Λύσις ἐκτὸς εὐρωζώνης ἐπιδιώκεται ἀπό τήν κυβέρνηση;

Ἡ πολιτική λύσις πού ζητᾶ ἡ κυβέρνησις θά εἶναι μήπως λύσις ἐκτός τῆς Εὐρωζώνης;

Λύσις ἐκτὸς εὐρωζώνης ἐπιδιώκεται ἀπό τήν κυβέρνηση;

Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἀπεφάσισε πὼς ἡ λύσις πρέπει νὰ εἶναι «Πολιτική» καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν ὁ Τσίπρας ἀρχίζει νέο κύκλο ταξειδίων καὶ ἐπαφῶν μὲ ἡγέτες τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ μὲ ἀποκορύφωμα τὴν συνάντησή του μὲ τὴν Ἀνκέλα Μέρκελ, στὸ Βερολῖνο τὴν Παρασκευή.
Ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς συναντήσεως θὰ κριθῆ τὸ ἐὰν θὰ χαλαρώση τὸ πρόγραμμα καὶ θὰ ἀποφευχθῆ ἡ λῆψις νέων μέτρων, ἢ ἐὰν θὰ προσφύγη στὶς κάλπες.

Μὲ τὸ ἐπιχείρημα πὼς μία δεξιὰ κυβέρνησις δὲν θὰ ἔχη τὴν ἀνοχὴ τῆς κοινωνίας, ὅπως ἔχει μία ἀριστερὰ κυβέρνησις, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ Εὐρώπη δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀντέξῃ μίαν νέα ἑλληνικὴ κρίση, μὲ ὅλες τὶς ἀνοικτὲς πληγές της. 

Μὲ τὴν διαφορὰ πὼς τὰ μηνύματα ἐδῶ, καὶ σύμφωνα πάντα μὲ τὰ δημοσιεύματα τοῦ ξένου τύπου, δείχνουν πὼς οἱ ξένοι συνεχίζουν νὰ ἀντιμετωπίζουν τὴν κυβέρνηση ὡς ἀναλώσιμη.

Φυσικὰ καὶ γνωρίζουν ὅλοι τους πὼς οἱ οἰκονομικοὶ στόχοι ποὺ θέτουν εἶναι ἀνέφικτοι καὶ πὼς οὕτως ἢ ἄλλως τὰ λεφτά τους εἶναι χαμένα. Γιὰ αὐτὸ καὶ τὸ μόνον ποὺ πλέον ἐπιθυμοῦν εἶναι νὰ φύγῃ ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη καί, ἐὰν εἶναι δυνατόν, νὰ φύγῃ μόνη της, ὧστε νὰ μὴν ἔχουν τὴν εὐθύνη.

Αὐτὴ φαίνεται νὰ εἶναι καὶ ἡ μόνη «πολιτική» λύσις ποὺ προωθεῖται τελευταία καὶ εἶναι συνυφασμένη μὲ τὶς εὑρύτερες ἀποφάσεις τῶν χωρῶν τοῦ Βορᾶ.
Ἀποφάσεις ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ μίαν Εὐρώπη δύο ταχυτήτων καὶ ἑνὸς συνδεδεμένου εὐρωπαϊκοῦ πυρῆνος.
Καὶ ὅπως διαφαίνεται μόνον αὐτὸς ὁ πυρὴν θὰ προχωρήση στὴν ὁλοκλήρωση τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης.
Στὴν ἀρχὴ θὰ εἶναι ἕξι ἢ ἑπτὰ χῶρες, ἀρκεῖ νὰ εἶναι σὲ αὐτὲς ἡ Γερμανία καὶ ἡ Γαλλία.
Ὅσο γιὰ τὶς ὑπόλοιπες… Ὅσες μπορέσουν, θὰ ἀκολουθήσουν.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 121 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Λύσις ἐκτὸς εὐρωζώνης ἐπιδιώκεται ἀπό τήν κυβέρνηση;

Leave a Reply