Ὥρα ἡ Ἀνεξάρτητος Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων νὰ γίνῃ …ἀνεξέλεγκτος!!!

Γιὰ νὰ καταλάβετε τὶ ψηφίζουν, γιὰ τὴν κατοχικὴ  Ἀνεξάρτητο Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)!!!

Δεῖτε τὸ Ἄρθρο 76: [Μνημόνιο 4]

Τροποποίηση τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ ν. 4308/2014 (Ἅ΄ 251) Στὴν παρ. 16 τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ ν. 4308/2014 (Ἅ΄251), ὅπως προστέθηκε µἐ τὴν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 74 τοῦ ν. 4446/2016, µετὰ τὴν φράση «Μὲ ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονοµικῶν» προστίθεται ἡ φράση «, ἡ ὁποία ἐκδίδεται µετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ἀνεξαρτήτου Ἀρχῆς Δηµοσίων Ἐσόδων,».

[Μνημόνιο 4, σελ. 34]

Τό καταλάβαμε ἢ ὄχι;; Ἢ θέλετε νά σᾶς τό ἐξηγήσω;
Ἐντάξει;

Μία ἀπόφασις, ὡς οἰκονομικὴ δραστηριότης, πρέπει νὰ περνᾷ πρῶτα ἀπὸ τὴν Ἀνεξάρτητη Ἀρχὴ Δημοσίων Ἐσόδων, δῆλα δὴ τοὺς ξένους πρῶτα (ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ στὴν πραγματικότητα ἐλέγχεται)…
Ἐὰν τὸ ἐγκρίνῃ ἡ Ἀνεξάρτητος Ἀρχή, μετὰ θὰ τὴν ὑπογράφῃ ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν….
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν δὲν θὰ ἔχη πλέον (καὶ ἐπισήμως) τὸ ἐπάνω χέρι στὶς ἀποφάσες.

Ὁπότε, μὲ λίγα λόγια, εὑρισκόμεθα (κι ἐπισήμως) ὑπὸ κατοχὴν καὶ θὰ μᾶς ἐλέγχουν ποῦ καὶ πῶς κι ἐὰν θὰ χρωστᾶμε καὶ θὰ μᾶς παίρνουν, μέσῳ τραπεζῶν καὶ αὐτοματοποιημένων ἠλεκτρονικῶν ἐντολῶν, (διόλου τυχαῖο ποὺ ἔγιναν τὰ Capital Control), μὲ τὸ ἔτσι θέλω, ὡς πληρωμή, χωρὶς τὴν θέλησή μας.
Τόσο ἁπλᾶ!!!

Διάβασα γιὰ τὸ 4ο Μνημόνιο…
Ἁπλᾶ μᾶς σκοτώνουν μὲ ἀργὸ θάνατο, μὲ οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ ὅπλα. Δὲν ἰσχύουν πλέον οἱ λέξεις «ἐξόντωσις» καὶ «ἐξαθλίωσις»…
Τώρα ἁπλᾶ μᾶς σκοτώνουν κυριολεκτικῶς…

Σταματόπουλος Δημήτρης

εἰκόνα

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply