Φιλελεύθερες, νεοταξίτικες …παπαριές!!!

Δὲν μπορῶ παρὰ νὰ γελῶ μὲ τὶς ἐμμονὲς τῶν «θεσμῶν» γιὰ τὶς Κυριακὲς (ἐννοῶ ὅτι τὸ μαγαζί μου τὸ ἀνοίγω ὅποτε γουστάρω), μὲ τις ἄδειες ταξὶ καὶ ἀλλὰ εὐτράπελα, τὰ ὁποῖα, σύμφωνα μὲ τὸ ἐντόπιο μεταρρυθμιστικὸ κίνημα, κρατοῦν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν ἀπογείωσή της.

Σήμερα λοιπὸν θὰ σᾶς κάνω ῥὲντ πίλιγκ ἀλύπητο, χωρὶς φραγμοὺς καὶ μὲ ἐλεύθερα πιασίματα.

Ἀδειοδότησα ὁλικὴ ἀναπαλαίωση ξενοδοχείων στὴν τέως Ἀνατολικὴ Γερμανία, ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων ἦταν 700 δωματίων, ἔχοντας καὶ τὴν εὐθύνη ὡς ἐργοταξιάρχης.

Ἡ ἀπαιτουμένη χαρτούρα πιστοποιητικῶν ἦταν κολασμένη, ἡ γερμανικὴ τυπολατρεία σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο, πιστοποιητικὰ κατασκευῆς θυρῶν, γυψοσανίδων, καλῳδίων, σωληνώσεων, πυριμάχων ὑλικῶν, μία λίστα ἀπὸ 87 (ἐὰν θυμᾶμαι καλά) χαρτιῶν καὶ ὑπευθύνων δηλώσεων τὰ περισσότερα ἐκ τῶν ὁποίων σὲ ἕνα κράτος μὲ στοιχειώδη λογικὴ δὲν θὰ χρειαζόταν, ἕνα γραφεῖο τεσσάρων ἀτόμων, ποὺ ἐνασχολοῦντο, γιὰ μῆνες, μὲ τὴν συλλογὴ χαρτούρας.
Στρατιὲς ὑπαλλήλων στο οἰκεῖο bauampt (πολεοδομία) ἤλεγχαν τὸν φάκελλο καὶ ἀπαιτοῦσαν διευκρινίσεις.

Ἀργότερα ἔλαβα ἐνεργὸ μέρος στὴν Ἑλλάδα, στὴν ἀδειοδότηση ἐπενδύσεως σὲ ὑφισταμένη βαρειὰ βιομηχανία, ὅπου μὲ βάση τὶς  εὐρωπαϊκὲς νόρμες, ὁ ἐντόπιος μηχανικὸς (τοὺς μηχανικοὺς τοῦ Δημοσίου καὶ τῆς ἐκπαιδεύσεως, παρεπιπτόντως, τοὺς θεωρῶ τοῦ …κώλου!), ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε ἰδέα γιὰ τὴν διαδικασία, ἔβαζε σφραγῖδες καὶ συνέλεγε χαρτιὰ γιὰ πράγματα ποὺ δὲν εἶχε δεῖ καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα οὐδέποτε θὰ χρειαζόταν να ἀποφανθῇ!

Πολὺ ἀργότερα, κάνοντας μίαν ἐπένδυση στὸ Βέλγιο, πληροφορήθηκα, ὅτι γιὰ νὰ ἀδειοδοτήσω μπακάλικο-ἐστιατόριο ἀπαιτοῦντο περίπου δύο ἐτῶν …ἀστροφυσικὲς γνώσεις, ὁπότε ἠγόρασα ὑφισταμένη ἐπιχείρηση, τῆς ὁποίας ἡ μεταβολὴ ἰδιοκτησίας περιελάμβανε πληθώρα χαρτούρας (εὐτυχῶς ἐν λειτουργίᾳ), μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ πτυχιοῦχο μάγειρα, τὸν ὁποῖον δὲν μποροῦσα νὰ βρῶ.
Παρ’ ὅλα αὐτὰ τὸ γαλαντόμο βελγικὸ Δημόσιο μοῦ ἔδιδε τὴν δυνατότητα νὰ «ἐνοικιάσω» πτυχίο.

Τὸ τελευταῖο διάστημα ἦλθα σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ἀγροτικὸ στοιχεῖο τῆς περιοχῆς, ὁπότε ἐπληροφορήθην ὅτι ὁ σύγχρονος Ἕλλην Εὐρωπαῖος ἀγρότης, εἶναι ἕνας συλλέκτης χαρτιῶν καὶ πιστοποιητικῶν, τὰ ὁποῖα ὑποβάλει μέσῳ γεωπόνων (ἀξίων, εἶμαι σίγουρος, ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ἔχουν δεῖ ζῶο ἢ χωράφι, ἀπὸ τὴν ἀποφοίτησή τους, διεκπεραιώνοντας χαρτούρα…)

Μπορὼ νὰ δόσω ἕνα παράδειγμα, μόνον γιὰ νὰ ξυπνήσω κάποιους φίλους, ἀπὸ τὸ βιολογικό, εὐρωπαϊκό τους ὄνειρο…

Τὰ πάντα, μὰ τὰ πάντα, εἶναι καλοστημένα, ὄχι γιὰ νὰ μειωθῇ τὸ κόστος ἀλλὰ γιὰ νὰ προτιμηθοῦν σπόρια, φάρμακα κλπ στοιχεῖα ἀπὸ ἑταιρεῖες ποὺ ἔχουν κάνει ἔξοχο λόμπυ στὶς Βρυξέλλες.

Ἂς μὴν μιλήσω γιὰ τὸ βιολογικὸ θαῦμα καὶ τὴν ἀπάτη, γιατὶ δὲν ξέρω ποιὸς μὲ διαβάζει.
Ἡ μόνιμος ἐπῳδὸς εἶναι ἀπὸ ἄξια καὶ δουλευτάρικα νέα παιδιά, κτηνοτρόφους καὶ γεωργούς…

Κοινοτικὴ νομοθεσία.

Ἔχω κάνει τοὺς λογαριασμοὺς καὶ μπορῶ νὰ ἀποδείξω σὲ συζήτηση, ὅτι οἱ λεγόμενες ἐπιδοτήσεις εἶναι ἐπιδοτήσεις σὲ ὀργανωμένα μαφιόζικα συμφέροντα, χωρὶς κάποιο, ὁποιοδήπτοε κέρδος, γιὰ τὸν ἀγρότη καὶ τὸν καταναλωτή.
Κόστη στὰ ὕψη καὶ κόστος παραγωγῆς δυσθεώρητο.

Ἔχω κάνει κάμποσες ἐπιχειρήσεις.
Μία ἀπὸ αὐτὲς ἦταν καὶ ἡ κατασκευή.

Ἡ ἐπιχείρησίς μας εἶχε πάντα σὰν κεντρικό της σύνθημα τὴν ἐξαιρετικὴ μόνωση τῶν οἰκιῶν, ὄχι ἀπὸ καλοσύνη ἢ ἀπὸ μαγκιά, ἀλλὰ γιατὶ ὁ ἀγοραστὴς ἦταν πάντα εὐαίσθητος στὴν μόνωση καὶ ἔτσι μᾶς ἐδίνετο ἡ εὐκαιρία νὰ πουλήσουμε, ἐαν ὄχι σὲ ὑψηλοτέρα τιμή, σίγουρα πολὺ πιὸ εὔκολα.
Κι αὐτὸ εἶναι πάρα πολὺ σημαντικό, γιατὶ στὸ τέλος τέλος ὁ ἀπόλυτος ἀφέντης εἶναι αὐτὸς ποὺ βάζει τὸ χέρι στὴν τσέπη. Ὁ κυρίαρχος λαὸς δηλαδή.

Κοντολογὶς ἡ παπαριὰ ποὺ σέρνεται ἑπτὰ – ὀκτὼ χρόνια τώρα, μὲ τὶς Κυριακὲς καὶ τοὺς ταξιτζῆδες, οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὴν πραγματικότητα τῆς ἀγορᾶς.

Αὐτὰ βέβαια ποῦ νά τά μάθουν οἱ καθηγητάδες καί οἱ λοιποί γραφειοκράτες, ἐντόπιοι καὶ ὑπερεθνικόι…
Αὐτὰ μαθαίνονται ἐκεῖ ποὺ βγαίνει τὸ μεροκάματοα καὶ τέτοιο μεροκάματα οἱ περισσότεροι δὲν ἔχουν βγάλει, οὔτε μίαν ἡμέρα στὴν ζωή τους.
Δὲν ἔχουν καταλάβει οἱ εὐτυχεῖς τὶ εἶναι νὰ περιμένῃς τὸν πελάτη γιὰ νὰ τοῦ πουλήσῃς σπίτι, φαγητό, μόνωση, στατικότητα, κριθάρι, σταφύλια ἢ κρέας…

Νὰ πάῃ ἡ τρόικα στὶς Βρυξέλες καὶ νὰ κάνῃ ἐκεῖ μίαν ἀληθινὴ μεταῤῥύθμιση… Νὰ καταργήσῃ ἑννέα ἀπὸ τὶς δέκα ὑφιστάμενες ὁδηγίες…
…καὶ λίγα λέω…

Συνεχίστε τὶς ὀνειρώξεις σας…
Τοὐλάχιστον ὅμως μὴν τὶς βαπτίζετε φιλελεύθερες, γιατὶ μόνον τέτοιες δὲν εἶναι…

Μαλαμούλης Δημήτριος

εἰκὼν

(Visited 187 times, 1 visits today)
Leave a Reply