Ὠθώντας μας στὶς ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες ἀσφαλίσεως

Τὸ κεφαλαιοποιητικὸ σύστημα δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργήσῃ ἄμεσα καὶ χωρὶς ἐλαχίστη μεταβατικότητα 15ετίας, ὅπως ἡ ἐμπειρία ἔχει ἀποδείξει (τὸ αὐστραλιανὸ καὶ τὸ νεοζηλανδικὸ τόσο ἔκαναν).
Καὶ αὐτὸ πάντα σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν κρατικὸ πυλῶνα.

Διότι μπορεῖ νὰ λειτουργήσῃ μόνον γιὰ τοὺς νεοεισερχομένους – καὶ αὐτὸ μὲ προϋποθέσεις- στὴν ἀγορὰ ἐργασίας.

Οἱ σαραντάρηδες, οἱ πενηντάρηδες καί οἱ ἑξηντάρηδες τί νά κεφαλαιοποιήσουν, μιᾶς κι ἔχουν λίγα χρόνια ἀκόμη νά ἐργασθοῦν;

Ὁ ἐργαζόμενοι τῆς εὐελίκτου ἀπασχολήσεως, τί νά κεφαλαιοποιήσουν μέ τά 200€ καί τά 300€ πού ἀμείβονται;

Τότε γιατί τό προτείνουν;

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ περιορίσουν ἀκόμη περισσότερο τὴν δημόσια ἀσφάλιση, ὁ κεντρικὸς στόχος καὶ ἀντικειμενικὸς σκοπός τους, εἶναι στὸ νὰ μεταφέρουν τοὺς ἤδη περιορισμένους ἀσφαλιστικοὺς πόρους, ἐν προκειμένῳ τὴν ἀσφάλιση γήρατος καὶ ὑγείας, στὸν ἰδιωτικὸ τομέα, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ αὐτὸς ὁ τελευταῖος νὰ προσπορισθῇ κέρδη ἀπὸ τὴν ἄσκηση αὐτῶν τῶν δραστηριοτήτων.

Διότι οἱ τράπεζες καὶ οἱ ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες θὰ διαχειρίζονται, μὲ τὸ ἀζημίωτο βέβαια, τὶς κεφαλαιοποιούμενες εἰσφορὲς τῶν ἐργαζομένων καὶ τὶς κεφαλαιοποιημένες εἰσφορὲς τῶν συνταξιούχων.
Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι αὐτοὶ ποὺ τὸ προτείνουν ἔχουν στενὴ συνεργασία μὲ τὸν ἰδιωτικὸ ἀσφαλιστικὸ τομέα, ποὺ σημαίνει κέρδος σὲ κάθε ἀτομικὸ ἢ ὁμαδικὸ συμβόλαιο.

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

εἰκόνα

(Visited 72 times, 1 visits today)
Leave a Reply