Ξεπουλώντας (ἀκόμη καί) τοὺς Ἐθνικούς μας Ἥρωες…!!!

Εἴπαμε νὰ βροῦμε τρόπους γιὰ νὰ ἐπιβιώσουμε, σὲ κάθε τομέα καὶ μὲ πολλὰ τιμήματα.
Εἴπαμε ἐπίσης πὼς σὲ συνθῆκες «κρίσεως», σὰν τὴν σημερινή, πολλὰ θὰ μποροῦσαν νὰ …συγχωρεθοῦν.
Εἴπαμε ἐπίσης ὅμως πὼς εἰδικῶς τώρα, ποὺ ὅλη ἡ σαπίλα βγαίνει στὴν ἐπιφάνεια, ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ ξεκινήσουμε νὰ κτίζουμε τὰ πάντα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ μά, κυρίως, νὰ ἐπανατοποθετήσουμε τὰ πρότυπά μας σὲ ὀρθὲς θέσεις, προστατεύοντας καὶ  προασπίζοντας ὅ,τι μᾶς κρατᾶ ἑνωμένους καὶ συνειδητοποιημένους, ὡς Ἕλληνες.

Γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο τὰ ὅρια ἀνοχῆς σήμερα, ὅλων αὐτῶν ποὺ σέβονται (ἀκόμη) τοὺς ἑαυτούς τους, ὀφείλουν νὰ εἶναι καὶ πιὸ αὐστηρὰ καὶ πιὸ ἀπόλυτα. Πρὸς τοῦτον καὶ ὁ,τιδήποτε προσβάλλει ἔννοιες σὰν τὴν Πατρίδα, τὴν Ἱστορία καὶ τοὺς Ἥρωές μας δὲν τίθεται ὑπὸ διαπραγμάτευσιν καί, κυρίως, ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς ἐμπορευματοποιήσεως.
Τὰ Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅσια τῆς φυλῆς δὲν εἶναι πρὸς πώλησιν, ὅπως ἐπίσης δὲν εἶναι πρὸς πώλησιν καὶ πρὸς πλουτισμὸ οἱ  (πραγματικοί) πρωταγωνιστὲς τῆς Ἱστορία μας, ποὺ ἐπὶ πλέον ἐθυσίασαν τὰ πάντα, γιὰ νὰ μποροῦν σήμερα κάτι τύποι νὰ τοὺς γελοιοποιοῦν.

Ἡ Ἱστορία μας, οἱ μνῆμες μας καὶ οἱ Ἥρωές μας, ἐν ὁλίγοις, δὲν εἶναι πρὸς ἐκμετάλλευσιν, μά, κυρίως, δὲν προσφέρονται πρὸς ἀλλοίωσιν τῶν ὅσων πρεσβεύουν. Πολλῷ δὲ μᾶλλον δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνεχθοῦμε σήμερα (εἰδικῶς σήμερα) τὴν γελοιοποίησίν τους, διότι κάποιοι κάνουν πλάκα ἢ διότι κάποιοι ἀνεκάλυψαν ἕναν τρόπο νὰ βιοπορισθοῦν ἀπὸ αὐτὲς τὶς γελοιοποιήσεις…

Θὰ σᾶς ξεκινήσω ὅμως κάπως …μαλακά, γιὰ νὰ καταλάβουμε ὅλοι μας τὸ μέγεθος τῆς προσβολῆς ποὺ κάποιοι (λόγῳ ἀνθελληνικότητος ἢ λόγῳ βλακείας ἢ λόγῳ ἀκόμη καὶ -ἂς ποῦμε- βιοπορισμοῦ),  ἀλλοιώνουν τὶς εἰκόνες πανανθρωπίνων συμβόλων καὶ πωλοῦν τὸ προϊὸν τῆς ἀλλοιώσεως πολὺ ἀκριβά.
Σωκράτης. Ὁ φιλόσοφος Σωκράτης ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι, γιὰ ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα, ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα δείγματα φιλοπατρίας καὶ εὐσυνειδησίας.
Ὅταν ἡ Bild προσέβαλε τὸν Σωκράτη, μὲ στόχο νὰ γελοιοποιήσῃ τοὺς Ἕλληνες, παγκόσμιος σάλος ἠκολούθησε τὴν προστυχιά της.

εἰκόνα

Ἀν τὶ αὐτοῦ:

Αὐτὰ ὅμως τὰ ἕπραξε ἡ ἑβραιοκρατουμένη Bild, μὲ ξεκάθαρο στόχο νὰ μεγιστοποιήσῃ τὸ μῖσος μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Γερμανῶν.
(Καὶ πού, ἐπὶ πλέον, ἐλέγχει τὴν -ἂς ποῦμε τουρκική-  Χουριέτ, γιὰ νὰ προπαγανδίζῃ καὶ νὰ καλλιεργῇ τὸ μῖσος μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Τούρκων καὶ πού, ἐπίσης, δικοί της δημοσιογράφοι ὕψωσαν τὴν σημαία στὰ Ἴμια, θέτοντας ζήτημα «γκρίζων ζωνῶν» καὶ ἐνεργοποιώντας τὸν ἀγῶνα δρόμου γιὰ τὰ ἀδηφάγα -ἂς ποῦμε- ἐξοπλιστικά.)

Ὃλοι ἤξεραν γιὰ τὸ …«πραξικόπημα»!!!

Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἐφημερὶς εἶναι σιωνιστικὸ παραμάγαζον και δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ περιμένουμε κάτι καλλίτερον.
Θὰ περιμέναμε ὅμως, ἀλλὰ καὶ θὰ ἀπαιτούσαμε, ὄχι μόνον πολλὰ καλλίτερα ἀλλά, τοὐλάχιστον, σεβασμὸ στὴν ἱστορία μας, στὶς μνῆμες μας καὶ κυρίως στοὺς ἥρωές μας, ἀπὸ μία ἐπιχείρησιν ποὺ δηλώνει τὴν ἕδρα της στὴν Ἑλλάδα (δίχως ὅμως περισσότερα στοιχεῖα).

πηγὴ

Ἡ ἐν λόγῳ ἐπιχείρησις λοιπὸν πωλεῖ διάφορα μπλουζάκια μὲ εἰκόνες (στάμπες) ἀκόμη κι ἀπὸ τὴν ἱστορία μας.
Ὀ Σωκράτης, γιὰ παράδειγμα, ποὺ προσεβλήθη ἀπὸ τὴν σιωνιστικὴ Bild, ἦταν πρόβλημα.
Ὁ Σωκράτης ὅμως ποὺ προσβάλλεται ἀπὸ μίαν ἐπιχείρησιν, ἑδραίουσα ἐν Ἑλλάδι, δὲν εἶναι πρόβλημα.
Ἤ μήπως εἶναι καί ἀδυνατοῦμε νά τό συνειδητοποιήσουμε;

πηγὴ

Τὸ ἀποκορύφωμα ὅμως ὅλων αὐτῶν τῶν προσβλητικῶν (ἔως καὶ ὑπὲρ τοῦ δέοντως ὑβριστικῶν, γιὰ τὴν Ἱστορία μας, τὶς μνῆμες μας καὶ τὰ Ἱερὰ/Ὅσια τῆς φυλῆς) εἶναι ἡ μεταμόρφωσις τῶν Ἡρώων τῆς Ἐπαναστάσεως σὲ κάτι πιὸ …«σύχρονον» (ἂς ποῦμε…!!!), μὰ ἀπολύτως προσβλητικὸ γιὰ κάθε Ἕλληνα.
Κι ἔτσι βλέπουμε τὸν Κολοκοτρώνη «μάγκα», τὸν Κοραῆ μὲ ἕνα …βρακὶ στὸ καπέλο του καὶ τὸ εὐρῶ ἀπὸ κάτω του καὶ τὴν Μπουμπουλίνα μὲ τσαντικό, μαῦρο γυαλὶ καὶ (ὀλίγον ἀπὸ ὑπερτονισμό) μαντήλας (ἰσλαμομαντήλας ἴσως;).
Εἰκόνες ποὺ κτυποῦν κυριολεκτικῶς τὴν ἱστορία μας, τὴν μνήμη μας μὰ κυρίως προσβάλλουν ἀνεπανόρθωτα τοὺς προγόνους μας.

πηγὴ

Προσβολή συμβόλων εἶναι αὐτό; Ἤ κάνω λάθος;

Ἡ δὲ …διαφήμισις τῶν πρὸς πώλησιν ἀντικειμένων εἶναι τοὐλάχιστον ἀπαράδεκτος:

πηγὴ

Εἰκόνες ποὺ συνοδεύονται ἀπὸ κείμενα …διαφημιστικά, ἀκόμη καὶ στὸ φατσοβιβλίον, ἰσχυριζόμενα πὼς ἔρχονται ἀπὸ Ἑλλάδα τὰ νέα αὐτὰ κατασκευάσματα.
Ποιός Ἕλλην ὅμως θά θεωροῦσε κάτι τέτοιο ὡς ἑλληνικό;

Χειρότερα ἀπὸ τὴν κάθε Bild, ὅλα αὐτὰ τὰ «δημιουργήματα», ἀπὸ ἐπιχείρησιν μὲ ἕδρα στὴν Ἀθήνα.
Τί νά πῶ;

Δὲν εἶναι μαγκιὰ ῥὲ φίλε…
Ὕβρις εἶναι…

Φιλονόη

Σημείωσις

Τὸ θέμα μοῦ ἔστειλε ὁ Δημήτρης καὶ τὸν εὐχαριστῶ πολύ.

Τὸ …καλλίτερον ἦταν ἡ Ἀκρόπολις, μέσα σὲ ἕνα τρίγωνον.
Νά σχολιάσω; Νά μήν σχολιάσω; Τί λέτε;

πηγὴ

Τὸ ὅ,τι ἀκόμη κι ὁ Ζαμπέτας (ὅπως κι ὁ Τσιτσάνης) ἔγινε λογότυπον, μὲ ἕνα «New World Order» ἄνωθέν του, δὲν μὲ βοηθᾶ νὰ κατανοήσω τὸ (ἂς ποῦμε) …ἀστεῖον τῆς ὑποθέσεως.

πηγὴ

(Visited 109 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ξεπουλώντας (ἀκόμη καί) τοὺς Ἐθνικούς μας Ἥρωες…!!!

  1. H “πλάκα” είναι πως την είδα φορεμένη την μπλούζα με τον Κοραή και είπα:
    μπα..λάθος είδα..και όμως..με το καπελάκι..
    Οσο για τις τιμές…το καραγκιοζιλίκι θα είναι πάντα ακριβό αλλά ΙΝ…για κάποιους

Leave a Reply