Διεμφυλική ὀρατότης;

ΠαγκόΖμια ἡμέρα διεμφυλικῆς ὁρατότητος, σήμερα.

Οἱ ἐρωτήσεις ποὺ μοῦ ἔρχονται στὸ μυαλό:

  1. Γιατί νά εἶναι ὁρατοί;;;
  2. Τί καινοτόμο καί κοινωνικῶς ὠφέλιμο ἔχουν νά δόσουν στήν κοινωνία, οὕτως ὥστε νά δικαιολογεῖται ἡ παγκόσμια ἡμέρα, ἀλλά καὶ ἡ εἰδική μεταχείρισις πού ἀπαιτοῦν;;;
  3. Γιατί θά ἔπρεπε νά γνωρίζω, ἐφ ὅσον δὲν προορίζω γιὰ σεξουαλικὴ σύντροφο ἕνα συγκεκριμένο άτομο, ἐάν εἶναι διεμφυλικό ἤ ὄχι;;;
  4. Ποιός τούς εἶπε ὅτι τό μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα, εἶναι ὁ δικός τους αὐτό- ἤ ἑτερο-προσδιορισμός;;;
  5. Μήπως οἱ ἴδιοι εἶναι οἱ φασίστες, μή παραδεχόμενοι καί μή σεβόμενοι τῶν ὑπολοίπων τό δικαίωμα νά μή θέλουν νά γνωρίζουν;;;
  6. Γιατί ἐπιβάλλεται νά γινόμαστε κοινωνοί προσωπικῶν τους ἐπιλογῶν;

Ζαμπέτας Ἐμμανουὴλ

εἰκόνα

(Visited 143 times, 1 visits today)
Leave a Reply