Ὠφέλιμη …ἀνηθικότης τοῦ (κάθε) «νεοφιλελέ»!!!

Νεοφιλελὲς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἀλλάζει κόμματα τύπου «Ποταμιοῦ», «Δράσεως» καὶ ΔΗΞΑ σὰν τὰ ὑποκάμισα.

Ὅταν βρῇ ὅμως ἀνοικτὲς πόρτες σὲ μεγάλα κόμματα, ὅπως τὴν ΝΔ καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ, δὲν διστάζει νὰ μπῇ μέσα γιὰ καιροσκοπικοὺς λόγους, ὅπως π.χ. μὲ τις ἐκλογὲς τῆς ΝΔ καὶ τὴν ὑποστήριξή του στὸν Μητσοτάκη.
Θεωρεῖ μάλιστα καθῆκον νὰ ἐπεμβαίνῃ σὲ ἐσωκομματικὲς ἐκλογὲς ἄλλου κόμματος.

Χαρακτηριστικὸ τοῦ πολιτικοῦ του λόγου, εἶναι ὁ μανιχαϊσμὸς καὶ ἡ κοινωνικὴ στοχοποίησις.
Ἐπιτίθεται πάντα στὴν κατσίκα τοῦ …γείτονος!

Συνήθως εἶναι τῆς ἀστικῆς τάξεως, ἔχει τελειώσῃ δημόσιο πανεπιστήμιο, ἔχει κάνῃ μεταπτυχιακὸ μὲ δημόσια χρηματοδότηση, ἐνῶ πάντα θὰ τὸν βρῇς σὲ δημόσια ἢ Εὐρωπαἱκῆς Ἑνώσεως θέση καὶ σὲ προγράμματα ΕΣΠΑ.

Βάλλει πάντα κατὰ τοῦ κράτους, χωρὶς νὰ σοῦ καθορίσῃ τὸ τὶ εἶναι …κράτος! 

Θέλει μεταῤῥυθμίσεις τύπου περικοπῶν μισθῶν καὶ συντάξεων, ἀλλὰ οὐδέποτε θέλει νὰ τοῦ πειράξῃς  τὰ δικά του …κεκτημένα.
Π.χ. μίλησε μαζύ του γιὰ τὴν παραοικονομία ἢ τὴν φοροδιαφυγή. Τὴν θεωρεῖ νόμιμη, ἠθικὴ καὶ ὠφέλιμη!

Ἐὰν τολμήσῃς νὰ τοῦ ἀντιπαρατεθῇς, τότε χρησιμοποιεῖ πάντα δύο ἐπιχειρύματα: Ad hominem (ἐνάντια στὸ ἄτομον) ἢ Cum hoc ergo propter hoc (Ἡ συσχέτισις συνεπάγεται αἰτιότητα).

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

εἰκὼν

(Visited 216 times, 1 visits today)
Leave a Reply