Ἡ σημειολογία μίας «οἰκογενειακῆς» φωτογραφίας

Ὁ σουλτάνος προλαβαίνει πρῶτος καὶ σπεύδει νὰ κρατήσῃ μὲ φαρδειὰ παλάμη καὶ σφικτὸ ἀντίχειρα τὰ χέρια τῆς Γερμανίδος καὶ τοῦ Γάλλου, μὲ ὕφος:
«Ἐδῶ σᾶς ἔχω, σᾶς κρατῶ στὸ χέρι. Θὰ κάνετε ὅ,τι σᾶς πῶ… Ἀλλιῶς κλείνω τὰ ἐργοστάσιά σας στὴν χώρα μου. Τέρμα οἱ Μερσέντες σας, τὰ Ὄπελ σας καὶ τὰ λοιπὰ πολεμικὰ σιδερικά. Σᾶς γεμίζω καὶ μὲ λάθρο».

Συνέχεια

Θυμοῦνται καὶ τιμοῦν ἀκόμη τὸν Καποδίστρια στὴν Γενεύη

Ἡ κατοικία τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια στὴν Γενεύη, στὸν ἀριθμὸ 10 τῆς Rue de l’Hotel de Ville (Ὁδὸς Δημαρχείου), εἶναι τόσο ἁπλῆ, ὅσο ἁπλὸς ἦταν καὶ ὁ ἴδιος. Συνέχεια

Ζήτημα χρόνου ἡ κατάῤῤευσις ὅταν κτίζῃς σὲ σαθρὰ ἐδάφη

Καὶ μετὰ ἀναρωτώμεθα γιατί βουλιάζουν οἱ δρόμοι…
Τὰ χώματα κατάῤῥέουν καὶ σπηλαιώδη χάσματα σχηματίζονται κάτω ἀπὸ τὰ ὁδοστρώματα.

Συνέχεια

Ἱερῶν Ἐλευσινίων ἀνάθημα

Τὸ ἀνάθημα τῆς ἑταίρας, Νίννιον, στὸ Ἱερό της Ἐλευσίνας.

Ἐπιγραφή: ΝΙΝΝΙΟΝ ΤΟΙΝ ΘΕΟΙΝ ΑΝΕΘΗΚΕΝ.

Ὁ ἐρυθρόμορφος σὲ σχῆμα ναΐσκου πήλινος πίνακας τῆς Νίννιον, χρονολογεῖται τὸ – 370 καὶ εἶναι ὁ μοναδικός του αἰῶνος αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπεικονίζει ἀνθρώπους-μύστες. Συνέχεια

Θυσιαστήριον ἡ …μυλόπετρα!!!

Προσφάτως ἐπισκέφθηκα τὴν Θέρισσο, ὀρεινὸ χωριὸ στὰ ῥιζὰ τῶν Λευκῶν Ὀρέων.
Χωριὸ ἡρωϊκό, μὲ μίαν ἱστορία γεμάτη πράξεις ἀνδρείας, αὐτοθυσίας καὶ ἀντιστάσεως στοὺς κατακτητές.
Συνέχεια

Διόνυσος καὶ Σάτυροι

Διόνυσος καὶ Σάτυροι
(Dionysus and Satyrs)

Ἀττικὸς μελανόμορφος ἀμφορεύς.

Στὴν μία ὄχη εἰκονίζεται ὁ Διόνυσος μὲ δύο Σατύρους.

Συνέχεια