Δράσεις Ἐθνικῆς Τραπέζης στὴν Μικρὰ Ἀσία

Δράσεις Ἐθνικῆς Τραπέζης στὴν Μικρὰ ἈσίαἩ ἐπέκτασις τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, εἰς τὴν Μ. Ἀσίαν, τὸν Αὔγουστον τοῦ 1919, ἠκούσθη μὲ ἰδιαιτέραν χαρὰ ἀπὸ τὸν ἐμπορευόμενον κόσμον. Κατ’ ἀρχὰς ἐσχηματίσθη μία ἐπιτροπὴ οἰκονομικῶν μελετῶν, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ ἐπιθεωρητοῦ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης Ἀλεξ. Κορυζῆ. Εἶχε προσλάβει ἐξ Ἀθηνῶν ὡς συνεργάτας του τοὺς ἀνωτέρους ὑπαλλήλους Θυμενάκην, Τρακάκην καὶ Ἀναστασόπουλον. Ἡ Ἐπιτροπὴ αὕτη κατέγινε κατ’ ἀρχὰς εἰς τὴν μελέτην τοῦ ζητήματος τῆς ἐπιβολῆς τῆς δραχμῆς ἐν Μ. Ἀσίᾳ. Σειρὰ διαφωτιστικῶν ἄρθρων τοῦ Ἀλεξ. Κορυζῆ ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὰς Ἑλληνικὰς ἐφημερίδας, μετεφράσθησαν δὲ μετέπειτα καὶ ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὰς Γαλλικάς, Ἀρμενικάς, Ἰσραηλιτικὰς καὶ Τουρκικάς. Τὰ θέματα τὰ ὁποῖα ἀπησχόλησαν κατόπιν τὴν Ἐπιτροπὴν τῶν οἰκονομικῶν μελετῶν, ἦσαν τὰ ἀκόλουθα:

  1. Ἐκτίμησις τῆς παραγωγῆς καὶ ἀξίας κατ’ εἶδος.
  2. Μελέτη τῆς καπνοπαραγωγῆς καὶ τῆς ἐμπορίας τοῦ καπνοῦ, σχέσεις καὶ συνθῆκαι τῶν Ἀμερικανικῶν Ἑταιρειῶν καὶ ἐκμετάλλευσις τοῦ εἴδους τούτου.
  3. Μελέτη τοῦ νομισματικοῦ ζητήματος, ἐπικράτησις τῆς δραχμῆς εἰς τὰ συναλλαγὰς διὰ τοῦ ἐξ οἰκείου παραγωγικοῦ πληθυσμοῦ καὶ τῆς κατανοήσεως τῆς θέσεως τῆς δραχμῆς.
  4. Μελέτη καὶ ἐκτίμησις τῆς βιομηχανίας τῆς χώρας ἐν συνόλῳ, καὶ ἰδιαιτέρωςτῶν διαφόρων βιομηχανικῶν ἐκμεταλλεύσεων καὶ ὀργανισμῶν,δηλαδὴ ταπητουργίας, ἐριούχων, νηματουργίας, ζυθοποιΐας, οἰνοπνευματοποιΐας
  5. Μελέτη καὶ ἐκτίμησις τῶν δικαιωμάτων καὶ ὑποχρεώσεων τῆς Διοικήσεως ἔναντι τῶν διαφόρων παραχωρήσεων τῆς Τουρκικῆς Κυβερνήσεως.
  6. Μελέτη καὶ ἐκτίμησις τοῦ ἐγγείου πλούτου τῆς χώρας καὶ τοῦ φυσικοῦ τοιούτου, δηλαδὴ μεταλλείων, ὀρυχείων, δασῶν, ῥέοντα ὕδατα καὶ ἰαματικά.
  7. Μελέτη καὶ ἐκτίμησις τῆς ἐπαρκείας τῆς χώρας εἰς τὰ εἴδη πρώτης ἀνάγκης.
  8. Μελέτη καὶ ὀργάνωσις τῆς ῥυθμικῆς παλιννοστήσεως τῶν προσφύγων πρὸς ἀποφυγὴν ζητημάτων ἐπισιτισμοῦ, ἐγκαταστάσεως καὶ συγκρούσεων μετὰ τῶν ἐγκαταστημένων εἰς τὰ κτήματα τῶν Τούρκων κατὰ τὸν διωγμὸν τοῦ 1914.

Αἱ μελέται αὕται ἐγένοντο διὰ τῆς βοηθείας τῶν ἐντοπίων εἰδικῶν καὶ διὰ ἐρευνῶν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ ἐπιτοπίων ἐξετάσεων τῶν ὑπαλλήλων τῆς Τραπέζης. Θὰ ἐγίνετο ἀκόμη σπουδαία μελέτη τῆς περιουσίας ἐν γένει,τῆς ἀξίας τοῦ τροχαίου ὑλικοῦ τῶν σιδηροδρομικῶν Ἑταιρειῶν Ἀιδινίου καὶ Κασαμπᾶ. Ἐπίσης ἀνετέθη εἰς τὸν ἐπιθεωρητὴν τῆς Τραπεζικῆς Τρακάκην, ἴνα μεταβῇ εἰς τὸ ἐσωτερικὸν καὶ μελετήσῃ τὰς οἰκονομικὰς δυνάμεις καὶ συνθήκας ἑκάστης περιφερείας διὰ τὴν ἵδρυσιν ὑποκαταστημάτων τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης εἰς τὰς περιφερείας Μαγνησίας, Περγάμου, Κυδωνιῶν, Ὀδεμισίου, Βρυούλλων, Φωκῶν. Ἠ μελέτη αὕτη θὰ ἐγίνετο ἐν συνεννοήσει μὲ τὰ ἐντόπια στοιχεῖα Ἕλληνας καὶ Τούρκους. Ὁλόκληρος αὐτὸς ὁ ὄγκος τῆς ἐργασίας ἐξετελέσθη μέχρις αὐτῶν τῶν σχεδιαγραμμάτων τῶν κτιρίων. Ἐὰν δὲ δὲν ἐπήρχετο ἡ καταστροφὴ καὶ ἠ ἀποσύνθεσις, τὸ ὑποκατάστημα τῶν Κυδωνιῶν θὰ ἐλειτούργει τοὺς πρώτους μῆνας τοῦ φθινοπώρου τοῦ 1922.

Ἠ Ἐθνικὴ Τράπεζα, ὡς πρώτην βοήθειαν εἰς τὸν Μικρασιατικὸν πληθυσμόν, προσέφερε δάνεια εἰς τοὺς παλιννοστήσαντας πρόσφυγας, κατὰ τὸ 1919, 20 ἑκατομμύρια, πληρωτέα εἰς τρεῖς δόσεις ἐντὸς μιᾶς τριετίας μὲ 6% τόκον. Τὸ τμῆμα τῆς παλιννοστήσεως τῆς Ἁρμοστείας (τμηματάρχης Γ. Ξυνόπουλος) κατήρτισε τῇ βοηθείᾳ καὶ τῶν ἐντοπίων προκρίτων τὴν μελέτην καὶ τὸ σχέδιον τῆς ἐγκαταστάσεως καὶ εἰς διάστημα τριῶν περίπου μηνῶν, κατὰ τὸν πλέον ἀθόρυβον καὶ μεθοδικὸν τρόπον ἐπανῆλθον οἱ πρόσφυγες τοῦ διωγμοῦ τοῦ 1919, ἐγκατεστάθησαν, καί, ἀμέσως ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα ἦλθε συνεπίκουρος εἰς τοὺς πάσχοντας κατοίκους τῶν περιφερειῶν τῆς Ἐρυθραίας καὶ ἄλλων μερῶν.

Ἕνας ἀκούραστος καὶ ἱκανὸς ὑπάλληλος τῆς Τραπέζης ὁ Νικ. Τρεμπέλας, περιῆλθεν ὅλας τὰς περιφερείας, ἐπεκοινώνησε μὲ τοὺς παλιννοστήσαντας πρόσφυγας, ἐξετίμησε τὴν κατάστασίν των καὶ διένειμε τὸ ἀντέρω ποσὸν τῶν 20 ἑκατομμυρίων.

Εἰς τὴν Σμύρνην τὸ Κεντρικὸν Κατάστημα ἤρχισε τὰς ἐργασίας του περὶ τὰς ἀρχ’ὰς Ἰανουαρίου τοῦ 1920 μὲ μίαν κυκλοφορίαν 150.000 λιρῶν, αἱ ὁποῖοι ἠγοράσθησαν παρά τινος ἄλλου Ἑλληνικοῦ πιστωτικοῦ ἱδρύματος. Ἐντὸς τεσσάρων μηνῶν ἀπὸ τὴν λειτουργίας του διὰ τοῦ ὄγκου τῶν καταθέσεών του ἐδάνεισε ἡ Ἑλληνκὴ νεοσύστατος ἐν Σμύρνῃ Ἐθνικὴ Τράπεζα τὸ Γαλλικὸν «Κρέντι-Φονσιέ» 500.000 λίρας Τουρκίας. Ἐπιπροσθέτως εἰς ἕνα μικρὸν σχετικῶς διάστημα ἠγοράσθησαν παρὰ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης ἐκ τοῦ συναλλάγματος τῆς τοπικῆς παραγωγῆς 164 ἑκατομμύρια δραχμῶν. Ἀλλ’ ἰδοῦ καὶ ἕνας ἄλλος πίναξ, ἐπίσημος τῆς Τραπέζης, ὁ ὁποῖος μᾶς παρουσιάζει καταπληκτικὰ ἀληθῶς ἀποτελέσματα.

Πανταχόθεν ὅλαι αἱ μεγάλαι πηγαὶ τοῦ Μικρασιατικοῦ πλούτου ἤρχισαν ν΄ ἀπασχολοῦν τοὺς οἰκονομολογικοὺς παρ;γοντας τῆς Ἑλλάδος. Ἡ οἰκονομικὴ ἐκμετάλλευσις ἦτο ἀκόμη εἰς τὸ πρῶτον στάδιον, διότι δὲν εἶχεν ὀργανωθῆ ἡ διοίκησις καὶ ἡ Τουρκία τύποις παρέμενε ἀκόμη ἐν Σμύρνῃ, μέχρι τῆς ὑπογραφῆς τῆς συνθήκης. Ἠ προκυμαία Σμύρνης εὑρίσκετο εἰς τὰς χείρας τοῦ Γάλλου κεφαλαιούχου Γκιφραί, αἱ σιδηροδρομικαὶ γραμμαὶ εἰς τοὺς Ἄγγλους καὶ Γάλλους, ξένα Ταχυδρομεῖα ἐλειτούργουν, ἴσχυεν ἀκόμη τὸ Τουρκικὸν τελωνειακὸν δασμολόγιον.

«Ἡ Ἑλλὰς στὴν Μικρὰ Ἀσία»
Ἀπομνημονεύματα Μιχαὴλ Ῥοδᾶ,
Ἀθῆναι 1950,
σελίδες 121-122

Τό ἐνδιαφέρον σημεῖον ποιό εἶναι;
Μὰ φυσικὰ ἡ πρὸ καὶ μετὰ τῆς μικρασιατικῆς  ἐκστρατείας συμμετοχὴ τῆς ΕΤΕ στὰ ἐθνικὰ οἰκονομικά μας ζητήματα.
Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς αὐτὴ ἡ ἐκστρατεία οὐδέποτε ἔγινε κατανοητὴ ἀπὸ τὸ πλῆθος τοῦ στρατιωτικοῦ κόσμου…
Ἐὰν συνυπολογισθῇ πὼς γνωρίζοντας τὴν ἀξία τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τῶν Ἑλλήνων, μποροῦσε νὰ τὰ …διαχειρισθῇ καλλίτερα, ἐφ΄ ὅσον στὶς ἀποζημίωσεις ποὺ ἔπρεπε, ἀργότερα νὰ λάβουν οἱ πρόσφυγες, ἔπαιξε τὸν σημαντικότερον λόγο…
Ἐὰν συνυπολογίσουμε πὼς ἕνας μασόνος («ἐκλεκτός» δῆλα δή!!!) ἦταν ὁ ὑπουργὸς ποὺ ἀνέλαβε νὰ διαχειρησθῇ τὶς ἀποζημιώσεις τῶν λεηλατημένων παππούδων μας…
…ἔ, τότε ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ἄθελά του ὁ Ῥοδᾶς  μᾶς ἐπεξηγεῖ τὸ πῶς, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, ἡ «ἐθνική» μας τράπεζα, τῶν Rothschild, βρῆκε τρόπο νὰ ἁρπάξῃ ὅ,τι ἁρπαζόταν.

Φιλονόη

Υ.Γ. Καὶ ποὺ νὰ δεῖτε τὶ ἔκαναν αὐτὰ τὰ ἁρπακτικὰ μὲ τὶς περιουσίες τῶν μουσουλμάνων… Ἐκεῖ νὰ δεῖτε γλέντια… Τὰ ἐδῶ τὰ ἔφαγαν ὅλα… Τὰ ἀπὸ ἐκεῖ τὰ ἔφαγαν καὶ μὲ …τόκους, ποὺ πληρώσαμε πάλι ἐμεῖς!!!

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *