Λέμε …«ὑπερανοσία» καὶ τὸ ἐννοοῦμε!!!

Τὰ γάντια εἶναι γιὰ …ἀδελφές!

Τὰ «Λευκὰ Κράνη» ἔχουν …ἀνοσία στὸ Σαρίν…!!!

Gloves Are for Sissies: Photographs Show White Helmets Are Immune to Sarin

Τὸ Χρήσιμον

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply