Δὲν καταλαβαίνει ὁ Γερμανός…

Ὁ Γερμανὸς δὲν καταλαβαίνει
καὶ δὲν μπορεῖ νὰ καταλάβῃ κάτι,
παρὰ μόνον τὸν ἐκφοβισμό,

δὲν δείχνει τὴν ὁποιανδήποτε γενναιοδωρία
ἢ ἐνδοιασμὸ στὶς διαπραγματεύσεις,

δὲν ὑπάρχει πλεονέκτημα,
ποὺ δὲν θὰ προσπαθήση νὰ ἐκμεταλλευθῇ,

οὐδὲν σημεῖον, στὸ ὁποῖο δὲν θὰ ξέπεφτε, χάριν τοῦ κέρδους,
ἐνῶ εἶναι ἄνευ τιμῆς, ὑπερηφανείας ἢ οἴκτου.

Ὡς ἐκ τούτου, οὐδέποτε πρέπει
νὰ διαπραγματεύεσαι μὲ ἕναν Γερμανὸ
ἢ νὰ συμφιλιώνεσαι μαζύ του.
Πρέπει νὰ τοῦ ὑπαγορεύῃς αὐτὰ ποὺ θέλεις.

Ὑπὸ ὁποιουσδήποτε ἄλλους ὅρους,
δὲν θὰ σὲ σέβεται
ἢ δὲν θὰ τὸν ἐμποδίσης ἀπὸ τὸ νὰ σὲ ἐξαπατήσῃ.

Keynes
διὰ χειρὸς Ἀθανασίου Πολυζωΐδου

 

(Visited 134 times, 1 visits today)
Leave a Reply