Στὸ Μουσεῖον τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος

Θεσσαλονίκη
Οἱ φωτογραφίες ἀπὸ τὸ Μουσεῖον Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος. Στὸ Μουσεῖον τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος1

Γενικὸν Προξενεῖον τῆς Ἑλλάδος ἐπὶ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος καὶ προξένου Λάμπρου Κορομηλᾶ.

Στὸ Μουσεῖον τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος2 Στὸ Μουσεῖον τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος3

Φειδίας Μπουρλᾶς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply