Δικά μας λάθη νά διορθωθοῦν ἀπό …θεϊκό χέρι;

«Μάταιόν ἐστι παρὰ θεῶν αἰτεῖσθαι ᾆ τὶς ἑαυτῷ χορηγῆσαι ἱκανός ἐστι.»

(ἀπόδοση στὴν νέα ἑλληνική: εἶναι μάταιον νὰ ζητᾷ κάποιος ἀπὸ τοὺς θεοὺς αὐτὰ ποὺ μπορεῖ νὰ προσφέρῃ μόνος του στὸν ἑαυτόν του.)

Ἐπίκουρος

Εἶναι δυνατόν;
Ζητᾶμε ἀπὸ τὸν Θεό ἢ τοὺς θεούς νά μᾶς βοηθήσουν στήν μιζέρια μας; Μήπως οἱ ἀποφάσεις κι οἱ πράξεις μας δέν μᾶς ἔφεραν ἐδῶ πού εἴμαστε; Οἱ δικές μας ἀποφάσεις δέν εἶναι ἐκεῖντες πού ὁδήγησαν 650.000 νέους μας νά πάρουν τόν δρόμο τῆς ξενιτιᾶς; Οἱ πράξεις μας δέν μᾶς ὁδήγησαν σέ αὐτά πού ζοῦμε;

Ἂς μὴν ζητοῦμε λοιπὸν ἀπὸ τὸν θεὸ καὶ τοὺς θεοὺς νὰ διορθώσουν τὰ δικά μας λάθη. Ἐμεῖς πρέπει νὰ τὰ διορθώσουμε. Ὀφείλουμε νὰ ἀναλάβουμε τὶς εὐθῦνες μας καὶ νὰ λύσουμε αὐτὰ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργήσαμε.

Ἡ Ἑλλὰς ἔχει τὸ μέλλον που ἐμεῖς τῆς δίδουμε.

Μεταξᾶς Γεώργιος

(Visited 85 times, 1 visits today)
Leave a Reply