Ἱερῶν Ἐλευσινίων ἀνάθημα

Τὸ ἀνάθημα τῆς ἑταίρας, Νίννιον, στὸ Ἱερό της Ἐλευσίνας.

Ἐπιγραφή: ΝΙΝΝΙΟΝ ΤΟΙΝ ΘΕΟΙΝ ΑΝΕΘΗΚΕΝ.

Ὁ ἐρυθρόμορφος σὲ σχῆμα ναΐσκου πήλινος πίνακας τῆς Νίννιον, χρονολογεῖται τὸ – 370 καὶ εἶναι ὁ μοναδικός του αἰῶνος αὐτοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπεικονίζει ἀνθρώπους-μύστες. Συνέχεια