Θεωρίες …καταῤῥεύσεως…!!!

  1. Λίγο μετὰ τὸ Πάσχα, θ’ ἀνακοινωθοῦν ἐκλογές.
  2. Οἱ ἐκλογές, δὲν θὰ ὁδηγήσουν κάπου.
  3. Θὰ προσπαθήσουν νὰ φτιάξουν «κυβέρνηση κοινῆς ἀποδοχῆς», ἀλλὰ δὲν θὰ τὰ καταφέρουν.
  4. Ἀκολουθεῖ ἀκυβερνησία.
  5. Κι ἐπειδὴ στὴν ἀναμπουμπούλα χαίρεται ὁ (γκρίζος) λύκος, οἱ γείτονές μας θ’ ἁρπάξουν τὴν εὐκαιρία γιὰ «θερμὸ ἐπεισόδιο», ποὺ θὰ ὁδηγήση σ’ ἐμπλοκή. Σύμμαχοί τους, τὰ νταντεμένα λαθρο-ὄρκ, ποὺ ἐφρόντισε νὰ μαζέψῃ ἐδῶ  ἡ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛέητη κυβέρνησις.
  6. Ἡ ἐμπλοκή, δὲν θὰ κρατήση περισσότερο ἀπὸ ἑπτὰ ἡμέρες, καθὼς θὰ ἀναγκασθοῦν νὰ ἐπέμβουν Ῥωσσία καὶ ΝΑΤΟ.

Μεταξᾶς Γιῶργος

(Visited 196 times, 1 visits today)
Leave a Reply