Ῥομαντικοὶ ὑπὲρ …Χριστουγέννων!!!

Ῥομαντικοὶ ὑπὲρ ...Χριστουγέννων!!!

Ὁ Σταμάτης Μαμοῦτος μιλᾶ γιὰ τὸ ρομαντικό, παραδοσιοκρατικὸ κίνημα τοῦ 1841-43, τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸν Κάρολο Ντίκενς.
Ὅσο καὶ ἂν φαίνεται παράξενο, τὰ Χριστούγεννα εἶχαν καταργηθῆ, ἀπαγορευθῆ οὐσιαστικῶς, στὴν ἀστικὴ προτεσταντικὴ ΒΔ Εὐρώπη, ὑπὸ τὴν ἐπελαύνουσα ἀπάνθρωπη νεωτερικότητα.
Κι ὅ,τι ἑορτάζουμε σήμερα, ἔστω τυπικῶς, τὸ δένδρο, τὰ δῶρα, οἱ ὕμνοι, τὰ οἰκογενειακὰ τραπέζια, ἡ ἐργατικὴ ἀργία, τὸ ὀφείλουμε στὴν εἰρηνικὴ ἐπανάστασι τῶν ρομαντικῶν (ἀντινεωτεριστῶν, παραδοσιοκρατικῶν) τοῦ 1841-43, μὲ πρωτεργάτη τὸν Κάρολο Ντίκενς.
Ὑπῆρξε λοιπὸν καὶ ἄλλοτε πανίσχυρη ἡ νεοτὰξ (γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω τὸν εὑρηματικὸ ὅρο τοῦ φίλου ΑΦαρ).

Καὶ ἄλλοτε φαίνονταν πὼς ὅλα εἶχαν χαθῆ.
Καὶ ἄλλοτε ἡ ἀπάνθρωπη, παρακμιακὴ καὶ ἐκφυλιστικὴ νεωτερικότης ἀπειλοῦσε ὅ,τι ἔχουμε κληρονομήσει (κι ὄχι μόνον τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν ψυχὴ καὶ τὴν ὕπαρξί μας).

Ἀλλὰ οἱ ρομαντικοὶ θὰ νικήσουν καὶ πάλι!

Μπουρλᾶς Φειδίας

εἰκόνα

(Visited 133 times, 1 visits today)
Leave a Reply