταν στις αρχές της δε­κα­ε­τί­ας του 2000 μια μικρή εται­ρεία πλη­ρο­φο­ρι­κής, που σή­με­ρα πια είναι σε θέση να δια­θέ­τει στην αγορά ένα τέ­τοιο πρό­γραμ­μα, με το οποίο προ­σπα­θεί να ανα­λά­βει κυ­ρί­αρ­χο ρόλο στην υλο­ποί­η­ση της αγρο­τι­κής πο­λι­τι­κής. Και το ερώ­τη­μα που γεν­νά­ται είναι από πού αντλεί δε­δο­μέ­να για να υπο­στη­ρί­ζει το πρό­γραμ­μα αυτό; Η απά­ντη­ση είναι πάρα πολύ απλή.

Η Neuropublic Α.Ε. είναι η εται­ρεία που, με διά­φο­ρες μορ­φές (είτε ως Ιnfogroup Α.Ε. , είτε ως Νeuropublic Α.Ε. ) από το 2006 μέχρι και σή­με­ρα, χάρις στην εύ­νοια και την ασυ­λία που τυγ­χά­νει από τις πο­λι­τι­κές ηγε­σί­ες του ΥΠ.Α.Α.Τ. και τις Διοι­κή­σεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ένα­ντι αδρό­τα­της αμοι­βής (δε­κά­δων εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ) κυ­ριαρ­χεί απο­κλει­στι­κά στον χώρο των αγρο­τι­κών επι­δο­τή­σε­ων, στα πλαί­σια της Ενιαί­ας Ενι­σχύσεως και των Προ­γραμ­μά­των Αγρο­τι­κής Ανα­πτύξεως και Αλιεί­ας.

Όσον αφορά στην Ενιαία Ενί­σχυ­ση, κα­τέ­χει «την από­λυ­τη και αναμ­φι­σβή­τη­τη γνώση», αφού η ίδια κα­τα­χω­ρεί τις αι­τή­σεις, βγά­ζει τις πλη­ρω­μές και εξά­γει το δείγ­μα ελέγ­χων (με ό,τι αυτό μπο­ρεί να ση­μαί­νει…), με ένα λο­γι­σμι­κό το οποίο όχι μόνο αξιό­πι­στο και εύ­χρη­στο δεν είναι, αλλά οι προ­χει­ρό­τη­τες και οι ατέ­λειες που το χα­ρα­κτη­ρί­ζουν εξα­κο­λου­θούν να επι­φέ­ρουν στην Ελ­λά­δα και στους Έλ­λη­νες φο­ρο­λο­γουμέ­νους, πλέον των άλλων λόγων, υψη­λό­τα­τα πρό­στι­μα. Και το τρα­γε­λα­φι­κό είναι ότι η εται­ρεία για αυτές τις προ­χει­ρό­τη­τες και ατέ­λειες, πλη­ρώ­νε­ται επι­πλέ­ον, με σύ­να­ψη συ­μπλη­ρω­μα­τι­κών συμ­βά­σε­ων, για να κάνει κάθε φορά δήθεν συ­ντή­ρη­ση, υπο­στή­ρι­ξη και επέ­κτα­ση στο σύ­στη­μα.

Η Neuropublic Α.Ε., λοι­πόν, έχο­ντας ανα­λά­βει την εφαρ­μο­γή για την ενερ­γο­ποί­η­ση των δι­καιω­μά­των , έχει δι­καί­ω­μα προσβάσεως σε προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να επι­δο­τή­σε­ων όλων των Ελ­λή­νων αγρο­τών, καθώς και στα γε­ω­χω­ρι­κά δε­δο­μέ­να των αγρο­τε­μα­χί­ων όλης της Ελ­λά­δας. Τα στοι­χεία αυτά, η εται­ρεία τα θε­ω­ρεί και θα τα δια­χει­ρι­σθεί – πέρα από κάθε λο­γι­κή – πε­ριου­σία της, που­λώ­ντας τα τώρα πάλι μέσω της χρή­σεως του προ­γράμ­μα­τος «GAIA Επι­χει­ρείν». Και όλα αυτά , σε αγα­στή συ­νερ­γα­σία με την ΠΑ­ΣΕ­ΓΕΣ, η οποία , έχο­ντας τον συ­ντο­νι­σμό του δι­κτύ­ου των ΕΑΣ και τη δια­χρο­νι­κή εύ­νοια της πο­λι­τι­κής ηγε­σί­ας, ανα­λάμ­βα­νε το έργο υπο­βο­λής των αι­τή­σε­ων της ενιαί­ας ενισχύσεως.

Με την δυ­να­τό­τη­τα που πα­ρέ­χει αυτή η πο­λι­τι­κή, η Neuropublic Α.Ε. με την ΠΑ­ΣΕ­ΓΕΣ ανα­λαμ­βά­νουν, όπως φαί­νε­ται από το portal του προ­γράμ­μα­τος «GAIA Επι­χει­ρείν» και την ιστο­σε­λί­δα της Neuropublic Α.Ε., ευ­ρύ­τε­ρα καθή­κο­ντα. Συ­γκε­κρι­μέ­να, το «GAIA Επι­χει­ρείν» θα μπο­ρεί να πα­ρά­σχει :

α ) Ενη­μέ­ρω­ση για την πο­ρεία των επι­δο­τή­σε­ων του δι­καιού­χου, με δια­συν­δε­σι­μό­τη­τα με το σύ­στη­μα υπο­βο­λής αιτή­σεως Ενιαί­ας Ενισχύσεως και ευ­ρύ­τε­ρα με το σύ­στη­μα πλη­ρω­μών και ενη­μέ­ρω­ση σε θέ­μα­τα όπως για το αν η πο­ρεία της επι­δοτήσεως βρί­σκε­ται σε φάση Ορι­στι­κο­ποιήσεως ή μη της αιτήσεως εντάξεως, Διοι­κη­τι­κού ελέγ­χου, Επι­τοπίου ελέγ­χου, Δια­σταυρώσεως στοι­χεί­ων Ελέγ­χων, Αξιο­λογήσεως και απο­τε­λε­σμά­των (π.χ. Δι­καιού­χος, Επι­λα­χών, Απορ­ρι­πτέ­ος και λόγοι απορρίψεως), Kα­τα­λη­κτι­κές ημε­ρο­μη­νί­ες υπο­γρα­φής Συμ­βάσεως – Υπο­γρα­φή Συμβάσεως, Έλεγ­χοι – Πλη­ρω­μή (με ανά­λυ­ση πλη­ρω­μής).
β) Υπο­βο­λή αιτήσεως με­τα­βιβάσεως δι­καιω­μά­των, όπου οι χρή­στες υπο­βάλ­λουν αί­τη­μα για την online συ­μπλή­ρω­ση των απαι­τού­με­νων πε­δί­ων της αιτήσεως με­τα­βιβάσεως, μέσω των Πυλών Ει­σα­γω­γής.
γ) Βελ­τί­ω­ση αποδόσεως ενι­σχύ­σε­ων, όπου μέσω ει­δι­κών εφαρ­μο­γών ελέγ­χου η αί­τη­ση θα ελέγ­χε­ται για τυχόν λάθη πριν ακόμη ορι­στι­κο­ποι­η­θεί και έτσι επι­βε­βαιώ­νε­ται εγκαί­ρως η ορ­θό­τη­τά της. Ακόμη δε και στην πε­ρί­πτω­ση κατά την οποία μια λαν­θα­σμέ­νη αί­τη­ση βρί­σκε­ται ήδη στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και επι­βάλ­λε­ται άμεση επέμ­βα­ση διορ­θώ­σε­ων προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθούν κυ­ρώ­σεις, η υπη­ρε­σία προ­σφέ­ρει συμ­βου­λές για έγκαι­ρη και απο­τε­λε­σμα­τι­κή επέμ­βα­ση και σωστή διόρ­θω­ση των αι­τή­σε­ων.
δ) Συμ­με­το­χή σε Μέτρα Αγρο­τι­κής Αναπτύξεως και Αλιεί­ας, όπου τα κρι­τή­ρια επι­λε­ξι­μό­τη­τας του κάθε μέ­τρου συ­σχε­τί­ζο­νται με τα αλ­φα­ριθ­μη­τι­κά και τα γε­ω­χω­ρι­κά στοι­χεία των καλ­λιερ­γειών κάθε πα­ρα­γω­γού.
ε) Συ­μπλή­ρω­ση Μη­τρώ­ου Αι­γο­προ­βά­των, με δια­συν­δε­σι­μό­τη­τα με την Κτη­νια­τρι­κή Βάση και αυ­τό­μα­τη ενη­μέ­ρω­ση του Μη­τρώ­ου.
στ) Υπη­ρε­σί­ες πι­στο­ποιήσεως χρή­στη, σ’ αυ­τούς που θα πα­ρέ­χουν συμ­βου­λευ­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, αλλά και θα προ­βαί­νουν στην υπο­βο­λή αι­τή­σε­ων εντάξεως στα Μέτρα Αγρο­τι­κής Ανα­πτύξεως .
ζ) Παροχή χρή­σι­μων στα­τι­στι­κών στοι­χεί­ων, μέσω του GAIA Business Intelligence, που αφο­ρούν σε καλ­λιέρ­γειες, στην αγρο­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα ανά πε­ριο­χή, σε είδη ζώων που εκτρέ­φο­νται στην χώρα κλπ.
η ) Δια­χεί­ρι­ση Ελαιο­κο­μι­κού, Εσπε­ρι­δοει­δών, Αμπε­λουρ­γί­ας κ.λπ.
θ ) «Υπη­ρε­σί­ες Στο­χευ­μέ­νης Ενισχύσεως του ΥΠ.Α.Α.Τ.» και «Δια­χεί­ρι­ση Ενερ­γειών Πε­ρι­φε­ρεια­κών Γρα­φεί­ων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

Τα ερω­τή­μα­τα όμως που προ­κύ­πτουν και σαφώς έχουν σχέση με την νο­μι­μό­τη­τα των πα­ρα­πά­νω, είναι:

α) Με ποιο δι­καί­ω­μα και τίνος την εύ­νοια, η Neuropublic Α.Ε. μαζί με την ΠΑΣΕ ΓΕΣ χρη­σι­μο­ποιούν απρο­κά­λυ­πτα τα στοι­χεία της βάσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, δη­λα­δή την πε­ριου­σία του Δη­μο­σί­ου;
β) Τι εί­δους συ­νεν­νο­ή­σεις έχουν γίνει που προ­κα­θο­ρί­ζουν τις δια­δι­κα­σί­ες και από πού αντλεί η Neuropublic Α.Ε. την βε­βαιό­τη­τα ότι θα μπο­ρούν να επεμ­βαίνουν σε λει­τουρ­γί­ες του Δη­μο­σί­ου;
γ) Ποιο ς υπο­σχέ­θη­κε στη Neuropublic Α.Ε. και στην ΠΑ­ΣΕ­ΓΕΣ ότι θα ανα­λά­βουν την πι­στο­ποί­η­ση των γε­ωρ­γι­κών συμ­βού­λων;

Με βάση τα πα­ρα­πά­νω δη­μιουρ­γεί­ται ένα ιδιω­τι­κό μο­νο­πώ­λιο παρο­χής υπη­ρε­σιών στους αγρό­τες, που τις ερ­γα­σί­ες του όμως τις έχει πλη­ρώ­σει επα­νει­λημ­μέ­να και με ιδιαί­τε­ρα υψηλό κό­στος το Δη­μό­σιο. Το ιδιω­τι­κό αυτό μο­νο­πώ­λιο είναι το απο­τέ­λε­σμα προ­συ­νεν­νοή­σεως και βέ­βαια «νο­μι­μο­ποιεί­ται» και «κα­λύ­πτε­ται » πο­λι­τι­κά. Αφορά μά­λι­στα λει­τουρ­γί­ες που απο­τε­λούν σα­φέ­στα­τα αρ­μο­διό­τη­τα του Δη­μο­σί­ου (στε­νού και ευ­ρυτέρου), όχι γιατί το Δη­μό­σιο νο­μο­τε­λεια­κά «πρέ­πει να τα κάνει όλα», αλλά γιατί υπάρ­χουν στε­λε­χω­μέ­νες υπη­ρε­σί­ες, με κα­ταρ­τι­σμέ­νους και απο­τε­λε­σμα­τι­κούς συ­να­δέλ­φους, ικα­νούς να πα­ρέ­χουν στους πο­λί­τες, χωρίς κό­στος και χωρίς μο­να­δι­κό κί­νη­τρο το κέρ­δος, τις υπη­ρε­σί­ες εκεί­νες που τε­λι­κά να υπη­ρε­τούν πραγ­μα­τι­κά το δη­μό­σιο συμ­φέ­ρον.

Όλα βέ­βαια τα πα­ρα­πά­νω εντάσ­σο­νται στις γε­νι­κό­τε­ρα εκ­φρα­σμέ­νες, δη­μο­σί­ως, προ­θέ­σεις ιδιω­τών για «… την συ­νο­λι­κή ανα­συ­γκρό­τη­ση του αγρο­τι­κού χώρου και την δια­μόρ­φω­ση προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων για την δη­μιουρ­γία αξιό­μα­χων αγρο­τι­κών εκ­με­ταλ­λεύ­σε­ων που θα ανα­πτύσ­σουν δρα­στη­ριό­τη­τα με μο­να­δι­κό γνώ­μο­να την ζή­τη­ση της αγο­ράς» (Πρό­ε­δρος του Ομί­λου Πει­ραιώς – ΑΤΕ, Λά­ρι­σα 13/9/2012), που σε συν­δυα­σμό με το κυ­βερ­νη­τι­κό δόγμα «θα πα­ρα­μεί­νει στο Δη­μό­σιο ό,τι δεν θέ­λουν ή δεν μπο­ρούν να ανα­λά­βουν οι ιδιώ­τες επι­χει­ρη­μα­τί­ες», προ­οιω­νί­ζουν την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση υπη­ρε­σιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και των άλλων Φο­ρέ­ων, ανοί­γουν τον δρόμο των απο­λύ­σε­ων από το «υπερ­διο­γκω­μέ­νο» Δη­μό­σιο και την «απαλ­λα­γή» του από τους «τε­μπέ­λη­δες» δη­μο­σί­ους υπαλ­λή­λους.

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗ­ΣΟΥ­ΜΕ! ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟ­ΣΤΑ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ:

    ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟ­ΤΕΣ ΟΜΗ­ΡΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩ­ΤΙ­ΚΩΝ ΣΥΜ­ΦΕ­ΡΟ­ΝΤΩΝ, ΜΕ Ο,ΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕ ΠΑ­ΓΕ­ΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟ­ΤΙ­ΚΗ ΠΑ­ΡΑ­ΓΩ­ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥ­ΝΟ­ΛΟ ΤΗΣ ΚΟΙ­ΝΩ­ΝΙΑΣ

ΝΑ ΔΙΑ­ΤΗ­ΡΗ­ΘΕΙ Ο ΔΗ­ΜΟ­ΣΙΟΣ ΧΑ­ΡΑ­ΚΤΗ­ΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΙ­ΣΧΥ­ΘΟΥΝ ΟΙ ΔΩ­ΡΕ­ΑΝ, ΠΟΙΟ­ΤΙ­ΚΕΣ Κ ΑΙ ΔΙΑ­ΦΑ­ΝΕΙΣ ΥΠΗ­ΡΕ­ΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟ­ΤΕΣ

ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩ­ΤΟ­ΓΕ­ΝΗΣ ΤΟ­ΜΕ­ΑΣ ΜΟ­ΧΛΟΣ ΕΞΟ­ΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΠΡΟΣ ΟΦΕ­ΛΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟ­ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟ­ΨΗ­ΦΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙ­ΝΩ­ΝΙΑΣ

πηγὴ

Εἴδατε κάπου τό ὄνομα τῆς ἐν λόγῳ ἐπιχειρήσεως;
Μήπως τό ὄνομα τῆς Neuropublic σέ ἐμφανές σημεῖον;
Ὄχι, οὔτε κι ἐγώ.
Τί διαβάζουμε (στὴν πραγματικότητα) στήν παραπάνω ἐπιστολή διαμαρτυρίας, ἀλλά καί στήν ἀνακοίνωσιν τΣΥΡΙΖΑ (πρὸ κυβερνητικῆς του ἐκδοχῆς);

 1. Ὅλες οἱ αἰτήσεις τῶν ἀγροτῶν γίνονται, ὑποχρεωτικῶς, μέσῳ «Γαία Ἐπιχειρεῖν».
 2. Τὰ προσωπικὰ δεδομένα, τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα καὶ ὅλη ἡ βάσις δεδομένων τοῦ ὑπουργείου ἔχουν περάσει στὸν ἔλεγχο μίας ἰδιωτικῆς ἐπιχειρήσεως.
 3. Δικαιώματα ἐνισχύσεως, ποὺ δικαιοῦνται μόνον οἱ (πραγματικά) ἐνασχολούμενοι παραγωγοὶ κι ἀγρότες, «τυγχάνουν» εἰδικῆς …μεταβιβάσεως, βάσει …ἀγνώστων μηχανισμῶν, σὲ …ἄγνωστα πρόσωπα, ἀπὸ …ἄγνωστα χέρια κι ἐγκεφάλους καὶ γιὰ ὅλα αὐτὰ κάποιοι ...δὲν ξέρουν, δὲν εἶδαν!!!
 4. Τὸ πρωτόκολλον δὲν ὑπάρχει γενικῶς, εἰδικῶς, ἀδιακρίτως, ὁριζοντίως καὶ  καθέτως. Κάνεις αἰτήσεις ἐπὶ αἰτήσεων, διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ἐνστάσεις ἀλλὰ εἶσαι ἐσὺ καὶ τὸ ἂνευ ἀξίας …κωλόχαρτο!!!
 5. Ἀνωνύμως ἀπαντοῦν ἀνώνυμοι ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ ἀνωνυμίες, τὴν ὥρα ποὺ κι αὐτά, τὰ λιγοστὰ χρήματα, …ἐξαϋλώνονται!!!
 6. Ἡ μηχανογράφησις τῆς «Γαῖα Ἐπιχειρεῖν» εἶναι τόσο …ὑψηλῶν προδιαγραφῶν, ποὺ κάθε ἀγροτικὸ τεμάχιον, δεδηλωμένον, χαρτογραφημένον καὶ ἀναγνωρισμένον …δὲν ὑπάρχει.
 7. Ἡ μηχανογράφησις τῆς «Γαῖα Ἐπιχειρεῖν» εἶναι τόσο …ὑψηλῶν προδιαγραφῶν, ποὺ κάθε τακτὰ χρονικὰ διαστήματα ἀπαιτεῖται …διόρθωσίς της, μὲ ἐπὶ πλέον κόστος γιὰ τὰ δημόσια ταμεῖα.
 8. Ἡ μηχανογράφησις τῆς «Γαῖα Ἐπιχειρεῖν» εἶναι τόσο …ὑψηλῶν προδιαγραφῶν, ποὺ ὁ ὑπεύθυνος μηχανογραφήσεώς της εἶναι καὶ …πρόεδρος ἰδιωτικῆς ἐπιχειρήσεως.
 9. Ἡ ἰδιωτικὴ ἐπιχείρησις (Neuropublic Α.Ε.) ἐπιδοτεῖται καὶ χρηματοδοτεῖται γενικῶς, εἰδικῶς καὶ δίχως πολλὲς σκέψεις ἢ προβληματισμούς, μὲ ἀποτέλεσμα ἐντὸς μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος νὰ ἐπιτύχῃ νὰ γιγαντωθῇ κι ἀπὸ μία μικρή, ἀνύπαρκτος ἐπιχείρησις νὰ λειτουργῇ μονοπωλιακά.
 10. Τὰ …«λάθη» τῆς «Γαίας Ἐπιχειρεῖν» ἀκυρώνουν, μαγικά, τὰ ἀνεγνωρισμένα δικαιώματα τῶν ἀγροτῶν, ἂν καὶ λογικῶς κάτι τέτοιο ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεσιν ἀπὸ τὸν πολυδιαφημιζόμενον ἑταῖρο της (Neuropublic Α.Ε.).
 11. Οἱ ἐνστάσεις δὲν γίνονται ἀποδεκτές, διότι ἔτσι θέλει ἡ …μηχανογράφησις, ποὺ …«ὅλως συμπτωματικῶς» βασίζεται σὲ λάθος χάρτες, λάθος δικαιώματα (ἐνισχύσεως) καὶ λάθος …πρωτόκολλα!!!
 12. Τὰ λάθη τῆς μηχανογραφήσεως χρεώνονται οἱ δικαιοῦχοι κι ὄχι ἡ μηχανογράφησις.
 13. Τὰ χρήματα τῶν δικαιούχων …χάνονται πρὸς …ἄγνωστον κατεύθυνσιν, ἀλλὰ φαίνονται ὡς ἐκταμιευμένα. (Ποῦ πῆγαν;)
 14. Ἀκόμη καὶ οἱ ἐνστάσεις δὲν γίνονται δεκτές, ἐφ΄ ὅσον, μαζὺ μὲ πολλὰ ἄλλα, ἐπὶ πλέον δὲν δικαιοῦνται ἀριθμοῦ πρωτοκόλλου.
 15. Ἀνώνυμοι σύμβουλοι ἀγροτοπεριβαλλοντικῶν θεμάτων, ποὺ τελικῶς …δὲν ὑπάρχουν, ἀποφασίζουν, διατάζουν καὶ ἐπιβάλλουν αὐτὰ ποὺ θέλουν, δίχως ἔλεγχο καὶ δίχως κίνδυνο ἀποκαλύψεώς τους!!!
 16. Μαζὺ μὲ τὴν «Γαία ἐπιχειρεῖν» κολλᾶ καὶ ἡ ΚΕΑ, ποὺ παρουσιάζεται ὡς μηχανισμὸς ἐπιλύσεως προβλημάτων, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα διεκδικεῖ, μὲ τὸ ἀζημίωτον πάντα, ἕναν χῶρο ἐπιβλέψεως καὶ χειραγωγήσεως τῶν ἀγροτῶν.
  (Τὰ γραφεῖα της θὰ …διπλασιασθοῦν ὁσονούπω!!!)
 17. Πρόσωπα ποὺ φαίνονται νὰ συμμετέχουν στὸ κεντρικὸ συμβούλιον τῆς «Γαία Ἐπιχειρεῖν» φαίνονται κι ὡς …πρόεδροι ἑταιρειῶν ...ἄλλων συμφερόντων, ποὺ μᾶλλον, κατὰ πῶς ἀντιλαμβανόμεθα, ἔχουν λόγους …συγκρούσεως μὲ τὰ συμφέροντα τῶν ἀγροτῶν.
 18. Τὰ χρήματα τῶν ἐπιδοτήσεων …κολλοῦν, πάντα βάσει …ἀοράτων μηχανισμῶν καὶ ἱστῶν, στὴν τράπεζα Πειραιῶς, ποὺ διαφημίζεται μέσα ἀπὸ τὴν σελίδα τοῦ ἀγροτοσυνεταιρισμοῦ.
 19. Ὀμερτὰ παντοῦ!!!
 20. Στὸ ἀπυρόβλητον ἡ «Γαία Ἐπιχειρεῖν» καὶ ἡ ΚΕΑ. Οὐδεὶς τὶς στοχοποιεῖ.
 21. Τὰ χρήματα τῶν ἀγροτῶν ἐξαφανίζονται ἀλλὰ οὔτε ἔνοχοι ὑπάρχουν, οὔτε πρόβλημα.

Ἂς ἐρευνήσουμε ὅμως λίγο τὸ ποιὰ εἶναι αὐτὴ ἡ σπουδαία ἑταιρεία, μὲ τὴν ὁποίαν  συνεπιχειρεῖ τὸ ὑπουργεῖον καὶ τὰ συνδικαλιστικὰ ὄργανα τῶν παραγωγῶν.Ποῦ καί γιατί ...χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις;18α

διαύγεια

Ἐὰν ἀνατρέξουμε στὴν «Διαύγεια», μὲ ὅρον ἀναζητήσεως «Neuropublic», θὰ ἀνακαλύψουμε περισσότερες ἀπὸ 180 καταχωρήσεις (181 γιὰ τὴν ἀκρίβεια), ἀπὸ τὸ 2010 ἀκόμη…

Ποῦ καί γιατί ...χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις;16α Ποῦ καί γιατί ...χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις;17α διαύγεια

Κάποιες ἀπὸ αὐτὲς ἀφοροῦν σὲ ἀπ΄ ἐυθείας ἀναθέσεις ἔργων…

Ποῦ καί γιατί ...χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις;20α

διαύγεια

Ποῦ καί γιατί ...χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις;21α

διαύγεια

Ποῦ καί γιατί ...χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις;21α

διαύγεια

Ἀπ΄ εὐθείας λέμε…
Ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἀναρτήσεις, λιγότερες, ὅπως αὐτή, ἀπὸ τὸν Δῆμο Πατρέων, ποὺ ἀνακόπτει διαταγὴ κατασχέσεως εἰς βάρος του ἀπὸ τὴν ἑταιρεία Neurobublic:

Ποῦ καί γιατί ...χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις;19α

διαύγεια

Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι …πταίσματα ἐμπρὸς στὸ φαγοπότι ποὺ ἔχει στηθεῖ εἰς βάρος τῶν παραγωγῶν μας.
Διαχείρισις 27 ἑκατομμυρίων ἀπὸ ἰδιωτικὴ ἑταιρεία τὸ 2013 κι ὄχι ἀπὸ τὸν δημόσιο φορέα…
27 ἑκατομμύρια!

Ποιός ἔχει τό μέλι στά δάκτυλα καί δέν …κολάζεται;

Ποῦ καί γιατί ...χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις;23α

διαύγεια

Ἀπόφασις πού, βάσει τῶν ἔως τώρα εὑρημάτων μας, πρωτο-ἐλήφθη τὸ 2011.
Ἀπόφασις ποὺ ὑποχρεώνει τοὺς παραγωγοὺς νὰ ἀπευθύνονται στὴν «Γαία Ἐπιχειρεῖν» (ἑταιρεία τῆς ΠΑΣΕΓΕΣ καὶ  τῆς Neuropublic Α.Ε., ὐπὸ τὴν ἐπίβλεψιν, λέει, τοῦ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), προ κειμένου νὰ λάβουν τὰ χρήματά τους.

Ποῦ καί γιατί ...χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις;24α

διαύγεια

Ἀπόφασις ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ ἰσχύῃ, μὲ τὶς ἀνάλογες τροποποιήσεις, ἐπὶ πλέον ἀποφάσεις, ὑπουργικὰ καὶ προεδρικὰ διατάγματα, ἐτσιθελισμοὺς καὶ αὐθαιρεσίες.

Ποῦ καί γιατί ...χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις;27α

διαύγεια

Ὅλα καλά…
Ὅλα πεντακάθαρα ἀπὸ τοὺς πεντακαθαρίδηδες!!!
Ἀλλὰ καὶ μία ἀνάκλησις:

Ποῦ καί γιατί ...χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις;26α

διαύγεια

Ψιλολόγια ὅμως.
Τὸ πολὺ χρῆμα εἶναι ἀλλοῦ.

Μελετῆστε λοιπὸν τὰ παραπάνω και μαζὺ μὲ τὴν ἀναμενομένη ἀπάντησιν τῶν βολεμένων βο(υ)λευτῶν μας, συνεχίζουμε συντόμως τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ ποιοὶ καὶ πῶς καὶ μὲ ποιὸν τρόπο ἐξαφανίζουν τὰ δικά μας περιουσιακὰ στοιχεῖα μὲ πρόσχημα τὴν διαφάνεια καὶ μὲ σημαία τὴν δική τους ἐξασφάλισιν…
Τὸ ἐὰν κάποιοι καταλήγουν στὸ χῶμα, ἐξ αἰτίας αὐτῶν τῶν …«διαχειρίσεων» εἶναι δευτερεῦον.

Ποῦ καί γιατί ...χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις;13α

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἡ ἔρευνα θὰ ὁλοκληρωθῆ, μὲ περισσότερα στοιχεῖα, ἀπὸ αὔριο καὶ μετά. Στὸ μεταξύ, γιὰ κατοχύρωσιν τῶν παραγωγῶν, ποὺ δικαιοῦνται ἐππιδοτήσεις, ἀλλὰ ποὺ κάποιοι φροντίζουν νὰ μὴν τὶς λάβουν, διαδῶστε το!!!

(Visited 231 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ποῦ καί γιατί …χάνονται οἱ ἀγροτικές ἐπιδοτήσεις; (2)

 1. Και φυσικά μια σουμα στα τελευταια 30 χρόνια των περουσιακών μεταβολών και του τροπου διαβίωσης κάποιων υπαλλήλων, διορισμένων συμβούλων, και επροσώπων στας Βρυξέλας στις αρμοδιοτητες του πρώην Υπ.Γεωργίας δεν ειναι “εφικτη” για το ΣΔΟΕ. Ζηταμε πολλά;

Leave a Reply

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
%d bloggers like this: