Ὑπὲρ …νηστεύσαντες!!!

Ἡμέρες νηστείας

Δεῖτε, φίλοι μου, πῶς βαπτίζεται τὸ κρέας ψάρι, κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς νηστείας, μέσα ἀπὸ τὸ ἐκπληκτικὸ ἔργο τοῦ Ἐμμανουὴλ Ῥοΐδη, «ἡ Πάπισσα Ἰωάννα».

Ὁ συγγραφεύς, μὲ μίαν ἔξοχο ἑλληνικὴ γλῶσσα, γίνεται εἴρων καὶ χιουμοριστικός, συναρπαστικός, ῥεαλιστὴς ἀλλὰ καὶ καταπέλτης στὰ κακῶς κείμενα, κρατώντας τὸν ἀναγνώστη του σὲ ἐγρήγορση μὲ τὴν μέθοδο τῆς «κολοκυνθοπληγίας», ὅπως ὁ ἴδιος λέει, τῆς πλήξεως, δηλαδή, τῆς κεφαλῆς μὲ μίαν κολοκύθα, ὥστε αὐτὸς νὰ εἶναι σὰν νὰ ἔχῃ πάρει «ὑνθυπνωτικὸν φάρμακον» καθ’ ὅσην ὥρα διαβάζει.

Νεφέλη Ὠκεανίς

(Visited 116 times, 1 visits today)
Leave a Reply