Φῶς ἀν τὶ τοῦ σκότους…

«Πολλαὶ Ἱστορίαι ἔχουν γραφῆ περὶ Ἑλλάδος ὅπως καὶ περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Λογοτεχνίας, Φιλοσοφίας καὶ Ἐπιστήμης καὶ γενικὰ περὶ τῆς ἐπιδράσεως τοῦ ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πνεύματος εἰς τὴν δημιουργίαν τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τὴν πρόοδον τῆς ἀνθρωπότητος. Εἶναι δὲ τοῦτο φυσικὸν ἀφοῦ καμμία ἄλλη Χώρα εἰς τὸν κόσμον ὁλόκληρον δὲν ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ μακροτέραν καὶ λαμπροτέραν Ἱστορίαν ἢ πνευματικὰς ἐκδηλώσεις ποὺ προεκάλεσαν καὶ προκαλοῦν τὸν παγκόσμιον θαυμασμόν.

Ἀλλ’ ἐνῷ τοῦτο εἶναι ἀκριβὲς, συγχρόνως ἔχει ἀποδειχθῆ ἀπὸ νεωτέρας εἰδικὰς καὶ συστηματικὰς ἐρεύνας ὅτι ὡρισμένοι παλαιοὶ συγγραφεῖς, κυρίως ὅμως πλεῖστοι νεώτεροι, ἐπεχείρησαν νὰ διαστρεβλώσουν τὴν Ἑλληνικὴν Ἱστορίαν, ἐνῷ ἄλλοι ἐξ αὐτῶν σκοπίμως καὶ ἐκ προθέσεως ἐπεδίωξαν νὰ μειώσουν ἢ καὶ νὰ ἀμφισβητήσουν ἀκόμη τὴν τεραστίαν συμβολὴν τοῦ ἀφθάστου Ἑλληνικοῦ πνεύματος εἰς τὴν καθόλου ἀνάπτυξιν τῆς ἀνθρωπότητος. Τὸ θλιβερὸν ὅμως εἶναι ὅτι καὶ ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς συγχρόνους Ἕλληνας διανοουμένους παρασυρθέντες ἀπὸ τὴν ξενομανίαν καὶ τὴν ξενολατρείαν των, διὰ νὰ μὴ εἴπωμεν καὶ ἀπὸ τὴν ἀμαθείαν των διότι δὲν ἐμελέτησαν ἐπαρκῶς τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνας συγγραφεῖς, ἐνεπλάκησαν εἰς τὰς ὑπόπτους καὶ σκοπίμους αὐτὰς θεωρίας καὶ δοξασίας τῶν ξένων, χωρὶς νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι αἱ ἀντιλήψεις αὗται, τὰς ὁποίας ἠθέλησαν νὰ μεταφυτεύσουν καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδαν, εἶναι ἀσυμβίβαστοι ὄχι μόνον πρὸς τὰς Ἑλληνικὰς παραδόσεις, ἀλλὰ καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν πραγματικότητα.

Καὶ τὸ φαινόμενον αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἡ κυριωτέρα αἰτία τῆς ἐκδόσεως εἰς ἰδιαίτερον τόμον τοῦ «Ἐγκυκλοπαιδικοῦ Λεξικοῦ» τοῦ «ΗΛΙΟΥ» τῶν ἀφορώντων τὴν Ἑλλάδα […] ποὺ δὲν ἐπηρεάζονται ἀπὸ τὰς φλυαρίας, τὰς ἀνοησίας καὶ τὰς σκοτεινὰς ἐπιδιώξεις τῶν ξένων ἐκείνων συγγραφέων ἢ δῆθεν ἐρευνητῶν, ποὺ ἐπεχείρησαν ὡς ἀνεφέρθη ἀνωτέρω, νὰ συσκοτίσουν τὴν ἀληθείαν.

Συνεπῶς […] ἀποτελεῖ καὶ τὴν καλλιτέραν ἀπάντησιν εἰς τὰς ἀνθελληνικὰς καὶ ἀκόμη εὐρύτερον εἰς τὰς ἐναντίον τοῦ πραγματικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ «ἀνθρωπισμοῦ» γενικώτερον ὑπόπτους αὐτὰς προσπαθείας ἀφοῦ καὶ ὁ πραγματικὸς πολιτισμὸς ὅπως καὶ ὁ «ἀνθρωπισμός» εἶναι ἀδύνατον νὰ προαχθοῦν καὶ νὰ ἐπικρατήσουν ἄνευ τῆς συμβολῆς καὶ τῆς καλλιεργείας τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων καὶ σπουδῶν, ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῶν ὁποίων ἄλλως τε ἡ ἀνθρωπότης ἐξεπολιτίσθη καὶ ἐπέτυχε πᾶν ὅ,τι μέχρι σήμερον ἐπετέλεσεν.»

~ Ἰωάννης Δ. Πασσᾶς,
Νεώτερον Ἐγκυκλοπαιδικὸν Λεξικόν, ΕΛΛΑΣ, τόμος Ζ΄
(Visited 85 times, 1 visits today)
Leave a Reply