Βεβαιωμένη συνταγὴ καταστροφῆς μίας χώρας…

Συμφώνησαν, λέει, οἱ δύο «κυρίες τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ τέρατος», Μέρκελ καὶ Λαγκάρτ, σὲ μέτρα πρὸς «μείωση» τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους. Μέτρα τὰ ὁποῖα βεβαίως «θὰ ἐφαρμοσθοῦν» μετὰ τὶς γερμανικὲς ἐκλογές, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2018!

Σύμφωνα μὲ τὴν ἐφημερίδα Handelsblatt, ἡ γερμανικὴ κυβέρνησις «μπορεῖ νὰ φαντασθῇ μίαν ἐπιμήκυνση τοῦ χρόνου ἀποπληρωμῆς τῶν δανείων, σὲ ἕναν ὁρισμένο βαθμό.
Ἐπιφυλάξεις ὑπάρχουν σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὴν μείωση τῶν ἐπιτοκίων.

Κατὰ τὴν ἄποψη τοῦ Βερολίνου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ περιορισθῇ τὸ ὕψος τῶν ἐπιτοκίων, διότι αὐτὸ ἐνδέχεται νὰ ὁδηγήσῃ σὲ ἕνα εἶδος μεταφορᾶς κεφαλαίων τῶν κρατῶν τῆς εὐρωζώνης πρὸς τὴν Ἑλλάδα.

(Πηγή: dw.com)

Φοβοῦνται μεταφορὰ κεφαλαίων στὴν Ἑλλάδα.
Ποιοί; Οἱ Γερμανοὶ ποὺ ἔχουν μαζέψει ὅλο τὸ χρῆμα τῆς Εὐρώπης, μὲ τὴν μερκαντιλιστικὴ πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθοῦν!
Καὶ τὸ μόνον ποὺ εἶναι διατεθειμένοι νὰ παραχωρήσουν εἶναι «μία ἐπιμήκυνσις τοῦ χρόνου ἀποπληρωμῆς τῶν δανείων σὲ ἕναν ὁρισμένο βαθμό»!!!

Αὐτὸ ὅμως σημαίνει ἀποπληρωμὴ δανείων ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδος στὸν …αἰῶνα τὸν ἅπαντα!
Τὸ μόνον ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ διασφαλίσουν τὴν ἀποπληρωμὴ τῶν δανείων πλήρως καὶ χωρὶς ὁποιανδήποτε διευκόλυνση.
Ἡ σίγουρη συνταγὴ γιὰ καταστροφὴ μιᾶς χώρας. Λὲς καὶ οἱ οἰκονομίες τῶν χωρῶν καὶ οἱ λαοί τους εἶναι ῥομπὸτ καὶ μποροῦν νὰ λειτουργήσουν κατὰ προσταγήν.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 73 times, 1 visits today)
Leave a Reply