Γιὰ ἕνα ἀπέραντο (καὶ πανευρωπαϊκό) …Μενίδι!!!

Τὰ Μενίδια , γιὰ ὅλους αὐτοὺ ποὺ προσποιοῦνται ὅτι δὲν βλέπουν, εἶναι τὸ μέλλον τοῦ πολυπολιτισμοῦ.

Ὅταν δὲν μπορῇς νὰ ἐνσωματώσῃς, γιὰ κοντὰ διακόσια χρόνια, ἀνθρώπους μὲ τοὺς ὁποίους μιλᾶς καὶ τὴν ἰδίαν γλῶσσα, ἐνᾦ μοιράζεσαι καὶ τὴν ἰδίαν θρησκεία, μπορεῖς νὰ καταλάβῃς τὸ μέλλον.

Τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης, ἐφ΄ ὅσον συνεχίσουν οἱ ἴδιοι ῥυθμοὶ ἀφίξεως μεταναστῶν καὶ οἱ ἴδιοι ῥυθμοὶ ἀναπαραγωγῆς τους, προμηνύεται ἕνα ἀπέραντο Μενίδι, τὸ ὁποῖο θὰ ἐξελιχθῇ σὲ ἕνα ἀπέραντο ἀπαρτχάιντ.

Σίγουρα δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ Εὐρώπη ποὺ θέλουμε…

Μαλαμούλης Δημήτρης

εἰκόνα

(Visited 101 times, 1 visits today)
Leave a Reply